فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

 شماره جاری: دوره 31، شماره 3 – شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 )  

مقاله علمی

2. بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

صفحه 1-20

 10.22108/JAS.2019.116833.1683

سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان


مطالب مرتبط