پرسشنامه شخصي كاليفرنيا – پرسشنامة رفتار اجتماعي

 

باسمه تعالي

پيوست 1

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا

پرسشنامة رفتار اجتماعي

 

اين پرسشنامه داراي پرسش هايي دربارة رفتار و نظرات افراد نسب ت به يكديگر اس ت. لطفاً هر پرسش را با دقت بخوانيد و پاسخمربوط را به صورت بلي يا خير در مقابلِ آن با گذاردن علامت ضربدر (*) مشخص كنيد.

خواهشمند است قبل از شروع به پاس خدهي به سؤال هاي زير حتماً معدل خود را در ترم گذشته بطور دقيق بنويسيد.

معدل شما در ترم گذشته: …………………..

سؤال ها :بلي خير

1-آيا انجام دادن كار منع شده درست است؟

2-آيا لازم است كه هميشه به عهد و پيمان خود وفادار باشيم؟

3-آيا كساني را كه عقيدة مخالف شما دارند، مسخره مي كنيد؟

4-آيا لازم است نسبت به افرادي كه دوست نداريم، مهربان باشيم؟

5-آيا بايد نسبت به افراد غيرقابل تحمل، مودب باشيم؟

6-آيا عابران پياده بايد علائم و چراغ هاي راهنما را رعايت كنند؟

7-آيا درست است افراد چيزي را كه پيدا مي كنند، براي خود بردارند؟

8-آيا درست است از ديگران به علت كمك هاي اندكشان تشكر كنيم؟

9-آيا در موقع بي پولي ، درست است اشيايي را كه واقعاً احتياج داريم بدون اجازه برداريم؟

10-آيا رفتار پسران و دختران خانواده هاي ثروتمند از رفتار پسران و دختران خانواده هاي فقير بهتر است؟

11-آيا درست است به افرادي كه در مشكلات وامانده اند، بخنديم؟

12-آيا مي توان، براي رسيدن به هدفي كه آسان به دست نمي آيد از راه نادرست عمل كرد؟

13-آيا درست است به افرادي كه عقايد احمقانه اي دارند، بخنديم؟

14-آيا بايد نسبت به دانشجويان تازه وارد، رفتار دوستانه داشت؟

15-آيا وقتي كه خانواده ، رفتن به سينما و مهماني را منع مي كند، دادو بيداد كردن درست است ؟

16-آيا در موقع عصبانيت مي توانيد خود را كنترل كنيد؟

17-آيا براي شما تحسين افرادي كه كارهاي نيك انجام مي دهند، مشكل است ؟

18-آيا براي شما به خاطرآوردن نام اشخاصي كه ملاقات مي كنيد، آسان است ؟

19-آيا دوست داريد در برابر جمع به نوعي بازي كه بلد نيستيد، بپردازيد؟

20-آيا از صحبت كردن با افراد تازه آشنا، لذت مي بريد؟

21-آيا به خاطر گرفتن پاداش ، به ديگران كمك مي كنيد؟

22-آيا مي توانيد يك مهماني سرد را رونق داده و گرم كنيد؟

23-آيا در موقع باختن بازي ، خودتان را در مقابل ديگران كنترل مي كنيد؟

24-آيا اغلب ناراحتي ديگران شما را رنج مي دهد؟

25-آيا ترتيب دادن مهماني و فعاليت هاي اجتماعي براي شما سخت است؟

26-آيا گرفتن دوست جديد براي شما آسان است؟

27-آيا دوست داريد كه در خانة خود مهماني داشته باشيد؟

28-آيا احساس مي كنيد كه مي خواهيد صحبت افراد پرچانه را قطع كنيد؟

29-آيا مي توانيد كاري كنيد كه به همكلاسي هاي شما در مهماني خوش بگذرد؟

30-آيا معمولاً با دختران يا پسراني كه تازه آشنا شدهايد، به آساني صحبت مي كنيد؟

31-آيا اشيائي را كه ديگران بدون دليل منطقي رد ميكنند، شما براي خود بر مي داريد؟

32-آيا معمولاً، كودكان كوچك تر را براي انجام كارهاي خود بكار مي گيريد؟

33-آيا از والدين خود وقتي كه با شما مهربان نباشند، اطاعت مي كنيد؟

34-آيا گاهي به تشويق دوستان براي بدست آوردن چيزي كه حق با شماست ، با همكلاس ي هاي خود نزاع مي كنيد؟

35-آيا فكر مي كنيد دروغ گفتن بهترين راه فرار از مشكلات است؟

36-آيا شما براي نزاع با همكلاسي هاي خود، هميشه سرزنش مي شويد؟

37-آيا اغلب براي ثابت كردن نظرات خود نزاع ميكنيد؟

38-آيا احساس مي كنيد وقتي بچه ها با شما بازي مي كنند، خوشحال مي شوند؟

39-آيا رفتار بعضي از افراد با شما گاه چنان بد است كه مي خواهيد هر چيزي را كه در جلوي دست شماست ، بشكنيد؟

40-آيا رفتار بعضي از افراد چنان ظالمانه است كه آزردن آنها را صحيح بدانيد؟

41-آيا صحيح است كارها را به دست افراد بدرفتار بسپاريم؟

42-آيا لازم ست گاهي براي گرفتن حق خود عصباني شويد؟

43-آيا فكر مي كنيد كه بعضي از افراد، شايسته تنبيه هستند؟

44-آيا بعضي از افراد چنان بد هستند كه دشنام دادن، شايسته آن ها باشد؟

45-آيا شما خوشحال مي شويد وقتي كه بتوانيد با افراد بد آن طور كه شايسته آنهاست رفتار كنيد؟

46-آيا افراد خانواده به علت كاري كه براي آنها انجام مي دهيد با شما مهرباني مي كنند؟

47-آيا گاهي افراد خانواده را اذيت مي كنيد؟

48-آيا براي ترجيح يك فرد به فرد ديگر، دليل قانع كننده اي داريد؟

49-آيا افراد خانواده ، شما را فردي موفق مي دانند؟

50-آيا افراد خانواده ، فكر مي كنند كه شما از آنها كناره گيري مي كنيد؟

51-آيا افراد خانواده فكر مي كنند كه شما به چيزهاي بي ارزش علاقه مند هستيد؟

52-آيا گاهي احساس مي كنيد كه نبايد با خانواده خود زندگي كنيد؟

52-آيا از مصاحبت افراد خانواده لذت مي بريد؟

54-آيا شما ترجيح مي دهيد دوستان خود را به علت نامناسب بودن فضاي خانه درخارج ببينيد؟

55-آيا گاه خود را سرزنش مي كنيد كه رفتارتان با خانواده آن طور كه بايد نيست؟

56-آيا در خانه خوش اخلاق و بذله گو هستيد؟

57-آيا تشكر كردن از افراد خانواده براي شما سخت است؟

58-آيا بيشتر افراد خانواده با خواست هاي شما موافقند؟

59-آيا گاهي احساس مي كنيد كه هيچ كس در خانه به فكر شما نيست ؟

60-آيا رفتار افراد در منزل براي شما آزار دهنده است ؟

61-آيا فكر مي كنيد كه استادانتان شما را درك مي كنند؟

62-آيا فكر مي كنيد كه عدم موفقيت در يادگيري به دليل دشوار بودن بعضي از دروس است ؟

63-آيا دوست داريد در دانشگاه با همكلاسي هاي خود همكاري كنيد؟

64-آيا اگر بتوانيد از دانشگاه فرار مي كنيد؟

65-آيا فكر مي كنيد بعضي از همكلاسي ها، شما را در ورزش ضعيف مي دانند؟

66-آيا بعضي از استادان با سخت گيري هاي خود تكاليف را سخت تر مي كنند؟

67-آيا از صحبت كردن با دانشجويان تازه وارد لذت مي بريد؟

68-آيا غالباً فكر مي كنيد كه بعضي از استادان خوب نيستند؟

69-آيا دوستان از شما مي خواهند، در بازي ها شركت كنيد؟

70-اگر استادان مهربان تر مي بودند، خوشحال تر مي شديد؟

71-آيا همكلاسي هاي شما، رفتار شما را نسبت به خود مي پسندند؟

72-آيا تنها و بدون حضور همكلاسي هاي خود احساس راحتي مي كنيد؟

73-آيا استادان دانشجويان را تشويق به همكاري مي كنند؟

74-آيا گاهي به دلايلي از همكلاسي هاي خود دوري مي كنيد؟

75-آيا اغلب فكر مي كنيد كه بعضي از استادان نسبت به دانشجويان كمتر توجه مي كنند؟

76-آيا براي ديدن دوستان همسايه به خانه آنها مي رويد؟

77-آيا عادت داريد با همسايگان صحبت كنيد؟

78-آيا بيشتر همسايگان شما از قانون اطاعت نمي كنند؟

79-آيا با دوستان همسايه خود بازي مي كنيد؟

80-آيا جوانان دوست داشتني ، در همسايگي شما زندگي مي كنند؟

81-آيا بعضي از همسايگان به حدي مهربانند كه بايد دوستشان داشت؟

82-آيا پسران و دختراني از مليت هاي مختلف در همسايگي شما زندگي مي كنند كه سعي مي كنيد از آنها دور ي نمائيد؟

83-آيا شما اغلب به مهماني همسايگان مي رويد؟

84-آيا لازم است كه با افراد همه طبقات اجتماعي مهربان و خوب بود؟

85-آيا شما از اين كه در گروه همسالان باشيد، خوشحال مي شويد؟

86-آيا افرادي در همسايگي شما زندگي مي كنند كه نتوانيد آنها را دوست بداريد؟

87-آيا در همسايگي شما افراد نامناسبي كه بخواهيد از آنها دوري كنيد وجود دارند؟

88-آيا افرادي در همسايگي شما زندگي مي كنند كه شما از برخورد با آنها خشنود نيستيد؟

89-آيا بيشتر همسايگان هم سن و سال خود را دوست داريد؟

90-آيا عدهاي از همسايه هاي شما به علت مذهبي بودنتان شما را فردي عجيب مي دانند؟

91-آيا شما با اختصاص سهميه براي پذيرش دانشجويان شاهد در دانشگاه ها موافق هستيد؟

 

 

 

“آزمون شخصيت کاليفرنيا”

اين آزمون نيمرخ سازگاري فردي و اجتماعي فرد را اندازه گيري مي کند و توسط ثورپ، کلارک و نيکز در سال 1939(نقل از خداياري فرد و همکاران، 1381) براي اولين بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفت. آزمون داري 5 سطح پيش دبستاني، دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و بزرگسالي است که سطح دبيرستاني آن در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اين آزمون داراي دو خرده آزمون عمده سازگاري خويشتن و سازگاري اجتماعي است. هر آزمون داراي شش مقياس است و سطح دبيرستاني آن در هر مقياس 15 سوال دارد، که با احتساب 12 مقياس تعداد کل سوالات آن 180 سوال است. در اين پژوهش فقط آزمون سازگاري اجتماعي آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين آزمون به صورت صحيح- غلط بوده  به گزينه غلط “صفر” و به گزينه درست نمره “یک” تعلق مي گيرد وبرای هر آزمودنی نمرات با هم جمع می شوند.

 

 

مقیاس های سازگاری اجتماعی :

1- قالب هاي اجتماعي: فردي كه قالب هاي قابل قبولاجتماعي را مي پذيرد ديگران را به درستيدرك نموده و روابط واقعي و احتياجات اجتماعي را با روشن بيني پذيرا مي شود چنين ف رديخوب مي فهمد چه چيز صحيح و چه چيز غلط مي باشد.

2-مهارت هاي اجتماعي: فردي داراي مهارت اجتماعي است كه به مردم علاقمند باشد، يار وياور آن ها باشد، و در رفتارش با دوستان و بيگانگان مدير باشد.

3- گرايش ضد اجتماعي: فردي ضد اجتماعي قلمداد مي شود كه بخواهد ديگران را بيازارد،نزاع كند، طرد نمايد و اموال عمومي را منهدم سازد نمره بالا در اين زير آزمون نشانه تمايلكم به رفتار ضد اجتماعي است.

4- روابط خانوادگي: فردي به روابط و عقايد خانوادگي پايبند است كه در خانه مورد قبول بودهو دوست داشته شود و در ارتباطش با همه افراد فاميل احساس اطمينان و احترام كند.

5- روابط مدرسه ای: دانش آموز وقتي با مدرسه سازش كامل خواهد داشت كه احساس كندمعلمان او را دوست مي دارند از بودن با محصلين ديگر لذت مي برد و تكاليف مدرسه رامناسب با علايق و استعدادهاي خود مي داند.

6- روابط اجتماعي: فردي كه با همسايگان خود آميزش كرده و از فعاليت اجتماعي احساسغرور مي نمايد. در رفتارش با آشنا و بيگانه شكيبا و بردبار باشد. روابط حسنه اجتماعي،احترام به قوانين و قواعد موضوعه را نيز رعايت كند.

 

 

ويژگيهاي روانسنجي

در دفترچه راهنماي آزمون گزارشي در خصوص روايي آزمون به صورت روش تجربي وجود ندارد و فقط بيان شده است که سوالات آزمون بر اساس قضاوت معلمان، مديران و واکنش دانش آموزان و نيز ضرايب همبستگي نقطه اي انتخاب شده است. هماهنگي دروني آزمون به وسيله دو نيمه کردن آزمون با روش اسپيرمن براون براي خرده آزمونهاي سازگاري اجتماعي از 87/0 تا 90/0 گزارش شده است.( ثورپ، کلارک و نيکز،1939). در تحقيق حاضر پايايي  كلي پرسشنامه سازگاري اجتماعي با استفاده از روش آلفاي كرانباخ محاسبه شد كه 69/0 بدست آمد و پايايي هر كدام از خرده مولفه ها به ترتيب قالب های اجتماعی (69/0) ، مهارتهای اجتماعی (71/0 ) علائق ضد اجتماعی (67/0 ) ،روابط خانوادگی (66/0 )،روابط مدرسه ای(68/0)و روابط اجتماعی(73/0) به دست آمد.

 

روش نمره گذاری

پاسخ گویی به 90 سوال خرده آزمون سازگاری اجتماعی شخصیت کالیفرنیا به صورت بلی و خیر است که بر اساس کلید تصحیح آزمون هر شش مقیاس به پاسخ های صحیح امتیاز “یک” و پاسخ های غلط امتیاز “صفر” تعلق می گیرد. آنگاه امتیازهای صحیح مربوط به 15 سوال هر مقیاس با هم جمع می شود که نمره هر خرده مقیاس به دست می آید. سپس امتیاز مربوط به هر شش مقیاس (قالب های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، علائق ضد اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه ای، روابط اجتماعی) با هم جمع شده و نمره کل سازگاری اجتماعی بدست می آید.

مطالب مرتبط