سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی

آموزه‌های اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فقهی خود منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحلة ابتدایی و برون‌گروهی در مرحلة بعد می‌گردد. در این اثر ابعاد تعالیم دین اسلام با دو بُعد عینی (ساختاری) و ذهنی (شناختی) سرمایه اجتماعی در سطوح خُرد و کلان، بررسی و مقایسه شده‌اند: در آموزه‌های اسلام، عناصر، مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی از جنس سرمایه اجتماعی وجود دارد که در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و احکامی متبلور است. در این پژوهش، پس از مشخص کردن آیات و روایات مرتبط به هر مؤلفه و شاخص با روش تحلیل متن، متن انتخاب شده از «قرآن» ، «نهج‌الفصاحه» و «غررالحکم و درر الکلم» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مطالب مرتبط