دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات با عنوان «زبان اینترنتی فارسی»

دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته علوم ارتباطات اجتماعی

زبان اینترنتی فارسی
تولد یک گونه زبانی جدید در بستر شبکه های اجتماعی آنلاین

استاد راهنما
دکتر حمید عبداللهیان

استاد مشاور
دکتر علیرضا دهقان

استاد داور
دکتر امیلیا نرسسیانس

دانشجو
سمیه چایچی

چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 ساعت
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه دوم، تالار مطهری