محسن حاجي زين العابدينی

دکتر محسن حاجي زين‌العابدينی

استاديار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسي

رایانشانی: zabedini@gmail.com
تارنمای شخصی: www.zabedini.ir

تحصیلات دانشگاهی

دكترا, علوم كتابداري و اطلاع رساني – اطلاع رساني, دانشگاه شهيد چمران – اهواز, ايران.

دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. داده كاوي (كارشناسي ارشد)
2. ذخيره و بازيابي اطلاعات (كارشناسي ارشد)

دروس ارائه شده قبلی

1. طراحي سيستم هاي كتابداري و اطلاع رساني نوين در آموزش عالي (دكتري)
2. روش تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي (كارشناسي)
3. داده كاوي (كارشناسي ارشد)
4. ذخيره و بازيابي اطلاعات (كارشناسي ارشد)
5. روش تحقيق (كارشناسي ارشد)
6. روش هاي بازنمايي اطلاعات (كارشناسي ارشد)
7. روشهاي تحقيق پيشرفته درعلوم تربيتي وروان (كارشناسي ارشد)
8. سمينار تحقيق (كارشناسي ارشد)
9. كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي (كارشناسي ارشد)
10. مديريت دانش سازماني (كارشناسي ارشد)
11. نظام هاي اطلاعات مديريت (كارشناسي ارشد)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. A. Mozafari, M. Haji zeinolabedini, F. Pazooki, “Study of Serial Bibliographic Records in the Catalog of the National Library of Iran” , SERIALS REVIEW, Vol.4, pp.1-28, 2018.
2. A. Zarei, E. Amir inanloo, M. Haji zeinolabedini, “Examination of SAVE marketing mix situation in public libraries of Tehran” , Library Philosophy and Practice, pp.1-16, 2018.
3. M. Haji zeinolabedini, “Comparison of Persian bibliographic records with FRBR” , ELECTRONIC LIBRARY, Vol.35, pp.916-933, 2017.
4. F. Pazooki, M. Haji zeinolabedini, S. Arastoopoor , “Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA The Case of the National Library and Archive of Iran” , Cataloging and Classification Quarterly, Vol.6-7, pp.640-659, 2014.
5. F. Pazooki, M. Haji zeinolabedini, S. Arastoopoor , “Implementation Issues in the Iranian National Bibliography An Analysis of Bibliographic Records” , Cataloging and Classification Quarterly, Vol.6-7, pp.1-19, 2014.
6. S. Nadi ravandi, M. Haji zeinolabedini, “Comparison of Used Metadata Elements in Digital Libraries in IRAN with Dublin Core Standard” , International Journal of Research in Engineering and Technology(IJRET), Vol.3, pp.398-403, 2013.
7. S. Nadi ravandi, M. Haji zeinolabedini, “Parameters for Designing and Evaluating of Digital Libraries” , IFLA Journal, Vol.0, pp.6-13, 2010.
8. S. Rezaei sharifabadi, A. Khosravi, M. Haji zeinolabedini, “A study on the feasibility of authority Control of web-based Persian medical databases An Iranian experience” , INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION (), Vol.2, pp.1-14, 2009.
9. M. Haji zeinolabedini, L. Maktabifard, F. Osareh, “Collaboration Analysis of World National Library websites via webometric methods” , Journal of Scince and Tecchnology of Agriculture and Natural Resources, Vol.3, pp.19-26, 2006.

10. ح. عباسي كساني, م. حاجي زين العابديني, “آسيبشناسي يادگيري الكترونيكي دانشگاههاي علوم پزشكي بر اساس مدل خان” , مطالعات كتابداري و علم اطلاعات, نسخه 4, صفحات:227-239, 1396.
11. م. رضائي زاده, ا. خراساني, ن. براري, م. حاجي زين العابديني, “بررسي ميزان تطابق فعاليتها و روشهاي تدريس در دورههاي يادگيري الكترونيكي با نظريههاي يادگيري” , تدريس پژوهشي, نسخه 4, صفحات:17-31, 1396.
12. ن. عاليشان كرمي, م. حاجي زين العابديني, “بررسي كاربرد و نقش هستانشناسي در نظامهاي بازيابي اطلاعات زيستپزشكي” , مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي, نسخه 4, صفحات:327-340, 1396.
13. آ. دانش فاطميه, م. حاجي زين العابديني, “اعتبارسنجي دايرهالمعارفهاي كودكان و نوجوانان منتشرشده بين سالهاي 1390-1395” , كتاب ماه كليات, نسخه 13-14, صفحات:209-228, 1396.
14. ا. آقايي ميرك آباد, م. حاجي زين العابديني, ا. آقايي ميرك آباد, “كاربردهاي اينترنت اشيا در كتابخانههاي دانشگاهي” , نشاء علم, نسخه 2, صفحات:129-135, 1396.
15. پ. عليخاني, م. رضائي زاده, م. حاجي زين العابديني, “شناسايي ابعاد تاثيرگذاري فناوري واقعيت افزوده بر خدمات كتابخانه اي” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني, 1396.
16. س. ملك محمدي, م. حاجي زين العابديني, “يك دهه نشر كتاب در حوزه علم اطلاعات و دانششناسي ايران (1381-1390)” , مطالعات كتابداري و علم اطلاعات, نسخه 1, صفحات:17-23, 1396.
17. م. حاجي زين العابديني, م. رفعتي, “بررسي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهر تهران” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 1, صفحات:321-337, 1396.
18. ن. گلداني, م. حاجي زين العابديني, “تحليل متنكاوي از توييتهاي كتابخانههاي دانشگاهي” , كتاب ماه كليات, نسخه 15, صفحات:225-249, 1396.
19. س. كشاورزيان, ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, “از ا ف آربي آر تا پ ر س ا ا گسترشي براي مدل سازي و مديريت اطلاعات كتابشناختي پيايندها” , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات, نسخه 27, صفحات:183-190, 1395.
20. س. ملك محمدي, م. حاجي زين العابديني, “تحليل استنادي مقالات دو فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات كتابداري و علم اطلاعات” , علم سنجي كاسپين, نسخه 2, صفحات:38-47, 1395.
21. م. حاجي زين العابديني, ف. پازوكي, ع. باغستاني تجلي, “كارتون و كتاب مطالعه ميزان شناخت، علاقه مندي و مراجعه كودكان به كتاب پس از مشاهده كارتون ها” , پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات, نسخه 3, صفحات:51-75, 1395.
22. م. رفعتي, م. حاجي زين العابديني, “بررسي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني, نسخه 7, صفحات:321-337, 1395.
23. . دهقاني زاده, م. حاجي زين العابديني, . حسن زاده, “استناد سنجي استنادي مقالات اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385-1390” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 1, صفحات:99-111, 1395.
24. ط. ابوالقاسم مسلمان, ع. مومني, م. حاجي زين العابديني, “بررسي ميزان دقت در بازيابي منابع شنيداري با استفاده از الگوريتم كي-مينز” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني, نسخه 6, صفحات:321-337, 1395.
25. ع. مظفري , م. حاجي زين العابديني, “بررسي وضعيت پيشينه هاي كتاب شناختي پيايندهاي فارسي موجود در فهرست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران” , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات, نسخه 27, صفحات:97-109, 1395.
26. ف. خراساني پور, م. حاجي زين العابديني, ف. نوشين فرد, “سنجش انتظارات اعضا بخش نابينايان و كم بينايان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از امكانات كتابخانه رقومي” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني, نسخه 1, صفحات:121-138, 1395.
27. م. حاجي زين العابديني, “تحليل استنادي مقالات اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران” , پژوهشنامه علم سنجي, نسخه 1, صفحات:99-111, 1395.
28. م. حاجي زين العابديني, “واكاوي حقيقت در كلاف سر در گم خبر” , دانش شناسي, نسخه -, صفحات:—, 1395.
29. م. رحماني, م. حاجي زين العابديني, “سنجش ميزان آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با مفهوم استناد” , مديريت اطلاعات و دانش شناسي, نسخه 1, صفحات:126-140, 1395.
30. ر. كوارويي, م. حاجي زين العابديني, ع. مومني, “بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با رفتار اطلاع جويي” , دانش شناسي, نسخه 2, صفحات:81-100, 1394.
31. م. حاجي زين العابديني, “كافي است آن فاصله طلايي را پيدا كنيد” , دانش شناسي, نسخه -, صفحات:1-3, 1394.
32. م. حاجي زين العابديني, “هميشه بر سر دوراهي” , دانش شناسي, نسخه -, صفحات:1-1, 1394.
33. ش. شجاعي كاريزكي, م. حاجي زين العابديني, س. شاپوري, “تاثير كتاب درماني بر كاهش ميزان افسردگي در كودكان مطالعه موردي بهزيستي استان تهران” , تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي, نسخه -, صفحات:—, 1394.
34. ش. صادقي گورجي, ع. پوراحمد, م. حاجي زين العابديني, ث. ضيايي, “ارزيابي كارآمدي گوگل پژوهشگر در بازيابي اطلاعات نويسندگان داراي شكل هاي گوناگون نام بررسي ضريب بازيافت و دقت” , پژوهشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني, نسخه 5, صفحات:201-216, 1394.
35. ط. ابوالقاسم مسلمان, م. حاجي زين العابديني, ع. مومني, “بررسي ميزان دقت در بازيابي منابع ديداري و شنيداري با استفاده از الگوريتم كي- مينز” , دانش شناسي, نسخه 8, صفحات:1-12, 1394.
36. م. حاجي زين العابديني, “پوري هم پر كشيد” , روزنامه ايران, نسخه -, صفحات:1-1, 1394.
37. م. حاجي زين العابديني, “نوشتار درماني” , كتاب ماه كليات, نسخه 2, صفحات:259-263, 1394.
38. م. رحماني, م. حاجي زين العابديني, “كاربردهاي داده كاوي در علم اطلاعات و دانش شناسي” , مديريت اطلاعات و دانش شناسي, نسخه 2, صفحات:23-32, 1394.
39. م. رحماني, م. حاجي زين العابديني, “مقايسه جامعيت و عملكرد پايگاه هاي اطلاعاتي ساينس دايركت و اشپرينگر” , مديريت اطلاعات و دانش شناسي, نسخه 4, صفحات:63-74, 1394.
40. ع. مظفري, م. حاجي زين العابديني, “تحليلي بر سازماندهي پيايندها با تكيه بر قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) و الگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي (اف.آر.بي.آر.)” , كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 4, صفحات:30-45, 1393.
41. م. حاجي زين العابديني, “آيا كتاب به ترحم نياز دارد” , توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي, نسخه -, صفحات:1-4, 1393.
42. ا. آقايي ميرك آباد, م. حاجي زين العابديني, “مقايسه برخي مراكز تاريخ شفاهي داخل و خارج از كشور براساس مولفه جستجو در وب” , گنجينه اسناد, نسخه 24, صفحات:126-146, 1393.
43. م. ترك, ا. موسوي چلك, م. حاجي زين العابديني, “ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده، منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس برمبناي استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي” , مديريت اطلاعات و دانش شناسي, نسخه 1, صفحات:46-55, 1393.
44. م. حاجي زين العابديني, “پنجاه سال مديريت عشق در شوراي كتاب كودك ايران” , فصلنامه مطالعات مديريت, نسخه 1, صفحات:55-61, 1393.
45. م. حاجي زين العابديني, “عيار استادي” , فصلنامه مطالعات مديريت, نسخه 1, صفحات:27-30, 1393.
46. م. حاجي زين العابديني, “فاني ماندني” , توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي, نسخه -, صفحات:—, 1393.
47. م. حاجي زين العابديني, “كتابخانه ملي نبايد قرائتخانه ملي باشد” , توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي, نسخه -, صفحات:—, 1393.
48. م. حاجي زين العابديني, “ما راوي ما مخاطب” , ليزر در پزشكي, نسخه -, صفحات:—, 1393.
49. م. حاجي زين العابديني, “وقتي دكتر عباس حري استادم بود” , توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي, نسخه -, صفحات:1-6, 1393.
50. م. دهقاني‌زاده, م. حاجي زين العابديني, م. حسن زاده, “تحليل استنادي مقالات اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385-1390” , علم سنجي كاسپين, نسخه 1, صفحات:151-164, 1393.
51. س. نظرنوكنده, م. حاجي زين العابديني, س. شاپوري, “امكان سنجي ايجاد كتابخانه ملي كشاورزي ايران مطالعه موردي ديدگاه مديران حوزه كشاورزي” , دانش شناسي, نسخه 6, صفحات:71-88, 1392.
52. م. حاجي زين العابديني, “پژوهش هاي خلق الله پايه” , ليزر در پزشكي, نسخه 0, صفحات:1-12, 1392.
53. م. حاجي زين العابديني, “سو تغذيه اطلاعاتي” , كتاب ماه كليات, نسخه 3, صفحات:3-5, 1392.
54. م. حاجي زين العابديني, “فانوس دريايي كتابداري و اطلاع رساني كشور” , ليزر در پزشكي, نسخه 0, صفحات:1-3, 1392.
55. م. رخشاني, م. نوكاريزي, م. حاجي زين العابديني, “توصيف منابع اينترنتي در آر.دي.ا ي. در مقايسه با قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن” , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات, نسخه 4, صفحات:82-99, 1392.
56. خ. مرادي, م. حاجي زين العابديني, ح. دليلي, “داده هاي توصيفي و روابط كتابشناختي در پيشينه هاي كتابشناختي كتابخانه هاي ديجيتالي ايران بر اساس استاندارد آر.دي.ا ي.” , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات, نسخه 24, صفحات:22-40, 1392.
57. خ. مرادي, م. حاجي زين العابديني, ح. دليلي, “شناسايي عناصر هسته پيشينه هاي كتابشناختي كتابخانه هاي ديجيتالي ايران براساس استاندارد آر.دي.اي” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 2, صفحات:217-238, 1392.
58. س. نوذر, م. حاجي زين العابديني, “بازانديشي مفاهيم مطالعه، كتاب و سنجش سرانه مطالعه” , كتاب ماه كليات, نسخه 4, صفحات:51-57, 1392.
59. ع. دولاني, ن. حريري, م. حاجي زين العابديني, “تحليل وضعيت وب سايت هاي وزارتخانه هاي ايران بر اساس نرم افزارهاي پيوسته كنسرسيوم جهاني وب” , كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 2, صفحات:145-164, 1392.
60. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, ش. ارسطوپور, “تحليل وضعيت پيشينه هاي كتابشناختي فارسي موجود در كتابشناسي ملي ايران به منظور بررسي به كارگيري قواعد توصيف و دسترسي به منبع(آر.دي.اي.)” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 16, صفحات:89-121, 1392.
61. م. حاجي زين العابديني, “دستي تو را مي خواند” , ليزر در پزشكي, نسخه 0, صفحات:1-4, 1392.
62. م. حاجي زين العابديني, “قيمت فكر” , ليزر در پزشكي, نسخه 0, صفحات:1-4, 1392.
63. . شيباني, ر. اسكروچي, م. حاجي زين العابديني, . حسيني, “رتبه بندي وب سايت هاي دانشكده هاي داروسازي ايران با استفاده از ضريب تاثيرگذار وب” , مديريت اطلاعات سلامت, نسخه 50, صفحات:41-51, 1391.
64. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, ش. ارسطوپور, ه. شريف‌مقدم, “ديدگاه فهرستنويسان شاغل در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران درباره به قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) و بررسي ميزان پذيرش آن” , فصلنامه مطالعات ملي, نسخه 4, صفحات:94-119, 1391.
65. ر. اسكروچي, م. حاجي زين العابديني, س. نوذر, “بررسي مولفه هاي محاسبه سنجش سرانه مطالعه و ارائه چارچوبي براي محاسبه سرانه مطالعه در ايران” , تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي, نسخه 1, صفحات:67-88, 1391.
66. ل. مكتبي‌فرد, م. حاجي زين العابديني, ع. خسروي, “مطالعه ادغام به عنوان يكي از مصاديق اصلي مديريت تغيير در دو كتابخانه و مركز اطلاع رساني تخصصي ايران” , فصلنامه علوم دارويي, نسخه 1, صفحات:79-95, 1391.
67. م. شمس‌الدين, ي. نوروزي, م. حاجي زين العابديني, “تحليلي بر پيوندهاي فراسايتي در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاه هاي مادر شهر تهران” , ارتباطات و آموزش, نسخه 3, صفحات:1-6, 1391.
68. م. حاجي زين العابديني, ع. خسروي, “تحليلي بر كاركردهاي وب سنجي در كتابخانه هاي تخصصي” , راهبرد (مركز تحقيقات استراتژيك), نسخه 92, صفحات:9-40, 1390.
69. ح. بيدختي, م. حاجي زين العابديني, “ارزيابي منابع اطلاعاتي پزشكي مبتني بر شواهد براساس ميزان پاسخدهي به پرسش هاي باليني” , فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران, نسخه 44, صفحات:77-82, 1390.
70. خ. مرادي, م. حاجي زين العابديني, “استاندارد توصيف و دسترسي به منابع (آر.دي.ا ي.) مقدمه اي بر فهرست نويسي در قرن 21” , ارتباطات و آموزش, نسخه 1, صفحات:1-7, 1390.
71. خ. مرادي, م. حاجي زين العابديني, “تغيير قواعد فهرستنويسي استاندارد توصيف و دسترسي به منابع (RDA) جايگزين قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 1, صفحات:269-296, 1390.
72. م. علي‌بيك, ر. جمشيدي, م. حاجي زين العابديني, ف. پاشازاده, “ارزيابي كيفي وب سايت هاي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ايران با استفاده از روش وب كيو .اي .ام (WebQEM)” , مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار, نسخه 43, صفحات:63-76, 1390.
73. ع. فرج‌پهلو, م. كوكبي, ر. فتاحي, م. حاجي زين العابديني, “ملزومات كاركردي داده هاي مستند (فراد) الگوي مفهومي رابطه موجوديت مستندات در پيشينه هاي كتابشناختي” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 52, صفحات:232-260, 1389.
74. م. حاجي زين العابديني, “جريان فرا مرزي اطلاعات و حاكميت بر اينترنت” , ارتباطات و آموزش, نسخه 2, صفحات:1-9, 1389.
75. م. دمرچي‌لو, م. حاجي زين العابديني, “مقايسه جامعيت نسبي پايگاه هاي فارسي زبان مگ ايران، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (اس.آي.دي) و ايران مدكس در بازيابي اطلاعات حوزه دندانپزشكي” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 49, صفحات:1-8, 1389.
76. س. نادي‌راوندي, م. حاجي زين العابديني, “شاخص هاي اصلي طراحي و ارزيابي كتابخانه هاي ديجيتالي” , فصلنامه علوم دارويي, نسخه 38, صفحات:37-48, 1388.
77. م. حاجي زين العابديني, “حاكميت بر اينترنت و مديريت اطلاعات” , اطلاع شناسي, نسخه 19, صفحات:81-106, 1387.
78. م. حاجي زين العابديني, “مسائل و تجهيزات امنيتي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني بررسي جنبه هاي انسان مدار” , كتاب ماه, نسخه 124, صفحات:1-8, 1387.
79. م. حاجي زين العابديني, “مهندسي معكوس در كتابداري و اطلاع رساني” , فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات, نسخه 1, صفحات:173-202, 1387.
80. س. رضايي شريف آبادي, ع. خسروي, م. حاجي زين العابديني, “امكان سنجي مهار مستندات موضوعي پايگاههاي اطلاعاتي پزشكي فارسي موجود بر روي وب” , مطالعات تربيتي و روانشناسي (عنوان قبلي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد), نسخه 3, صفحات:183-201, 1386.
81. م. حاجي زين العابديني, ع. خسروي, “معيارهاي ارزيابي سايت هاي فارسي زبان تخصصي زنان” , فصلنامه مطالعات مديريت, نسخه 1, صفحات:61-82, 1386.
82. م. حاجي زين العابديني, ف. عصاره, “وب سنجي اصول و مباني” , فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي بيرجند, نسخه 1, صفحات:189-212, 1386.
83. م. حاجي زين العابديني, “مهندسي ارزش در كتابداري و اطلاع رساني با تاكيد بر مديريت اطلاعات” , فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني, نسخه 36, صفحات:31-44, 1385.
84. م. حاجي زين العابديني, “بازهم اندر حكايت رشته ما” , خبرنامه انجمن رياضي ايران, نسخه 1, صفحات:26-27, 1385.
85. م. حاجي زين العابديني, “بهره گيري از روش هاي نوين ارتباطي در كتابخانه هاي عمومي” , نماي تربيت, نسخه 5, صفحات:1-9, 1385.
86. م. حاجي زين العابديني, “مستندسازي” , دائره المعارف آموزش عالي, نسخه 1, صفحات:1738-1740, 1385.
87. م. حاجي زين العابديني, “منابع غير كتابي” , دائره المعارف آموزش عالي, نسخه 1, صفحات:1754-1755, 1385.
88. م. حاجي زين العابديني, ل. مكتبي‌فرد, ف. عصاره, “تحليل پيوندهاي وب سايت هاي كتابخانه هاي ملي جهان” , مطالعات تربيتي و روانشناسي (عنوان قبلي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد), نسخه 7, صفحات:173-194, 1385.
89. م. حاجي زين العابديني, “خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران” , دراسات : اتحاد كتاب و ادباء الامارات, نسخه 1, صفحات:79-110, 1384.
90. آ. دانش فاطميه, م. حاجي زين العابديني, “مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه در فرهنگنامه كودكان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان” , تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي.
91. ف. پازوكي, ع. مظفري, م. حاجي زين العابديني, “ررسي همخواني استاندارد توصيف و دسترسي به منبع (آر دي ا ي ) در فهرست پيشينه هاي كتاب شناختي پيايندها” , پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات.
92. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, “به كارگيري استاندارد توصيف و دسترسي به منبع (RDA) در عملياتي سازي مديريت دانش بر اساس مدل نوناكا و تاكه اوچي” , مطالعات كتابداري و علم اطلاعات.
93. م. حاجي زين العابديني, “ملزومات كاركردي داده هاي مستند موضوعي” , داير المعارف آموزش عالي، دانشنامه بزرگ فارسي.

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. L. Nemati anaraki, M. Hajizeinalabedini, “Conceptual Model to design a Virtual Library for Iranian Universities of Medical Sciences” , In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING 2017, 2017.
2. M. Hajizeinalabedini, A. Fakhari, F. Pazooki, “Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts Bibliographic Records in Iran” , In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING 2017, 2017.
3. A. Danesh fatemieh, M. Hajizeinalabedini, “Comparison of biographical entries within Iranian Encyclopedia for Young People and Similar English Encyclopedias” , In 12th International Conference on Heat Transfer Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2016.
4. M. Rahmani, M. Hajizeinalabedini, “Evaluation of graduate students with the concept of citation” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
5. N. Dehghani, A. Asnafi, M. Hajizeinalabedini, “Survey on using subscribed databases by faculty members and graduate students at Shahid Beheshti University (I.R.Iran)” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
6. S. Sadeghi goraji, M. Hajizeinalabedini, “Evaluation of the effectiveness of Google Scholar in authors information retrieval” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
7. Z. Moazami, M. Hajizeinalabedini, “Librarians and Knowledge and Information Science experts knowledge participation and use of specialized-professional social media” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
8. F. Pazouki, M. Hajizeinalabedini, SH. A., “Practical steps to incorporate RDA in Iran The proposed model based on views of cataloguers of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran” , In 11th international conference on webometrics informetrics and seientometrics (WIS) and the 16th collnet meeting 2015, 2015.
9. M. Hajizeinalabedini, M. Dehghanizadeh, “Citation analysis of faculty members articles of Tehran university indexed in Islamic World Science Citation Center (ISC) from 2006-2011” , In 11th international conference on webometrics informetrics and seientometrics (WIS) and the 16th collnet meeting 2015, 2015.
10. س. ملك محمدي, م. حاجي زين العابديني, “بررسي وضعيت استفاده از قابليتهاي نرمافزارهاي كتابخانهاي در كتابخانههاي تخصصي شهر اهواز” اولين كنفرانس ملي زبان شناسي كاربردي و تهيه و تدوين مطالب آموزشي, 1397.
11. ن. براري, م. حاجي زين العابديني, س. داروند, “طبقهبندي بازنگري شده بلوم مبنايي براي ارزيابي از يادگيري الكترونيكي” همايش ملي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1396.
12. ا. آقايي ميرك آباد, م. حاجي زين العابديني, ا. آقايي ميرك آباد, “چالشهاي امنيتي فناوري آر. اف. آي. دي كتابخانهها بر اساس مولفههاي اينترنت اشيا” يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1396.
13. س. عشقي, م. حاجي زين العابديني, “نمايهسازي با بهرهگيري از اصطلاحنامهها راهبردي در دادهكاوي” يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1396.
14. س. ملك محمدي, م. حاجي زين العابديني, “ارتباطات غيركلامي و كاربران كتابخانههاي دانشگاهي (مطالعه موردي موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان)” يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1396.
15. م. حاجي زين العابديني, س. احمدي پور, “بررسي استفاده از تكنيك تصويركاوي براي تحليل محتواي وب و شبكههاي اجتماعي” يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1396.
16. م. سپهوند, م. حاجي زين العابديني, ا. اصنافي, “ارزيابي وبسايت دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس معيار محتوا” يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1396.
17. ر. قهرماني پور, ا. افتحي, آ. مجاور, م. حاجي زين العابديني, “كيفيت سجي خدمات حوزه سلامت در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوي از ديدگاه كاربران و كتابداران” اولين كنفرانس بين المللي بازيابي تعاملي اطلاعات, 1395.
18. س. ايراني خرم نژاد, م. حاجي زين العابديني, “مطالعه ي وضعيت انتشارات علمي توليد شده در حوزه ي داده كاوي در پايگاه وب آو ساينس طي سال هاي 1990-2014” اولين كنفرانس بين المللي بازيابي تعاملي اطلاعات, 1395.
19. آ. دانش فاطميه, م. حاجي زين العابديني, “سنجش سطح خوانايي مدخل هاي زندگي نامه در فرهنگنامه كودكان و نوجوانان” دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي, 1395.
20. س. كشاورزيان, م. حاجي زين العابديني, “بررسي ميزان آشنايي مراجعين كتابخانه عمومي شهيد هاشمي نژاد بهشهر با محتواي وب و كتابخانه هاي ديجيتال” دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1395.
21. س. نوذر, م. حاجي زين العابديني, “چالش هاي فراروي مطالعه با تامل روي مفاهيم و اهداف خواندن در ايران” دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي, 1395.
22. م. حاجي زين العابديني, آ. اعظم , س. داودزاده سالستاني, “نوآوري شغلي در پروژه هاي كتابخانه اي مطالعه موردي پنج پروژه كتابخانه اي بزرگ” ساختارهاي شغلي علم اطلاعات و دانش شناسي گذشته، حال و آينده, 1395.
23. ن. پرويني, م. حاجي زين العابديني, ص. ابراهيم زاده, “مطالعه وضعيت بهره وري انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران و ت ثير آن بر اعضا” اولين همايش ملي نقش انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران در توسعه علم, 1395.
24. ن. شكرزاده هشترودي, م. حاجي زين العابديني, پ. فاطمه , “سازماندهي ادواري ها در محيط اطلاعاتي جديد بر اساس الگوي پ ر س ا ا” همايش نشريات علمي كشور (دومين همايش گروه و انجمن علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد بهشتي), 1395.
25. آ. دانش فاطميه, م. حاجي زين العابديني, “شيوه نگارش در زندگي نامه ها مطالعه تطبيقي كتاب هاي مرجع كودكان و نوجوانان” همايش ملي كتابخانه هاي عمومي عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, 1394.
26. ص. ابراهيم زاده, م. حاجي زين العابديني, ن. پرويني, “بديلي براي كلاس محوري بهره گيري از ابزارهاي وب 2 براي ارتقا بهره وري آموزش عالي” همايش ملي كتابخانه هاي عمومي عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, 1394.
27. م. حاجي زين العابديني, “موراكامي كتابدار واكاوي مولفه هاي خواندن، كتاب، كتابخانه و كتابدار در آثار هاروكي موراكامي” همايش ملي كتابخانه هاي عمومي عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, 1394.
28. م. رستمي ماژين, ا. اصنافي, م. حاجي زين العابديني, “تبليغات در كتابخانه ها و لزوم ارزيابي اثربخشي آن” همايش ملي كتابخانه هاي عمومي عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, 1394.
29. م. رستمي ماژين, م. حاجي زين العابديني, “داده كاوي و كاربرد آن در مديريت دانش” دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش(و هشتمين كنفرانس ملي مديريت دانش), 1394.
30. ن. پرويني, م. حاجي زين العابديني, ص. ابراهيم زاده, “عوامل موثر در اجراي موفق مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر تبريز” دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش(و هشتمين كنفرانس ملي مديريت دانش), 1394.
31. آ. دانش فاطميه, م. حاجي زين العابديني, “ارزيابي زندگي نامه ها در كتاب هاي مرجع” دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي, 1394.
32. ع. باغستاني‌ تجلي, م. حاجي زين العابديني, ف. پازوكي, “امنيت منابع و تجهيزات كتابخانه اي در برابر سرقت در كتابخانه هاي پرديس دانشگاه شهيد بهشتي” همايش ملي ايمني كتابخانه ها, 1394.
33. ف. ذبيحي فريديان, م. حاجي زين العابديني, ج. بشيري, “بررسي مديريت بحران در كتابخانه هاي موسسات و مراكز تابعه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي” همايش ملي ايمني كتابخانه ها, 1394.
34. م. حاجي زين العابديني, “مديريت فضاي مجازي در اقتصاد دانش محور” سومين كنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم, 1394.
35. م. حاجي زين العابديني, ف. پازوكي, “مطالعه سالم اصول بهداشتي و تغذيه اي” همايش كتابخانه ها و سواد سلامت, 1394.
36. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, “كارتون و كتاب مطالعه ميزان شناخت، علاقه مندي و مراجعه كودكان به كتاب پس از مشاهده كارتون ها” همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي, 1393.
37. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, “گام هاي عملي براي به كارگيري آر.دي.اي. در ايران الگوي پيشنهادي مبتني بر ديدگاه فهرستنويسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران” نخستين همايش ملي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه هاي علوم پزشكي, 1393.
38. م. حاجي زين العابديني, س. نادي راوندي, “بازنمايي مفهوم تفكر انتقادي در داستان هاي كودك بر اساس مدل رد” همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي, 1393.
39. م. حاجي زين العابديني, م. اميري, ا. زين العابديني, “كودكان چه تصويري را در كتاب هاي خود مي پسندند مطالع نظرات كودكان دربار تصويرسازي كتاب ها در فهرست كتاب هاي برگزيد شوراي كتاب كودك و لاك پشت پرنده” همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي, 1393.
40. م. حاجي زين العابديني, م. فرنقي, ا. آقايي ميرك آباد, “نقش ذخيره سازي ابري در كتابخانه ها” نخستين همايش ملي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه هاي علوم پزشكي, 1393.
41. ه. ارشدي, ا. اصنافي, م. حاجي زين العابديني, م. عسكري سركله, “بررسي ميزان آشنايي و بهره گيري دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي از قابلتيهاي وب 2 در يادگيري” هشتمين كنفرانس ملي و پنچمين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي ايران, 1392.
42. ز. مهتري, م. حاجي زين العابديني, ن. اسكندريان, “مطالعه اثربخشي تجربه هاي كتاب درماني مطالعه موردي بيماران بيمارستان الزهراي اصفهان در سال 1390” چهاردهمين همايش انجمن علمي علم اطلاعات و دانش شناسي – همايش كتاب درماني, 1392.
43. س. نوذر, م. حاجي زين العابديني, “تحول مفاهيم بنيادي خواندن” فرهنگ مطالعه در ايران, 1392.
44. ف. پازوكي, م. حاجي زين العابديني, “بررسي تحليلي و نشانه شناختي حضور كتابدار و كتابخانه در فيلم هاي سينمايي” همايش ملي كتابخانه و مردم, 1392.
45. م. حاجي زين العابديني, “ايجاد واگيري اطلاعات از طريق بازاريابي ويروسي در پورتال كتابخانه هاي دانشگاهي” همايش ملي كتابخانه و مردم, 1392.
46. م. حاجي زين العابديني, م. ميرحسيني, “جايگاه كتاب، كتابخانه و كتابداري در فيلم هاي داريوش مهرجويي مطالعه موردي فيلم هاي پري، درخت گلابي، نارنجي پوش، هامون” فرهنگ مطالعه در ايران, 1392.

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. “پايتخت كتاب ايران”, خانه كتاب ايران, تهران, 1396, شابک:9786002224392.
2. “جشنواره تقدير از افراد و گروه‌هاي برگزيده در ترويج كتاب‌خواني”, خانه كتاب ايران, تهران, 1396, شابک:9786002224378.
3. “جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب در ايران”, خانه كتاب ايران, تهران, 1396, شابک:9786002224385.
4. “روشهاي بازنمايي اطلاعات”, سمت, تهران, 1396, شابک:9789644480283.
5. “نگاهي بر يك دهه وبلاگ نويسي كتابداران ايران”, چاپار, تهران, 1392, شابک:9786002760395.
6. “ملزومات كاركردي پيشينه‌هاي كتابشناختي (اف.آر. بي.آر) و الگوهاي وابسته: فراد و فرساد (FRBR, FRAD, FRSAD)”, چاپار, تهران, 1391, شابک:0786002760142.
7. “نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي در ايران”, كتابدار, تهران, 1390, شابک:9786002410306.
8. “سازماندهي اطلاعات: رويكردها و راهكارهاي نوين: مجموعه‌ مقالات اولين همايش سالانه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران 16 و 17 اسفند 1385”, كتابدار؛ انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران, تهران, 1389, شابک:9786008954651.
9. “همايش‌نامه: مجموعه مقالات همايش‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران: جلد سوم: 1383-1385”, انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران نشر چاپار, تهران, 1389, شابک:9786005249620.
10. “از كتاب‌سنجي تا وب‌سنجي: تحليلي بر مباني، ديدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها”, كتابدار, تهران, 1388, شابک:9786005489101.
11. “مجموعه مقالات همايش¬هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران: جلد اول: 1379 – 1381”, كتابدار, تهران, 1384, شابک:9644461681.
12. “مجموعه مقالات همايشهاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران: جلد دوم: 1382”, سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران؛ انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران،, تهران, 1384, شابک:9789644461699.

کتابهای ترجمه

1. “مباني مديريت براي متخصصان اطلاع‌رساني”, سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران, تهران, 1388, شابک:978-964-446-233.
2. “نظريه‌هاي رفتارهاي اطلاعاتي”, كتابدار, تهران, 1387, شابک:9789647143936.