پرسشنامه خود‌انتقادی

دانلود فایل

 

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان خودانتقادی و ابعاد آن (خود انتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی شده) است.

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC) دارای دو بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
خود انتقادی مقایسه ای (CSC) ۱، ۳، ۵، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹
خودانتقادی درونی شده (ISC) ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲

 

البته باید دقت داشت که شیوه نمره گذاری در سوالات ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ معکوس می شود.

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده خودانتقادی بالاتر می باشد و برعکس.
پایایی و روایی : دارد

مطالب مرتبط