مطالعه علم‌سنجیِ مقاله های سلب اعتبار شده ایرانی

دانلود فایل
پژوهش حاضر بر آن است که ماهیت مقالات سلب اعتبارشده ایرانی در پایگاه وب آف ساینس از ابتدا تا 2017 را از ابعاد مختلف علم‌­سنجی نظیر موضوع، قالب، میزان سلب اعتبار، سال انتشار، سال سلب اعتبار، میزان دریافت استنادات، میزان همکاری با سایر کشورها و چند نویسندگی و نویسندگی مسئول و مصادیقی که به سلب اعتبار مقالات انجامیده یا در آن اثرگذار بوده را شناسایی نماید. در نهایت ارتباط بین میزان سلب اعتبار و انتشار مقالات را بررسی کند. جامعه نهایی پژوهش  103 مقاله به صورت تمام­ شماری از 320872 مقاله منتشره با نام انتخاب و به روش علم­سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا بررسی شده‌­اند. نتایج نشان می­دهد میزان سلب اعتبار مقالات ایرانی از سال 2008 تا کنون بیشتر شده است ولی ارتباط معنی­‌داری بین میزان انتشار مقالات ایرانی در این پایگاه و میزان سلب ‌­اعتبار وجود ندارد. میزان دریافت استناد و همکاری­ بین‌­المللی در این مقالات بسیار پایین است. بیشتر مقالات توسط سه نویسنده به بالا نگاشته شده­اند و مقالاتِ حوزه‌­های مختلفی به سلب ­‌اعتبار دچار شده‌­اند که بیشتر از حوزه علوم پایه، مهندسی و پزشکی بودند. همچنین بیشترین نوعِ بداخلافی علمی به صورت سرقتِ ادبی بوده است. (http://hamyaar.ir/4281)
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مطالب مرتبط