مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

 شماره جاری: دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1153-1549  

1. مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران

صفحه 1153-1176

 10.22059/JHGR.2017.209711.1007255

سعید آزادی؛ ابوافضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ احسان مصطفوی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ پریسا ملکی


4. اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران

صفحه 1217-1233

 10.22059/JHGR.2019.280940.1007933

یزدان شیرمحمدی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فرزانه عابدی؛ اسماعیل نصیری هند خاله


6. ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی

صفحه 1257-1273

 10.22059/JHGR.2019.276093.1007878

مهدی عبداله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی


18. سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه

صفحه 1493-1509

 10.22059/JHGR.2020.292755.1008036

محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا سرسنگی علی آباد؛ نرجس محمودی وانعلیا


 

مطالب مرتبط