بررسي ميزان استناد مقالات پايگاه ISI Web of Science به مجلات دسترسي آزاد پايگاه DOAJ (در طول سال هاي 2008-2003)

دانلود فایل

پژوهشگر: رسول سعادت

استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور: دکتر عاصفه عاصمی

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پايگاه ISI Web of Science به مجلات پايگاه DOAJ در طول سال هاي 2008 – 2003 انجام شده است، و در آن ميزان استناداتي که مجلات در حوزه هاي پنج گانه (هنر و علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم پايه، فني و مهندسي، و علوم بهداشت و پزشکي) در پايگاه DOAJ از پايگاه ISI Web of Science دريافت کرده اند مورد بررسي قرارگرفته، و همچنين معناداري تفاوت بين ميزان استنادات صورت گرفته به مجلات پايگاه DOAJ بر حسب حوزه هاي پنج گانه مذکورتبيين مي گردد. در اين پژوهش که از روش کتابسنجي و فن تحليل استنادي بهره جويي شده، داده ها از طريق ابزارCited Reference Search در پايگاه ISI Web of Science گردآوري شده، و استنادات صورت گرفته به هر مجله از طريق همين ابزار مورد شمارش قرارگرفته است، آّنگاه استنادات اختصاص يافته به مجلات به نرم افزار Microsoft Word انتقال يافته و در مرحله بعد تعداد استنادات بر روي برگه هاي مجزايي بر حسب حوزه ها و موضوعات گوناگون يادداشت گرديد. داده هاي پژوهش با کمک نرم افزار 16 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، و ابتدا با استفاده از فراواني، درصد، ميانگين، و انحراف معيار، به شرح يافته هاي پژوهش اقدام گرديده، و براي ترسيم نمودارها از نرم افزار Microsoft Excel 2003 استفاده شده است، سپس با استفاده از آزمون مجذور خي (2χ) معناداري تفاوت بين ميزان استنادات صورت گرفته به مجلات پايگاه DOAJ برحسب حوزه هاي پنج گانه مذکور مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق نمونه گيري صورت نگرفته و درواقع نمونه همان جامعه و مجلات انگليسي زبان پايگاه DOAJ        مي باشد. در نهايت، با بررسي 2953 عنوان مجله  از بين 3728 عنوان، مشخص شد که در مجموع به 321 عنوان مجله (87/10 درصد) استناد شده و تعداد کل استناداتي که به اين مجلات اختصاص يافته، 19050 استناد با ميانگين 45/6 استناد براي هر مجله و انحراف معيار 6/1363 مي باشد. در اين ميان، حوزه علوم پايه با 657 عنوان مجله و 10116 استناد (1/53 درصد)، حوزه علوم بهداشت و پزشکي با 680 عنوان مجله و 5965 استناد (31/31 درصد)، حوزه فني و مهندسي با 443 عنوان مجله و 1436 استناد (54/7 درصد)، حوزه علوم اجتماعي با 519 عنوان مجله و 832 استناد (37/4 درصد)، و حوزه هنر و علوم انساني با 654 عنوان مجله و 701 استناد (68/3 درصد)، به ترتيب به عنوان حوزه هاي اول تا پنجم از لحاظ ميزان استناد شناخته شدند. با توجه به اين موارد مشخص شد که ميزان گرايش به مجلات دسترسي آزاد در موضوعات حوزه علوم پايه نسبت به مجلات در چهار حوزه ديگر و نيز ميزان گرايش به اين مجلات در حوزه هاي علوم پايه و علوم بهداشت و پزشکي در حالت کلي تفاوت چشمگيري با موضوعات حوزه هنر و علوم انساني و علوم اجتماعي دارد. هر چند مقايسه موضوع به موضوع داخل حوزه ها در مواردي خلاف اين امر را نشان داد. از طرفي، نتايج آزمون مجذور خي حاکي از اين نکته است که تفاوت معناداري از لحاظ ميزان استنادات بين حوزه هاي پنج گانه مذکور وجود دارد.

مطالب مرتبط