فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی

نشریه تحقیقات آفات گیاهی به استناد نامه شماره 3/180562 مورخ 1391/9/11 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی – پژوهشی است. این فصلنامه در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  نمایه شده است.

 

 شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-104  

مطالب مرتبط