27 مقاله با متن حوزه روانشناسی رشد

این مقالات را از این لینک دریافت کنید

روانشناسی رشد یا روان‌شناسی تحولی که در سال‌های گذشته با عنوان روان‌شناسی ژنتیک شناخته می‌شد؛ شاخه‌ای از علم روان‌شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد و از رشته‌های مختلف زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کمک می‌گیرد. اگر چه روان‌شناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ می‌پردازد، اما بر کودکی و نوجوانی تأکید دارد.

روان‌شناسان رشد در پی آن هستند تا چگونگی رشد انسان را در طول زمان تعیین کنند، برای تحقق این هدف روان‌شناسان رشد، رفتار افراد را در سنین مختلف به دقت مورد مشاهده قرار می‌دهند. از سوی دیگر روان‌شناسان رشد به تبیین رشد می‌پردازند که در آن دو الگوی عمومی و اختصاصی را مد نظر دارند. سومین هدف روان‌شناسی رشد این است که حاصل مطالعات توصیفی و تبیینی خود را در مورد رشد در جهت مثبت رشد انسان به کار بگیرد و رشد انسان‌ها را به حداکثر برساند. این جنبه کاربردی رشد خصوصاً به کودکان و نوجوانانی که به دلایلی دچار نارسایی در رشد شده‌اند، می‌پردازد.

رشد جریانی است که به صورت مراحل پیوسته ظاهر می‌شود. هر مرحله به صورت طرح و سازمان متفاوتی از تکرار جریان‌های مرحلهٔ قبل است. الگوهای قبلی را می‌توان مقدمه‌ای دانست که به عنوان جزئی از سطح رشد بعدی در می‌آیند.

روان‌شناسی رشد، علمی است که جریان تحولات و تغییرات (کمی و کیفی) جسمی، ذهنی، عاطفی، و عملکرد فرد را در طول عمر از لحظه تولد (از لحظه انعقاد نطفه) تا هنگام مرگ مطالعه می‌کند. (ویکی پدیا)

اصول نظام گزل Principles of Gesell’s system
افت تحصیلی
الگوبرداری Modeling
اندیشه و زبان Thought & language
انواع بازی Kinds of play
بازخوردهای مرگ Death feedbacks
بلوغ و انواع آن
تاریخچه روان شناسی رشد History of developmental psychology
تعریف روان شناسی رشد Definition of developmental psychology
تقلید Imitation
توصیف نظام پیاژه Description of Piaget’s system
توصیف نظام روان تحلیل گری Description of psychoanalysis system
توصیف نظام گزل Definition of Gesell’s system
توصیف نظام والن Definition of Wallon’s system
توصیف نظام کلبرگ Description of Kohlberg’s system
دوره حسی – حرکتی در نظام پیاژه Sensory – motor period in Piaget system
رشد دوره کودکی Developmental childhood
رکود فعالیت های ذهنی در پیری Stagnation of mental activities in old age
زبان و انواع آن در کودکان Language and its types in children
گستره سنی دوره نوجوانی Age – bracket of adolescence
مراحل تحول در نظام والن Stages of change in Wallon’s system
مفهوم پیری Concept of senile
مفهوم مرحله در نظام هانری والن Concept of stage in Henri Wallon’s system
مفهوم نوجوانی Concept of adolescence
نظریه شناختی – رشدی Developmental – cognitive theory
نقاشی کودکان painting of children
واژه شناسی رشد Developmental terminology

مطالب مرتبط