سید رحمت الله فتاحی

رزومه و آثار ایشان تکمیل خواهد شد

 

خلاصه زندگي و فعاليت‌هاي علمي و اجرايي

رئيس انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران

مدير گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد

1- “كتابهاي دانشگاهي سالها بلا استفاده مي ماند”. كيهان ( 29/12/1355 ): ص23.
2 – ;کتابخانه های آموزشگاهی: ارکان اساسی تعلیم و تربیت; کتابداری، دفتر هشتم ( 1360 ): 68-70
3- آلتباخ، فيليپ “نشر علمي و پژوهشي در جهان سوم” ترجمه رحمت الله فتاحي، در : چند مقاله درباره علم اطلاع رساني و كتابداري . تهران : سازمان انرژي اتمي ايران، مركز اطلاعات هسته اي .:1361 :9 –26 .
4- “شناخت وضعیت کتاب در کشورهای در حال رشد با توجه خاص به مسایل ایران.: مشکوه، ش 9 ( زمستان 1364 ): 165 – 194
5- “گسترش و توزيع كتاب در مناطق محروم به عنوان مهمترين عامل در آموزش عمومي و پيشرفت فرهنگي اجتماعي” در: نخستين سمينار بررسي تحليلي موانع و عوامل موثر در پيشرفتهاي فرهنگي- آموزشي مناطق سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان. بيرجند : مجتمع آموزش عالي بيرجند، 1366: 151 –163 .
6- “اهميت و نقش كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي در برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي”. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. دوره 20، ش3 ( پائيز 1366 ):664-645
7- “كتابخانه هاي روستايي: نهادهايي در خدمت آموزش، ترويج وتوسعه روستايي”. اطلاعات .ش 18411 ( 10/12/1366 ):6، 15.
8- “رهنمودهايي براي آموزش روش استفاده از كتابخانه هاي علوم پزشكي: ارائه شده در : اولين سمينار كتابداري و اطلاع رساني پزشكي در ايران. 16-17 ( اسفند1367 ).
9- موسوي، نوريه “ارزشيابي ويرايش دوم قواعد فهرستنويسي انگلو-امريكن” ترجمه رحمت الله فتاحي. فصلنامه كتاب. دوره 1، ش 2- 4 ( تابستان 1369 ):272-289.
10- رهنمودهايي براي آموزش استفاده كنندگان از كتابخانه هاي دانشگاهي” مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. دوره 24، ش4 ( زمستان1370 ).
11- “آشنايي با تكنولوژي اطلاعات و كاربردهاي آن در كتابخانه ها”. در: مجموعه سخنرانيهاي ارائه شده پيرامون كتاب و كتابداري. دفتر اول ( بهار 1371 ): 5-24.
12- “طرحي براي حفظ و تداوم سواد و جلوگيري از بازگشت به بيسوادي”. فصلنامه پيام كتابخانه . دوره 2، ش1 ( بهار1371 ):17-21.
13- “ضرورت جلوگيري از بازگشت به بيسوادي”.نهضت . دوره2، ش6 ( شهريور1371 ): 12-17.
14- كدم، كوزي”مشاركت كتابخانه ها در پيكار براي ريشه كني بيسوادي در آفريقاي جنوب صحرا”. ترجمه رحمت الله فتاحي. مشكوه. ش 35 ( تابستان 1371 ):80-98.
15- جانسون، د. و، سول، ج. “نقش كتابخانه ها در فعاليتهاي سواد آموزي” ترجمه رحمت الله فتاحي. فصلنامه پيام كتابخانه. دوره2، ش4 ( زمستان1371 ): 30-35.
16- مسويا، جانگاوه.”برنامه ريزي براي خودكار كردن كتابخانه ها در كشورهاي در حال رشد”. ترجمه رحمت الله فتاحي، فصلنامه پيام كتابخانه. سال سوم، ش1 ( بهار1372 ): 60-63.
17- “فهرستهاي كامپيوتري و تفاوت آن با برگه دان”. فصلنامه كتاب. دوره 5، ش1و2 ( بهار و تابستان 1373 ): 14-36 pdf file
18- “آشنايي با ويژگيهاي نظام خودكار و نرم افزار كتابخانه”. فصلنامه پيام كتابخانه. سال پنجم، ش3و4 ( پائيز و زمستان1374 ): 6-16.
19- “فهرستهاي كامپيوتري نسل چهارم” فصلنامه پيام كتابخانه. سال پنجم، ش1و2 ( بهار وتابستان 1374 ): 28-38.
20- “روابط كتابشناختي در فهرستنويسي توصيفي”. فصلنامه كتاب. سال هفتم، ش 2 ( تابستان 1375 ): 32-44. pdf file
21- “حذف اصل سرشناسه” فصلنامه كتاب. سال هفتم، ش4 ( زمستان 1375 ): 8-22.pdf file
22- “آينده فهرستنويسي: فهرستنويسان حرفهاي زيادي براي گفتن دارند”، كتابداري و اطلاع رساني، فصلنامه كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي. سال اول، ش2 ( زمستان 1376 ): 60-72. pdf file
23- “تجديد نظر در اصول و قواعد فهرستنويسي” فصلنامه كتاب. سال هفتم، ش4 ( زمستان 1376 ): 39-54.pdf file
24- “بازنگري در كاركردهاي كتابخانه هاي تخصصي و سازگاري با محيط اطلاعاتي جديد”.در مجموعه مقالات چهارمين همايش كتابداران سازمان برنامه و بودجه. همدان، 30 تير تا 1 مرداد 1377. تهران: سازمان برنامه و بودجه مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات، 1377: 103-115.
25- مگواير، كارمل “برخي از مباحث عمده خدمات اطلاع رساني” ترجمه رحمت الله فتاحي، كتابداري و اطلاع رساني. سال اول، ش3 ( بهار1377 ): 84-94.pdf file
26- “برخي از زمينه هاي تاثير فن آوري نوين بر كار كتابخانه ها و كتابداران”، كتابداري و اطلاع رساني. سال اول، ش4 ( تابستان 1377 ): 49-63.pdf file
27. “بلبشوی اینترنت: گفتاری پیرامون مشکلات سازماندهی، جستجو و بازیابی اطلاعات در وب جهانگستر” كتابداري و اطلاع رساني. سال دوم، ش2 ( تابستان 1378 ): 1-22. .pdf file
28- فتاحي، رحمت الله و مهري پريرخ.”رهنمودهايي براي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه هاي پژوهش”. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال هشتم. ش 8 ( زمستان 1377 ): ص62-82. ( انتشار يافته در تابستان 1380 ) . pdf file
29- “كتابخانه ها و سواد آموزي: ملاحظاتي پيرامون نقش و جايگاه كتابخانه ها در آموزش بزرگسالان” مجله گلبانگ. سال پنجم. ش1 ( 1378 ):36-39.
30- “اينترنت و سازماندهي اطلاعات ( فهرستنويسي و رده بندي ) در: اينترنت جنبه هاي نظري و كاربردي آن، نوشته ابراهيم افشار و ديگران، زير نظر و با ويراستاري علمي رحمت الله فتاحي. تهران: نشر كتابدار، 1378: 165-182.
31- “الگويي براي بازنگري و تجديد ساختار آموزشهاي كتابداري و اطلاع رساني” كتابداري و اطلاع رساني. سال سوم، شماره 1 ( بهار1379 ):21-44. pdf file
32 – رويكرد هاي نو به ساختار پيشينه هاي كتابشناختي و نمايش آثار در فهرستهاي گرافيكي با استفاده از فناوري فرامتن”. در: فهرستهاي رايانه اي: كاربرد و توسعه؛ مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران، 27 و 28 آبان 1378، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد؛ تهران:مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379،253ـ268.
33- فتاحي، رحمت الله و مهري پريرخ. “بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش اطلاعات در فهرستهاي رايانه اي”. در: فهرستهاي رايانه اي: كاربرد و توسعه ؛ مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران،27و28 آبان 1378، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد؛ تهران: مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379،323ـ 352.
34- شجاعي، عباس و رحمت الله فتاحي. “استفاده از الگوي شي ء گرا در طراحي فهرستهاي رايانه اي”. در: فهرستهاي رايانه اي: كاربرد و توسعه؛ مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران، 27و28 آبان 1378، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد؛ تهران: مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379، 191ـ 212.
35- هي، جسي.”متخصصان اطلاعاتي به منزله عناصر هوشمند”. ترجمه رحمت الهه فتاحي، در : فراگامهايي در اطلاع رساني ( 3 )، گزيده مقالات بيستمين كنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ( دسامبر 1996 ). ـ تهران:مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379: 21- 42.
36- لور، پيترجان.”ديدگاه يك نويسنده پيرامون برخي مسائل مهم مجلات كتابداري و اطلاع رساني”. ترجمه رحمت الله فتاحي . در: گزيده مقالات ايفلا 98، آمستردام 16- 22 اوت 1998، زير نظر عباس حري. ـ تهران كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1379: 169ـ 177.
37- “رويكرد معرفت شناختي به بهره وري در كتابخانه ها”. در: بهره وري در كتابداري و اطلاع رساني؛ پنجمين همايش سراسري كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، 9-11 مهرماه 1379، به كوشش فاطمه اسدي كرگاني. تهران: نشر كتابدار، 1380: 11- 20.
38- استوارت، رابرت. ″بحران اقتصادي و ديگرچالشهاي دسترسي به اطلاعات علمي و فني در آسيا″.ترجمه رحمت الله فتاحي. در: گزيده مقالات ايفلا 99، بانكوك 20-28 اوت 1999، زيرنظر عباس حري به كوشش تاج الملوك ارجمند. تهران: كتابخانه ملي ايران، 1380: 185 ـ174.
39- “دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط، ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردي اين مقطع و شايستگي هاي دانش آموختگان آن ″.كتابداري و اطلاع رساني. فصلنامه كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي. سال چهارم، ش1 ( 1380 ): 8-25. pdf file
40- “آموزش همگاني: بعد فراموش شده در توسعه پايدار″. روزنامه همشهري. سال نهم، ش2475 ( 22/5/1380 ):11.
41- “بحران هويت در كتابداري و اطلاع رساني ايران” .ارائه شده در اولين همايش سراسري اطلاع رساني نيروهاي مسلح.30-31 ارديبهشت 1380. تهران
42- “چالشهاي سازماندهي منابع دانش در آغاز قرن بيست و يكم با نگاهي به فهرستنويسي در ايران″. فصلنامه كتاب. دوره دوازدهم، ش4 ( زمستان 1380 ): 59-83. Pdf file
43- “برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانه ها”، كتابداري و اطلاع رساني، جلد 5، ش 1 ( بهار 1381 ): 3-14.pdf file
44- “از اطلاعات به دانش: رويكردي نو به كاركردهاي كتابخانه ها در عصر فناوري اطلاعات” در: مجموعه مقالات ششمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، يزد 16-18 بهمن 1380. تهران: مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1381: 13-32. نيز در: مجموعه مقالات همايش هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، به كوشش محسن حاجي زين العابديني. تهران: انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1384: جلد اول، 39-58. pdf file
45- اليس، ديويد؛ آلن، تام؛ و ويلسون، تام. “علم اطلاع رساني و نظامهاي اطلاعاتي: موضوعاتي مرتبط، رشته هايي جدا. ترجمه رحمت الله فتاحي. در: مباني، تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رساني ( گزيده مقالات )/ به كوشش عليرضا بهمن آبادي. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1381: 85- 120.
46- شرا، جس. “فلسفه كتابداري”، ترجمه رحمت الله فتاحي. ( چاپ نشده )
47- شرا، جس. “شالوده معرفت شناختي علم كتابداري” ترجمه رحمت الله فتاحي، كتابداري و اطلاع رساني، جلد 6 ، ش 1 ( بهار 1382 ): 47-80.
48- “تحليلي بر ارزش افزوده اطلاعات و نظامهاي اطلاعاتي” كتابداري و اطلاع رساني، جلد 6 ، ش 2 ( 1382 ): 1-28. نيز در: مجموعه مقالات همايش هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، به كوشش محسن حاجي زين العابديني. تهران: انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1384: جلد دوم، 23-56. pdf file
49- “فهرستنويسي” در: دائره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ايران، جلد 2. تهران كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1385. ص. 1244-1254. pdf file
50- ” تحليل و بازآفرينی نقش كتابداران و اطلاع رسانان در عصر تحول” در: مجموعه مقالات هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رشت19-21 اسفند 1382. تهران: مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1383. pdf file
51- جعفرزاده, زهرا و رحمت الله فتاحی. ” بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران” کتابداری و اطلاع رسانی, جلد هفتم، ش 1 ( بهار 1383 ): 5-24.
52. “کاربرد سواد اطلاعاتی در بهينه سازی فرايند پژوهش” در آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني: مجموعه مقاله هاي همايش. آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها، مشهد 1 و 2 خرداد 1383. به كوشش رحمت الله فتاحي و ديگران. مشهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، 1383: 135-152.
53. محمد حسن زاده و رحمت الله فتاحي. “جريان جهاني اطلاعات و چشم انداز ملي ما” فصلنامه كتاب، دوره پانزدهم، شماره دوم ( تابستان 1383 ): 83-95. pdf file
54. “تحليل عوامل موثر بر نسبي بودن ربط در نظامهاي بازيابي اطلاعات”، اطلاع شناسي، سال دوم، شماره 1 ( پائيز 1383 ): 7-22. Word file
55. “رحمت الله فتاحي و همكاران. “برنامه جديد كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني”، كتابداري و اطلاع رساني، جلد 8، شماره 2 ( تابستان 1383 ): 9-26.pdf file
56. رحمت الله فتاحي و محمد حسن زاده. “مطالعه و ارزيابي شيوه هاي سازماندهي اطلاعات در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي”. در: مجموعه مقالات همايش هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، به كوشش محسن حاجي زين العابديني. تهران: انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1384: جلد دوم، 177-204.
57. ” پاسخ به تغییر : برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات برون‌کتابخانه‌ای در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی”، ارائه شده به هشتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آذر 1383، اصفهان. تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مركز مدارك علمي، موزه و انتشارات، 1384: 17-34.
58. زهرا تهوري و رحمت الله فتاحي. “بررسی دیدگاه روسا و مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های دانشگاهی درباره دانش . مهارتها و وظایف حرفه ای لازم برای احراز مشاغل مسئولیتی بخشها” مجله مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، ويژه نامه كتابداري و اطلاع رساني، دوره پنجم، ش 2 ( 1384 ): 37-60.
59. رحمت الله فتاحی و مهری پریرخ. “نرم افزارهاي كتابخانه اي” در: دائره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ايران، جلد 2. تهران كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1385. ص. 1773-1779. pdf file
60. “شناسايي و تحليل واژگان عمومي در منابع وب: رويكردي نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبيعي در موتورهاي كاوش”، مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره هفتم، شماره 1 ( 1385 ): 31-52. pdf file
61. محمد زره ساز و رحمت الله فتاحي. “ملاحظات اساسی در طراحی محیط رابط نظامهای رایانه ای و پایگاههای اطلاعاتی”، فصلنامه كتاب، دوره 16، شماره 4، 1385: 251-268. pdf file
62. رحمت الله فتاحي و محمد حسن زاده. “نظرسنجي از كتابداران دانشگاهي پيرامون شيوه هاي سازماندهي اطلاعات در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي: گزارش مرحله دوم طرح پژوهشي”، كتابداري و اطلاع رساني، دوره 9، ش 4 ( زمستان 1385 ): 5-30. pdf file
63. محمد زره ساز، رحمت الله فتاحی و محمدرضا داورپناه. “بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی از تعامل با این نرم افزار”، کتابداری و اطلاع رسانی، 1385،دوره 9، ش 4 ( زمستان 1385 ): 127-150. pdf file
64. محمد سوهانیان حقیقی، رحمت الله فتاحی و اسدالله آزاد. “مطالعه و نظرسنجی در باره نقش و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 9، ش 4 ( زمستان 1385 ): 73-88. pdf file
65. محسن نوکاریزی، رحمت الله فتاحی و محمدرضا داورپناه. “تررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی”، مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره هشتم، شماره 3 ( 1386 ): 5-30. pdf file
66. رحمت الله فتاحی و شعله ارسطوپور “تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 10، ش2 ( تابستان 1386 ): 53-90. pdf file
67. “دکتر حری و معرفی نظریه های نو” در: زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عباس حری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385: ص. 141-148. pdffile
68. ” از آرمانها تا واقعيت: تحليلي از مهمترین چالشها و رویکردهاي سازماندهي اطلاعات در عصر حاضر” ارائه شده به: همايش رويكردها و راهكارهاي سازماندهي اطلاعات، 16 و 17 اسفند 1385. . pdf file
69. از آرمان ها تا واقعيت: تحليلي از مهم ترين چالش ها و رويکردهاي سازماندهي اطلاعات در عصر حاضر”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 10، ش 4، 1386 : 5-26 pdffile
70. شعله ارسطوپور و رحمت الله فتاحی، “بررسي ميزان همخواني سرعنوان هاي موضوعي فارسي با کليد واژه هاي عنوان و فهرست مندرجات کتابهاي فارسي در حوزه هاي علوم انساني، علوم اتماعي، علوم کاربردي و علوم محض” کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 10، ش 3، 1386: 57-80.
71. ماريه رحيمي و رحمت الله فتاحی”. همكاري علمي و توليد اطلاعات : نگاهی به مفاهيم و الگوهاي رايج در تولید علمی مشترک”، فصلنامه کتاب، دوره 18، ش 3 ( پائیز 1386 ): 235-248 . pdf file
72. محبوبه فراشباشي آستانه و رحمت الله فتاحي بررسي ميزان رعايت معيارهاي ساختاري منابع مرجع چاپي فارسي “، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 11، ش 1، 1387 ( زیر چاپ ) PDF file
73. محمد زره ساز و رحمت الله فتاحی. ” مبانی نظری و عوامل موثر بر فرآیند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم افزارهاي پایگاههای اطلاعاتی”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 11، ش 3، ( 1387 ) PDF file
74. ماریه رحیمی و رحمت الله فتاحی، ” بررسی وضعیت همکاری علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 11، ش 2، ( 1387 ) PDF file
75. الهام عسگریان و رحمت الله فتاحی. امكان سنجي جايگزيني منابع مرجع الكترونيكي رايگان به جاي منابع مرجع چاپي در كتابخانه هاي دانشگاهي”، ؟؟ ( زیر چاپ )
76. نجمه باباغیبی و رحمت الله فتاحی. ” مقایسۀ سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل ” کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 11، ش 4، 1387 PDF file
77. رحمت الله فتاحی و ماریه رحیمی. “جای خالی واژگان عمومی در اصطلاحنامه ها : نگاهی به دشواریهای تحقق ربط و دقت در بازیابی اطلاعات با استفاده از زبان کنترل شده” ارائه شده به همایش ملی اصطلاحنامه، قم، 1386. PDF file
78. ناهید انتظاریان و رحمت الله فتاحی. “راهبردهاي طراحي رابط كاربر مبتنی بر ویژگیها و رفتار كاربران”
79. ماريه رحيمي و رحمت الله فتاحی. “بررسي ميزان تاثير عوامل موثر بر همكاري علمي از ديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 12، ش 1، 1388: PDF file
80. “بررسي تطبيقي كيفيت نمايه سازي و رتبه بندي اشياء محتوايي حاوي عناصر فراداده اي هسته دوبلين و مارك 21 توسط موتورهاي كاوش عمومي” مهدی طاهری، نجلا حریری و رحمت الله فتاحی، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، جلد 12، ش 4، 1388:
81. “بررسي درك كاربران از محيط رابط پايگاه هاي اطلاعاتي بر اساس مدل نيلسن(مقايسه پايگاه مقاله هاي الكترونيكي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با پايگاه مقاله هاي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران” ناهید انتظاریان و رحمت الله فتاحی، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، جلد 12، ش 3، 1388: PDF file
87. محمد اعظمی، رحمت‌الله فتاحی، “تطابق رابط ‏گرافيکی کاربر پايگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏يابی اليس”، فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات، 1388، جلد 25, شماره 2
89. محمدرضا داورپناه، رحمت الله فتاحي، عبدالرسول خسروي. (1388). نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن/ ، اطلاع شناسي، سال ششم، ش 24، ص 3 تا 32
90. حميد عليزاده، رحمت‌الله فتاحی، محمدرضا داورپناه، (1388). “بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازيابی اطلاعات بين ‌زبانی فارسی- انگليسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشين‌خوان”، فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات، جلد 25, شماره 1
91. زهره عباسی، مهری پريرخ، محمد حسين ديانی، رحمت الله فتاحی، (1389). “شناسايی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثير آن بر ميزان اجرای مديريت دانش” فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات، جلد 25, شماره 3
92. عبدالرسول خسروي و رحمت الله فتاحي ” تحلیل ساختار و الگوريتم ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه¬های استنادی وبی”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ج 26، ش2 (زمستان 1389): 199-222.
93. ارسطوپور، شعله؛ فتاحي، رحمت الله؛ و پريرخ، مهري. (1390) “خانواده هاي كتابشناختي در فهرستهاي رايانه اي: نگاه كاربران به خانواده شاهنامه فردوسي از رويكرد ا لگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي “(FRBR)”، كتابداري و اطلاع رساني، ج. 14، شماره 1: 9-38.
94. ارسطوپور، شعله؛ فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری. (1390). دسته‏ بندی و اصطلاح شناسي آثار كتابشناختي خانواده شاهنامه فردوسي از ديدگاه كاربران فهرستهاي رايانه اي. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد اول، ش 2 (زمستان): 77-98.
95. عسگریان کاخ، الهام؛ فتاحی، رحمت الله. (1390). “امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، جلد 6(4): 844-868.
96. فتاحی، رحمت الله؛ ناصری، زهرا. (1390). تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین. فصلنامه نظامها و خدمات اطلاعاتی، سال اول، ش 1 (زمستان): 39-52.
97. آراسته، منوچهر؛ ، فتاحي، رحمت الله، آزاد، اسدالله. (1390). ” طرح پژوهشي طراحي الگويي براي ذخيره و سازماندهي كتابهاي چاپ سنگي” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 14 (2): 192-218.
98. كفاشان، مجتبي؛ فتاحي، رحمت الله. (1390). ” نظام هاي نوين سازماندهي دانش: وب معنايي، هستي شناسي و ابزارهاي سازماندهي دانش عيني”، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 14(2): 45-70.
99. آبام، زويا؛ فتاحي، رحمت الله؛ پريرخ، مهري؛ صالحي فدردي، جواد (1390). ” بررسي چگونگي تعامل كاربران مختلف با محيط فرا پيوندي وب و مطالعه عملكرد آنها در جستجوي مروري” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 14 (3): 51-82.
100. فتاحي، رحمت الله، دانش، فرشید و سهيلي، فرامرز. (1390). “بررسي وضعيت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال 1، شماره 1 (پائیز و زمستان): 175-196.
101. علامی، پریسا و فتاحی، رحمت الله. (1391). “مقايسه تأثير عنوان و نشانی اينترنتی در ميزان ربط نتايج حاصل از بازيابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی” فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، جلد 28 (1): 203-222.
102. نيك زمان، امير؛ فتاحي، رحمت الله. (1391). “تحلیل جستجوهای موضوعی کاربران در فهرست رايانه‌ای به لحاظ نوع و چگونگی همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال 2 (1): 179-198.
103. حسینی، مهدی؛ فتاحی، رحمت الله؛ دیانی، محمد حسین. (1391). ” كاربرد مدل سازي معادله ساختاري در پژوهشهاي كتابداري و اطلاع رساني: ساخت و آزمون نظريه ها” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15 (1): 33-62.
104. خسروي، عبدالرسول؛ فتاحي، رحمت الله؛ پريرخ، مهري؛ دياني، محمد حسين. (1391). تحليل بسط جستجوي كاربران در موتور كاوش گوگل بر پايه نظريه بارشناختي” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15 (2): 9-34.
105. آخشيك، سميه سادات؛ فتاحي، رحمت الله. (1391). “تحليل چالش هاي پيوسته نويسي و جدا نويسي واژگان فارسي در ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15 (3): 9-30.
106. فتاحي، رحمت الله؛ ناصري، زهرا. (1391). “پيوند سازماندهي اطلاعات با منطق كاربران پژوهشي پيرامون ميزان تطابق سازماندهي اطلاعات وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوي مناسب” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15 (3): 217-242.
107. سهيلی، فرامرز؛ دانش، فرشيد؛ فتاحی، رحمت الله.(1391) .”کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی ، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات”، جلد 23 (1): 148-163.
108. فتاحی، رحمت الله، زره ساز، محمد. (1391). “تحلیل هستی شناختی دانش امنیت در مقالات مجلات تخصصی آن و با تاکید بر شکل دهی هستی شناسی قلمرو امنیت”، دانش انتظامی فارس، سال یکم (2 و 3): 107-128.
109. اعظمي، محمد؛ فتاحي، رحمت الله؛ پريرخ، مهري. (1391). “ارزيابي قابليت فهم پذيري محيط رابط پايگاه هاي اطلاعاتي و ميزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جويي كاربران بر پايه الگوي اليس”، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15(4): 39-58.
110. سالاري، محمود؛ دياني، محمد حسين؛ فتاحي، رحمت الله. (1391). “شناسايي و تبيين عوامل موثر بر لايه ارزش ها و باورهاي فرهنگ مطالعه در ايران” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 15(4): 169-190.
111. كياني، محمد رضا؛ دياني، محمد حسين؛ فتاحي؛ رحمت الله. (1392).”رويكردي شناختي به عدم استفاده اجباري از اطلاعات مفهومي نو در ساختار كلاسيك” فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، جلد 16(1): 9-40.
112. خسروی، عبدالرسول؛ فتاحی، رحمت الله، پریرخ، مهری، و دیانی، محمد حسین. (1392). “بررسی کارآمدی کلیدواژه¬ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی”، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال 3(1): (زیر چاپ)
113. پریرخ، مهری؛ فتاحی، رحمت اله)؛ خسروی، رضا. (1392). “تاثیر راهنماهای مبتنی بر مدل واک (VAK) بر میزان رضایت‌مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از سیستم اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی،(زیر چاپ).

1. “Online Library Catalogs: Developments and Characteristics” OFOGH: The Journal of Computer Science and Engineering (1994) vol. 1, no. 2: 46-51.
2. “Anglo-American Cataloguing Rules and the Online Environment: a Literature Review” Cataloging and Classifications Quarterly (1995) vol. 20, no. 2: 25-50. Abstract
3. “A Comparison between the Online Catalogue and the Card Catalogue: Some Considerations for Redesigning Bibliographic Standards” Library Review (1995), vol. 44, no. 2: 44-58. Abstract
4. “A Comparison between the Online Catalogue and the Card Catalogue: Some Considerations for Redesigning Bibliographic Standards” OCLC Systems & Services (1995), vol. 11, no. 3: 28-38. (Award winner) Abstract
5. “Super Records: An approach towards the Description of Works Appearing in Various Manifestations”, Library Review, (1996), vol. 45, no. 4: 19-29.(see also: A Prototype Catalogue of Super Records)
6. “Cataloguing at the crossroads: Cataloguers have a lot to offer the information age” which has been published in Cataloguing Australia, 1996, vol. 22, nos. 3/4: 59-67. (Award winner).
7. “A uniform approach to the indexing of cataloguing data in online library systems”, Library Review, (1997), vol. 46, no. 5: 339-343. Abstract
8. “How doctoral studies can influence academic carees and practice” ELISA: Education for Library and Information Services: Australia, (1998), August, :61-63. Abstract
9. “AACR2 and Catalogue Production Technology: relevance of cataloguing principles to the online environment” in The Principles and Future Development of AACR: Proceedings of the International Conference on the principles and Future Development of AACR, Toronto, 23-25 October 1997. Edited by Jean Weihs.– Chicago: ALA, Canadian Library Association, Library Association, 1998: 17-43. (pdf file)
10. “Cataloguing Principles in an Online Environment”, LASIE, Vol 29, No 1 (1998): 13-20 (1. pdf file on the Internet). (pdf file on my homepage)
11. “Library cataloguing and abstracting and indexing services: reconcilliation of the principles in the online environment?” Library Review, (1998), vol. 47, no. 4: 211-216. Abstract
12. “Librarianship in Iran since 1979” by Z. Hayati and R. Fattahi, In: International Librarianship: cooperation and collaboration.– Lanham, Maryland, Scarecrew Press, 2001: 275-290. An unabridged version of this paper is available online.
13. “Restructuring the Bibliographic Record for Better Management, Organization and Representation of Knowledge in the Global Online Environment: A New Approach”. Rahmatollah Fattahi and Mehri Parirokh. Presented at the 7th ISKO International Conference held in Granada, Spain (10-13 July 2002). Presentation Slides.
14. Parirokh, M. and Fattahi, R. Creating organizational learning and learning organization: Management Experience in an Iranian university library, Presented at the International Conference on Information Management in an Information Society, Mumbai, India, Feb. 21-25, 2005. New Delhi, Indian Association of Special Libraries and Information Centers, 2005.
15. Z. Hayati, R. Fattahi, “Education for librarianship in Iran before the 1979 Islamic Revolution: An historical review of the American roles and influences”.. Library Review, vol. 54, no. 5 (May 2005): 316-327. (pdf file)
16. Fattahi, R. and Afshar, E. “Added value of information and information systems”, Library Review, vol. 55, no. 1/2: 132-147 (2006) . (html file — Pdf file)
17. Fattahi, R. et. al. “The new M.A. curriculum for librarianship and Information Scinece: The Report of a Research Project”, Iranian Journal of Information Science and Technology, vol. 4, no. 2 (2006), (Word file)
18. Fattahi, R., Wilson, C. and Cole, F. (2008). “An alternative approach to natural language query expansion in search engines: Text analysis of non-topical terms in Web documents”, Information Processing & Management. Vol. 44 (4): 1503-1516. (pdf file)
19. “Information organization in Iranian libraries and information centers: Trends and developments”, Iranian Journal of Information Science and Technology, vol. 4, no. ?? (2006), . (pdf file)
20. Parirokh, M. and Fattahi, R. “Modelling the Minds of Children to Think Philosophically: Content Analysis of Stories for Children” Proceedings of the IBBY conference, Macao (China), 2006.
21. Parirokh, M., Daneshgar, F. and Fattahi, R. “Knowledge sharing capabilities in today’s university libraries“, Proceedings of 62 IFLA World Library and Information Conference, 2006. In: Mehri Parirokh, Farhad Daneshgar, Rahmatollah Fattahi (2008). Identifying knowledge-sharing requirements in academic Libraries. Library Review, 2008, 57 (2), 107-122. . (pdf file)
22. Fattahi, R.; Parirokh, M; Rahimi, M. ” Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms. Proceedings of 9th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Valencia, 11-13 March 2009. . (pdf file)
23. Sholeh Arastoopoor, Rahmatollah Fattahi “Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach” presented at : World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, Italy, 23-27 August 2009. . (pdf file)
24. Mehri Parirokh, Farhad Daneshgar, Rahmatollah Fattahi. “A Theoretical Framework for Development of an Integrated Customer Knowledge Management System for Academic Libraries”, presented at: World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, Italy, 23-27 August 2009.
23. Mohammad Aazami , Rahmatollah Fattahi, “Matching database user interfaces with Ellis model of information seeking behavior: results of a qualitative survey”, presented at Second International Conference on Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, 25-28 May 2010, Chania Crete Greece
24. Hamid Alizadeh , Rahmatollah Fattahi , Mohammad Reza Davarpanah, “Applying Natural Language Processing Techniques for Effective Persian- English Cross-Language Information Retrieval”, Internation Journal of Information Technology and Management , Volume (8), No (2), Year (2010-6) , Pages (89-98).
25. Sholeh Arastoopoor, Rahmatollah Fattahi, “FRBR and OP AC Users’ Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to categorization of works” presented at Second International Conference on Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, 25-28 May 2010, Chania Crete Greece.
26.Fattahi, Rahmatollah (2010). From Information to Knowledge: SuperWorks and the Challenges in the Organization and Representation of the Bibliographic Universe , Lectio Magistralis in Biblioteconimia [Lectures in Cataloging . Florence (Italy): Casalini Libri.
27. Arastoopoor, S.; Fattahi, R.; Parirokh, M. Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic FamiliesQ FRBR and Users. In: Second Internation Conference of Special Libraries, Tokyo, Feb., 10-12, 2011.
28. Arastoopoor, S.; Fattahi, R.; Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View, 12th International ISKO Conference , Mysore, 2012-08-06

1. فتاحي ، رحمت الله . “جستجو در وب بسيار ساده است ، شروع كنيد! : ( راههاي جستجو در اينترنت )”. تازه هاي اطلاع رساني و اطلاع يابي ، ش اول، تير1379.
2. ــــــــ . “دسترسي به دنياي كتاب در اينترنت” . همان ، ويژه هفتة كتاب ، 1379 .
3. ـــــــ . “شيوة نشانه گذاري و ثبت سايت هاي اينترنت براي استفاده هاي بعدي”. همان ، ش 2،1379.
4. ـــــــ . “جستجو دروب ( 2 ) : آشنايي با موتور جستجوي ياهو “Yahoo. همان
5. ـــــــ . “راههاي جستجو در وب :كدام نوع موتور جستجو براي شما مناسب تر است ؟” . همان، ش3، دي 1379.
6. ـــــــ .”جستجو در اينترنت ( 3 ) جستجوي پيشرفته نيز ساده است” .همان، ش5، ارديبهشت 1380. PDF file
7. ـــــــ . “ضرورت ارزيابي منابع اينترنتي ومعيارهايي براي آن” . همان، ش 6 ، تير1380 .
8. ـــــــ . “جستجو در وب : مهارت هاي جستجوي تخصصي در وب” . همان . ش7 ، شهريور1380.
9. ـــــــ . “دسترسي به اطلاعات و دانش تخصصي در وب سايت دانشكده‌ها و گروههاي آموزشي دانشگاههاي جهان”. همان، ش 9، دي1380.
10. ـــــــ . “نگارش پيشينة پژوهش و مرور نوشتارها با استفاده از منابع اطلاعاتي ( در كتابخانه و اينترنت ) ” .همان، ش 10، فروردين 1381.
11. ـــــــ . “از سايت هاي كمك به پژوهش استفاده كنيد”. همان ، ش 10، فروردين 1381.
12. ـــــــ . “دسترسي به هزاران كتاب الكترونيكي رايگان در اينترنت”. همان، ش11، خرداد1381.
13. ـــــــ . “تأليف كتاب ؟ ساده است ! بهره گيري از منابع چاپي و اينترنتي براي تأليف كتاب”، همان ، ش 12 ، شهريور1381.
14. ـــــــ . “نگارش و تدوين طرح پژوهشي …..” . همان، ش 13، آبان 1381.
15. ـــــــ . “راهنماي برنامه ريزي وبرگزاري كارگاههاي آموزشي” . همان، ش14 ، دي 1381. PDF file
16. ـــــــ . “سايت جديد كتابخانة مركزي پاسخي به نيازهاي …..” . همان، ش15 ، اسفند1381 .
17. ـــــــ . “دسترسي به صدها منبع الكترونيكي …..” . همان، ش 16، ارديبهشت 1382. PDF file

1- كتابشناسي اعتياد. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز اسناد و مدارك علمي ايران، 1363.
2- كتابشناسي توصيفي انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، كتابخانه مركزي و مركز اسناد، 1364.
3- كتابشناسي برق- الكترونيك ـ مخابرات. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز اسناد و مدارك علمي ايران، 1366.
4- روشهاي جستجوي اطلاعات كتابشناختي در فهرستنويسي. با همكاري عاطفه عطرچي. مشهد: بي نا، 1365
5- فدراسيون بين المللي انجمن هاي كتابداري (ايفلا). رهنمودهايي براي كتابخانه هاي عمومي. نرجمه از ويرايش دوم. ترجمه رحمت الله فتاحي. مشهد: آستان قدس رضوي، 1368.
6- انجمن كتابداران آمريكا. قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن. ترجمه ويرايش دوم. ترجمه رحمت الله فتاحي. ويراسته اسدالله آزاد. مشهد: آستان قدس رضوي، 1371.
7- ويلكاكس جانسون، دبورا و جنيفر سول. كتابخانه ها و سواد آموزي. ترجمه رحمت الله فتاحي. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، 1373.
8- فهرستنويسي: اصول و روشها .مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، 1373 ( ويرايش دوم: 1377؛ ويرايش سوم: 1379؛ 1382، ويرايش چهارم: نشر كتابدار، 1384 ).
9- اينترنت: جنبه هاي نظري و كاربردي آن. زير نظر و با ويراستاري علمي رحمت الله فتاحي. ـ تهران :نشر كتابدار، 1378 .
10- پائو، ميراندا لي. مفاهيم بازيابي اطلاعات. ترجمه اسد الله آزاد و رحمت الله فتاحي. ـ مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، 1379.
11- فهرستهاي رايانه اي : كاربرد و توسعه. مجموعه مقالات در همايش كاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران، مشهد27و28 آبان 1378، به كوشش رحمت الله فتاحي.– مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد؛ تهران: مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379.
12- مديريت نشريه هاي ادواري. تهران: دبيزش، 1381. ( ويرايش دوم: 1385 ) PDF file
13- مديريت همايشهاي علمي و حرفه اي : راهنماي برگزاري يك همايش موفق. تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور،1382.
14- نظامهاي يكپارچه كتابخانه: ويژگيها و قابليتهاي نرم افزارهاي كتابخانه . با همكاري ايرج رداد. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1382.
15- آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني: مجموعه مقاله هاي همايش. آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها، مشهد 1 و 2 خرداد 1383. به كوشش رحمت الله فتاحي و ديگران. مشهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، 1383.
16- راهنماي نگارش مرور نوشتار و پيشينه پژوهش در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي. مهري پريرخ و رحمت الله فتاحي. تهران: نشر كتابدار، 1384.
17-. كتابخانه هاي ديجيتالي: مباني نظري، ……… /تاليف فاطمه نبوي، با همكاري و ويراستاري رحمت الله فتاحي. مشهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، 1384.
18. نمایه استنادی علوم ایران/ جعفر مهراد، محمدحسین دیانی، رحمت الله فتاحی، محمدرضا داورپناه، علی گزنی، رویا مقصودی. شیراز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری؛ کتابخانه رایانه ای، 1386.
19. فهرستنویسی رایانه ای: / تالیف رحمت الله فتاحی یا همکاری فرشته ناقدی احمدی، و مهدی طاهری. تهران: نشر کتابدار، 1388.
20. ارزشها و جذابیتهای کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: نشر کتابدار، 1388.
21. فاطمه نبوی و رحمت الله فتاحی. فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه ها: استانداردها و پروتکلها. تهران: نشر کتابدار، 1386.
22. رحمت الله فتاحی و فاطمه نبوی. مهارتهای سخنرانی و ارائه مطلب ویژه همایشهای علمی، حرفه ای و جلسات دفاع از پایان نامه، همراه با رهنمودهایی برای تهیه و تدوین اسلاید برای سخنرانی. تهران: نشر چاپار، 1388.
23. رحمت الله فتاحی. از اطلاعات تا دانش (چالشها و رهیافتها). تهران: نشر کتابدار، 1390، 360 ص.

1- بررسي و ارزيابي چگونگي نمايش اطلاعات در فهرستهاي رايانه اي. ( مجري : رحمت الله فتاحي، همكار اصلي: مهري پريرخ ) شروع : 15/1/78، پايان: 15/1/79.
2- بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد. ( مجري : مهري پريرخ، همكار اصلي: رحمت الله فتاحي ) . شروع: 15/4/1370، پايان: 1380.
3- طراحي وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد. ( مجري: رحمت الله فتاحي، همكار اصلي: سهراب درويش ) 1380- 1382.
4- بازنگري در برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني. ( سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجري: رحمت الله فتاحي، همكاران اصلي: دكتر محمد حسين دياني، دكتر اسدالله آزاد، دكتر مهري پريرخ و دكتر محمد رضا داورپناه ). 1382- 1383.
5- بررسي وضعيت سازماندهي در كتابخانه هاي عمومي ايران ( سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجري: رحمت الله فتاحي، همكاران اصلي: مهري پريرخ، ايرج رداد، ابراهيم عمراني )
6- بررسی و ارزيابی شيوه های سازماندهی اطلاعات در وب سايت کتابخانه های دانشگاهی ایران و جهان, مجری: رحمت الله فتاحی؛ همکاران اصلی: محمد حسن زاده و دکتر ابراهيم افشار. طرح مصوب دانشگاه فردوسی مشهد, اسفند 1382.
7- اعتباربخشی گروه های آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در ایران. مجریان: دکتر اسدالله آزاد، دکتر محمدحسین دیانی، دکتر رحمت الله فتاحی. طرح پژوهشی مصوب کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، 1385.
8. فتاحي، رحمت الله، دانش، فرشید و سهيلي، فرامرز. (1390). “بررسي وضعيت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.” طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی مشهد.
9. فتاحی، رحمت الله؛ دانش، فرشید؛ راه‌اندازی مجله‌های علمی ‏پژوهشي و علمي ‏ترويجي حوزه فناوری اطلاعات: گزارش تمامی فازهای قرارداد مشاوره پژوهشی؛ ذیل قرارداد 12/1352 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی مشترک با سازمان فناوری اطلاعات ایران (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (مجری : دکتر رحمت‌الله فتاحی) استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

1- بررسي روند انتشار منابع تخصصي فارسي در حوزه علوم و تكنولوژي در دو دهه اخير به روش كتابسنجي. نفيسه دري فر، 1379.
2- بررسي آثار وابسته و نوع وابستگيهاي آنها در متون فارسي از رويكرد فهرستنويسي. جميله كوهستاني، 1379.
3- مقايسه سبكهاي مديريت در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد. فرهاد پولادي نجف آبادي، 1380.
4- بررسي تاثير نمايه سازي بر قابليت بازيابي در سه نرم افزار فارسي. غلامرضا سلگي، 1380.
5- بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان از منابع مرجع. شهين مجيري خوزاني، 1380.
6- بررسي عناصر مطرح در طراحي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي و ارائه الگوي نظري مناسب. احمد رضا اصغري پوده، 1380.
7- تحليل استنادی طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی در دوره حوزه علوم، کشاورزی وعلوم انسانی، اجتماعی. لادن قزلي. 1381.
8- بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران. زهرا جعفرزاده، 1382.
9- بررسی ديدگاه های مسولان بخشهای کتابخانه های دانشگاهی ايران در باره دانش, توانائيها و مهارتهای آنها و همخوانی برنامه ها و سرفصلهای درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی. زهرا تهوری. 1383.
10. بررسي محيط رابط در نرم افزارهاي كتابخانه اي فارسي. محمد زره ساز. 1384
11. بررسي واژگان محيط رابط در نرم افزارهاي كتابخانه اي فارسي. محسن نوكاريزي 1385 ( پايان نامه دكترا ).
12. بررسی همخوانی میان سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی. شعله ارسطوپور، 1385.
13. نگرش مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي كشور در باره عوامل تاثير گذار بر نيازسنجي اطلاعات. رحمت پورموسي. 1386.
14. بررسي ميزان رعايت معيارهاي ساختاري منابع مرجع چاپي فارسي. محبوبه فراشباشي آستانه 1386.
15. همكاري علمي و توليد اطلاعات : نگاهی به مفاهيم و الگوهاي رايج در تولید علمی مشترک. ماريه رحيمي، 1386.
16. امكان سنجي جايگزيني منابع مرجع الكترونيكي رايگان به جاي منابع مرجع چاپي در كتابخانه هاي دانشگاهي. الهام عسگریان ، 1386.
17. مطالعه موردی استفاده پذیری در وب سایت سه کتابخانه دانشگاهی ایران. الهام صیاد عبدی، 1386.
18. بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل . نجمه باباغیبی، 1386. LibQual
19. بررسی میزان استفاده و سنجش اعتبار منابع وبی در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد سارا شمس آرا، 1387.
20. بررسي کارآمدی روش هاي موجود در بازيابي اطلاعات بين زباني فارسي- انگليسي با رويكرد واژه نامه دو زبانه ماشین خوان. پایان نامه دکترای حمید علیزاده زوج. 1388.
21. بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر درك كاربران از محيط رابط پايگاه‎هاي اطلاعاتي بر اساس مدل نیلسن ( مقايسه پايگاه مقاله‎هاي الكترونيكي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با پايگاه مقاله هاي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران ). پایان نامه کارشناسی ارشد ناهید انتظاریان، 1388.
22. مقایسه میزان کارآمدی عنوان و نشانی اینترنتی منابع وبی در بازیابی اطلاعات در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا علامی، 1388.

>