ضرورت آشنایی با مراحل هفت گانه انجام پژوهش

مراحل انجام هر پژوهش به اين شرح است:

نیاز اطلاعاتی خود را مشخص کنید.

یک موضوع خاص را مشخص کرده و آن را گسترش/ بسط دهید.

درزمینه موضوع خاصی که انتخاب کرده‌اید اطلاعات اولیه را به دست آورید.

راهبرد جستجوی خود را توسعه دهید.

اطلاعات را بیابید، جمع‌آوری کنید و سپس ارزیابی نمایید.

به منابعی که برای نوشتن مطالب خود به کار برده‌اید استناد دهید.

مطلب خود را بنویسید، بازخوانی کنید و ارائه دهید.

به کوشش احمد عابدی (کتابدار ثانی)

مطالب مرتبط