نشریه مطالعات رسانه های نوین – شماره 20، زمستان 1398

نشریه مطالعات رسانه های نوین یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم ارتباطات پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم علوم ارتباطات را گزارش می دهند می باشد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. نشریه مطالعات رسانه های نوین  به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.
شماره جاری: دوره 5، شماره 20، زمستان 1398  

2. نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران

صفحه 37-79

 10.22054/NMS.2020.45410.801

سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ سیدنورالدین رضوی زاده؛ محدثه شیخی


6. ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور

صفحه 179-205

 10.22054/NMS.2020.42834.747

بنفشه فتوت؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار؛ عظیم زارعی


 

مطالب مرتبط