هزار سوال و جواب مکالمه انگلیسی سطح مبتدی

در این ویدیو، هزار سوال و جواب متداول انگلیسی وجود دارد که به پیشرفت مکالمه یک فرد مبتدی کمک خواهد کرد.