فصلنامه‌ مدیریت دولتی

مدیریت دولتی
 شماره جاری: دوره 12، شماره 1، 1399  

1. واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

صفحه 1-23

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی


3. چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی ایران

صفحه 42-63

علی ابراهیمی؛ محمد مرادی؛ همت جعفری


6. ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

صفحه 117-141

ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری