اولین همایش ملی ارزیابی علم:ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-09-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-09-25
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-10-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-12-25
تاریخ برگزاری
04 اردیبهشت 1398

مطالب مرتبط