معرفی کتاب Scientometrics

این کتاب قصد دارد برای خوانندگان ارائه خلاصه ای جامع از وضعیت کنونی هنر در علم سنجی که بر روی ارزیابی سیستماتیک، مستمر و جامع از ظهور تکنولوژی تمرکز دارد، تهیه نماید.

“Scientometrics”
ed. by Mari Jibu
Japan Science and Technology Agency
ITExLi | 2018 | 225 pages

مطالب مرتبط