فصلنامه صنعت ترجمه

وب سایت صنعت ترجمه، حاصل تلاش گسترده و بی دریغ جمعی از فعالان عرصه ترجمه است که موسسه سپهر ترجمان اندیشه را فضایی مناسب جهت رشد و توسعه این صنعت رو به رشد می دانسته و می دانند. 

موسسه سپهر ترجمان انديشه در سال 1386 و با هدف ايجاد نگاه تخصصي به ترجمه در ايران و با بهره گيري از توانمنديهاي مترجمان حرفه اي تأسيس گرديد. از آنجايي كه در كشور ما ايران، نگاه حاکم بر ترجمه نگاهي تخصصي نيست، برآن شديم تا فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم. به همين منظور جمعي از كارشناسان و كارشناسان ارشد ترجمه را گرد هم آورديم تا علم را به عمل پيوند زنيم.

اين موسسه توانايي ها و قابليتهاي مختلفي را در عرصه ترجمه بكار گرفته و اين واقعيت را سرلوحه كار خود قرار داده است كه ترجمه يك صنعت بوده و در نتيجه نيازمند زيرساخت هاي علمي و اجرايي مناسب است.