روش نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقاله با مقدمه شروع می شود و یکی از قسمت هایست که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش یا رد مقاله است. نخستین عملکرد مقدمه، کمک به خوانندگان برای درک علت انجام پروژه است که می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور مقالات، سوالات یا فرضیه تحقیق و هدف تحقیق می باشد. مقدمه باید مطالب مهم را بیان کند. علاوه بر این مقدمه باید میزان تسلط نویسندگان بر موضوع تحقیق و درستی سوال یا فرضیه تحقیق را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.
بنابراین می توان گفت مولفه های اصلی نگارش و تدوین مقاله شامل: اهداف (کلی و اختصاصی)، مسئله پژوهش، اهمین و ضرورت پژوهش و در آخر طرح فرضیه هاست. ساختار مقدمه به صورت یک قیف است. به این معنی که مطالب به صورت عمومی و وسیع شروع شده و سپس محدود می شود و با مطرح کردن سوال یا فرضیه تحقیق و هدف از انجام مطالعه پایان می یابد. در ابتدای مقدمه سوابق و نکاتی که درباره موضوع تحقیق موجود است بیان می شود و نکات مجهول درباره موضوع در قسمت های پایانی ارائه می گردد.

بطور کلی ساختار مقدمه از موارد زیر پیروی می ‌کند:
۱- ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت
۲- مروری کوتاه بر متون علمی موجود
۳- بیان منطق منجر به انجام پژوهش
۴- بیان هدف مطالعه

برای نگارش و تدوین یک مقاله علمی مناسب بهتر است موارد زیر را به ترتیب رعایت کنید:
اولین خط مقدمه:
مهمترین بخش مقدمه خط اول آن است. زیرا محور آن ایجاد انگیزه در خواننده است. خط اول مقاله می تواند کاری کند تا خط بعدی را بخوانید. از طریق بیان اهمیت موضوع مورد تحقیق جهت ایجاد اشتیاق و انتظار برای مطالعه ادامه مقدمه استفاده کنید. در جمله اول معمولاً موضوع اصلی مقاله بیان می شود.

روند ارائه مطالب در مقدمه:
همواره روش و مسیر ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به این معنی که نویسنده مطلب را کلی شروع می کند و به مرور به قسمت های اختصاصی تر می پردازد تا در نهایت لزوم انجام تحقیق را روشن نماید.
لازم است نویسنده در مقدمه تاکید کند که چگونه فرضیه را تهیه کرده است. در این راستا نویسنده باید به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خود را روشن کند؛ چرا که عدم توجه به این نکته از شایعترین مشکلات موجود در بخش مقدمه است.
برای نوشتن مقدمه مقاله نه زیاد از کتابهای مرجع استفاده کنید که مقدمه عامیانه و بدیهی به نظر برسد و نه آنقدر اختصاصی و تخصصی بنویسید تا برای خواننده مبهم و سخت نباشد.
در پاراگراف آخر مقدمه، هدف بیان می شود. می توانید به توضیح مختصری در مورد مزایای روش جدید استفاده شده و روش انجام آن نیز صحبت کنید.
بهتر است مقدمه آخرین قسمت های مقاله باشد که آماده می شود. در این صورت تسلط شما بر متن نوشته شده بیشتر است باعث می شود نیازی به تغییر آنچنانی در مقدمه نداشته باشید.
پیشنهاد می شود حجم مقدمه حداکثر دو صفحه یا ۶ / ۱ کل مقاله باشد( هر کدام که کمتر است.).

برخی مشکلات شایع در نوشتن مقدمه:
– عدم بیان هدف که خواننده را سردرگم می کند.
– عدم اشاره به مراجع مرتبط که از اعتبار مطالعه می ‌کاهد.
– توضیحات اضافه در مورد مطالعات قبلی که ارتباط چندانی با موضوع مقاله ندارند.
– عدم توضیح ساختار کلی مقاله که یک شمای کلی از سایر قسمت های مقاله به خواننده نمی دهد.

مطالب مرتبط