معرفی کتاب Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment

 “Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment” 
by Douglas A. Vakoch, Sam Mickey,
English | ISBN: 1138053422 | 2017 | 243 pages

 

در این کتاب، نویسندگان به بررسی مقوله زنان و طبیعت، دوگانگی در جنسیت، بدن و محیط زیست می پردازند و زمینه ای برای درک و بررسی تاریخی ارتباط بحث برنگیز میان زنان و طبیعت را بوجود می آورند.

مطالب مرتبط