موضوعات پیشنهادی مقاله و پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی MBA

 تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (طالعه موردی …)
 بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی
 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
 بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
 مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی )موردی سازمان …(
 طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
 مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها
 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
 مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
 مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
 بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزي استراتژیك و عملكرد سازمان از انعطاف
پذیری )عملیاتي، مالي، ساختاري و تكنولوژیكي( مورد صنعت …
 مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …
 مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان )صنعت …)
 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
 طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
 مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
 شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
 بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …
 بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت …
 رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش وپرورش شهر …
 رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …
 بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان

 بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
 مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی
 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
 تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
 تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
 تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
 ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان
 تدوین استراتژی کارآفرینی )موردی …)
 ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها
(DEA)
 -شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … )با استفاده از معادلات
ساختاری یا آنتروپی یا …)
 – طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
 تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
 – بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …
 – بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….
 -تاثیر رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان
 -تاثیر رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازماني
 – رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
 – رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
 – ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC و TOPSIS
 مدیریت استراتژیک پروژه هاي کلان فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای
کووال
 – مدیریت استراتژیك ریسك در پروژه ها
 – بكارگیري تئوري فازي در كارت امتیازي متوازن (BSC) به منظور ارزیابي استراتژي هاي
جاري سازمان
 طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه
)موردی محصول …)
 – رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان
 – رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها
 – شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی AHP
 – ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی
 – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
 – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 – ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی
 ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP
 تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP
 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …
 -طراحی نظام جامع عملکرد … با کارت امتیازی متوازن BSC
 – ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
DEA در سازمان …
 – مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک )موردی …)
 -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی
 طراحی مدل بهینه انتخاب تامین كننده و تخصیص سفارشات )صنعت …)
 – تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای EFQM,BSC,AHP
 بررسی رابطه بین استراتژي منابع انساني و عملكرد سازمان
 بررسی رابطه بین استراتژي سرمایه انساني و عملكرد سازمان
 بررسی رابطه بین استراتژي رفتار سازماني و عملكرد سازمان
 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزي استراتژیك
 بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی )موردی …)
 – مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 – بكارگیري تئوري فازي در كارت امتیازي متوازن (BSC) به منظور ارزیابي استراتژي هاي
جاري سازمان
 – سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده
از مدل تلفیقی BSC و AHP( مطالعه موردی بانک سامان )
 – ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
 – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده
 – سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک )موردی )
 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک )موردی )
 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک )موردی )
 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک )موردی )
 – ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
 – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازي مهندسي مجدد فرآیندها در برنامه
ریزی استراتژیک سازمان
 – بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 – شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان
 – تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر كارآفریني سازماني و نقش آن در پیاده سازي استراتژي كارآفریني
 بررسي رابطه عوامل سازماني )ساختار و تكنولوژي( با استراتژي مدیریت دانش
 بررسي رابطه عوامل فرهنگی با استراتژي مدیریت دانش
 – همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد
 همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژي تجاري
 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با فرهنگ سازماني
 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های کسب و کار
 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های بازاریابی
 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های فناوری اطلاعات و
ارتباطات
 همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های کسب و کار
 همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های تجاری
 همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با فرهنگ سازماني
 همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های بازاریابی
 همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان
 – بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 تاثیر استراتژي مدیریت ارتباط با مشتري در مدیریت استراتژیك بازار
 – شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روي اجراي موثر استراتژي ها
 – تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک
 – اندازه گیري و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه
 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP
 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت
 بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزي استراتژیك و عملكرد بر اساس مدل
معادلات ساختاری
 تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران
 بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار (Mobyle Payment)
 سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC ( مطالعه موردی …)”
 تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …
 طراحی مدلی جهت اندازه گیری و تحلیل رضایتمندي مشتریان در بانكداري آنلاین

مطالب مرتبط