اولین ورودی بانوان دانشجوی ایرانی دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی

ورود اولین خانم های ایرانی به دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی سال ۱۳۲۵ (۱۹۴۶ میلادی )

ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر در این جمع حضور دارند.