معرفی کتاب نبرد قدرت در ایران

نبرد قدرت در ایران : چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟
نویسنده: محمد سمیعی
موضوع: تاریخ ایران

در این کتاب نویسنده کوشیده تا به علل به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی بپردازد و از آن به انتقال قدرت از نظام شاهنشاهی به روحانیت تعبیر کرده است. نویسنده در عبارتی می گوید: از میان همه‌ی نیروهای سیاسی ایران، از چپ‌گرایان گرفته تا روشنفکران لیبرال، هُمای قدرت به‌ناگاه بر شانه‌ی روحانیت نشست؛ اما چرا و چگونه؟ چه منطقی بر اذهان ایرانیان حاکم بود و چه شد که آنان با پشت‌کردن به مظاهر نوگرایی، «جمهوری اسلامی» را ترجیح دادند؟ چرا جامعه‌ی ایرانی راهی برخلاف سکولاریسم، موج غالب جهانی، در پیش گرفت؟ چرا مردم ایران از میان همه‌ی مخالفان رژیم پهلوی، که در میان آنان سیاست‌مداران کارکشته، متخصصان برجسته و مبارزان باصداقت و وطن‌پرست از چپ و راست بودند، روحانیان و نظام پیشنهادی آنان را برگزیدند؟ و سرانجام این که نبرد قدرت در این سرزمین به چه سویی خواهد رفت؟ و در این کتاب بنا را بر پاسخ به این سوالات میگذارد و آن را با تکیه بر روش‌های علمی و فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک ذکر می‌کند.