برگزاری کنفرانس کیمیاگری در جهان اسلام

کنفرانسی با عنوان «کیمیاگری در جهان اسلام» در 28 و 29 سپتامبر در شهر گوتا آلمان برگزار شده است. دانشمندان از رشته های مختلف دانشگاهی درباره ابعاد مختلف مسئله کیمیاگری در جهان اسلام به بحث و بررسی پرداخته اند.

Attend:  Alchemy in the Islamicate world (Gotha: 28 & 29 September)

A manuscript workshop, “manuscript workshop: Alchemy in the Islamicate world”, will be held on 28 & 29 September 2018 at the Research Library in Gotha, German,

Friday, September 28
9:00-9:15        Kathrin Paasch (Gotha), Welcome
9:15-9:30        Regula Forster (Zurich), Introduction

Session 1: The Gotha Collection – Manuscript Session
9:30-10:15      Svetlana Dolgusheva (Zurich), Regula Forster (Berlin/Zurich), Richard Todd (Birmingham), Ibn Arfaʿ Raʾs in Gotha
10:15-11:00    Bink Hallum (London), Zosimos of Panopolis at the Forschungsbibliothek Gotha? Or The Alchemy of Religious Pluralism: Risāla fī Bayān Tafrīq al-Adyān

Session 2: The Foundations of Islamicate Alchemy
11:30-12:15    Marion Dapsens (Louvain-la-Neuve), The works of the prince Khālid ibn Yazīd in light of the alchemical manuscripts
12:15-13:00    Thijs Delva (Leuven), The Historicity of Jābir ibn Ḥayyān: An overview of the external sources

Session 3: Decknamen, Terminology, and Codes
14:30-15:15    Matteo Martelli (Bologna), Making sense of the alchemical terminology: Two Syriac dictionaries on alchemy
15:15-16:00    Godefroid de Callataÿ (Louvain-la-Neuve) and Sébastien Moureau (Louvain-la-Neuve), In Code We Trust. The concept of rumūz in Andalusī alchemical literature and related texts

16:30-17:15    Lutfallah Gari (Yanbu), Deciphering Alchemical Texts: Medieval Arabic works on alchemical terminology
17:15-18:00    Salam Rassi (Collegeville/Oxford), Alchemy in the Age of Disclosure? The Case of One Pseudo-Aristotelian Treatise and its ‘Translator’

18:00               Visit to the Library: Islamic Manuscripts, especially on alchemy

Saturday, September 29
Session 4: Alchemy as a Practical Art and Science
9:00-9:45        Gabriele Ferrario (Baltimore), Alchemy in Medieval Cairo: New evidence of theory and practice in the Judaeo-Arabic fragments from the Cairo Genizah
9:45-10:30      Christopher Braun (Zurich), The Recipe in Arabic Alchemy: Some remarks on the alchemical composite manuscript Gotha orient. A 1162
10:30-11:15    Natalia Bachour (Zurich), The Microcosmos-Macrocosmos-Analogy and the Preparation of the Philosopher’s Stone
11:45-12:30    Malihe Karbassian (Bonn), al-Aṣnām al-Sabʿa: its content and influence in Arabic and Persian alchemical heritage

Session 5: Alchemy as Literature and Visual Art
12:30-13:15    Lahouari Ghazzali (Paris), L’édition du Šuḏūr al-Ḏahab. Méthode d’élaboration

14:45-15:30    Vicky Ziegler (Bonn), Literary aspects in “Garden of the Divine, Noble and Secret Art” and “Boasting of Stones” by the Andalusian alchemist Maslama b. Qāsim al-Qurṭubī

15:30-16:15    Juliane Müller (Zurich), The Alchemical Symbols in the Manuscripts of the “Mirror of Wonders” (Mirʾāt al-ʿajāʾib)

16:15-16:45    Final discussion

Source: H-Net