محمد پزشگي

دکتر محمد پزشگی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،

1- شرح حال علمی:
محمد پزشگی از سال 1395 دانشیار پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. او زاده تهران (ایران، 1346) بوده و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم (ع) اخذ کرده است (قم، 1373 و 1377). پزشگی به درجه دکترای تخصصی علوم سیاسی خود در سال 1389 رسید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) و تحصیلات درس خارج خود را در حوزه علمیه قم در سال 1379 به اتمام رساند. او از سال 1378 تاکنون در دانشگاه‌های تهران و قم به تدریس علوم سیاسی پرداخته است. قلمروی تخصصی پزشگی فلسفه سیاسی اسلامی، اندیشه سیاسی و فلسفه علوم اجتماعی است. از او آثار متعددی به فارسی و زبان های دیگر منتشر شده است.

2- سوابق تحصيلي
1-2. دانشگاهی
1389. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز. دکتراي تخصصي (Ph.D.) علوم سياسي. گرايش انديشة سياسي.
1377. دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسي ارشد علوم سياسي. گرايش جامعه شناسي سياسي.
1373. دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسي علوم سياسي و روابط بين الملل.
2-2. حوزوی
1379. حوزة علمية قم. اتمام سطح چهار. فقه و اصول.
1369. حوزة علمية قم. اتمام سطح سه.
1368. حوزة علميه قم. اتمام سطح دو.
1367. حوزة علميه قم. اتمام سطح يک.
1366. حوزة علمية تهران و بناب. اتمام دروس مقدماتي.

3- رتبه علمی
28/11/1395، ارتقا به مرتبه دانشیاری پژوهشی.
1/12/1389، ارتقا به مرتبه استادیاری پژوهشی.
24/6/1389، مربی پژوهشی.

4- علايق پژوهشی
انديشه سياسی. فلسفه سیاسی اسلامی. فلسفه علوم اجتماعی.

5- رساله¬هاي تحصيلي
1389. «پژوهشی انتقادی در باب وضعيت انديشه سياسی معاصر ايران (در دو دهه اخير)». پايان¬نامه دکترا. دانشکده علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
1377. «شيوة حکومت ديني در نظريه¬هاي معاصر ايران». پايان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم سياسی، علوم اجتماعی و تاريخ دانشگاه باقرالعلوم (ع).

6- آثار منتشر شده
1-6. کتاب
1395. دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2015. ماهیه الفلسفه السیاسیه فی الحضاره الاسلامیه. تعریب علی آل دهری الجزائری. بیروت: مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی و المعهد العالی للعلوم و الثقافه الاسلامیه.
1394. صورت¬بندی مطالعات زنان در جهان اسلام. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. [Android].
1394. عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (چاپ نخست 1393).
1389. صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. (چاپ نخست 1387).
1389. صورت¬بندی مطالعات زنان در جهان اسلام. قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. [CD ROM].
1383. چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي. قم: بوستان کتاب.

2-6. کتاب – ویرایش علمی
1394. حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج2. علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
1387. انديشه سياسی شرف الدين. محمد پزشکی (کوشش). قم: بوستان کتاب.

3-6. کتاب‌- مجموعه مقالات
1390. «محمد اسماعيل محلاتي». در انديشه سياسی متفکران مسلمان. ج10. علی¬اکبر عليخانی و همکاران. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي. صص 316-275.
1390. «فريدون آدميت». در انديشه سياسی متفکران مسلمان. ج 16. علی¬اکبر عليخانی و همکاران. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي. صص 38-1.
1390. «حميد عنايت». در انديشه سياسی متفکران مسلمان. ج17. علی¬اکبر عليخانی و همکاران. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي. صص 84-59.
1389. «اسلام و نظام فرهنگ جهانی». در اسلام و روابط بين الملل. دکتر حسين پوراحمدی (اهتمام). تهران: دانشگاه امام صادق. صص467-423.
1387. «روش تفکر سياسي بر اساس آموزه¬هاي فيلسوفان مشاء». در روش¬شناسي دانش سياسي درتمدن اسلامي، داود فيرحي (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص 184-167.
1387. «روش¬شناسي در جامعه شناسي سياسي مسلمانان». در روش¬شناسي دانش سياسي درتمدن اسلامي. داود فيرحي (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص 288-265.
1387. «مبانی انديشه سياسی شرف الدين» در انديشه سياسی شرف الدين. محمد پزشکی (کوشش). قم: بوستان کتاب. صص 95-59.
1386. «روش و سياست در فلسفة اسلامي». در روش¬شناسي در مطالعات سياسي اسلامي. علي اکبر عليخاني و همکاران. تهران: دانشگاه امام صادق. صص 283-265.
1383. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن. (ويراست3). محمد پزشکی و. ديگران، چاپ 45. قم: نشر معارف. (چاپ نخست 1379).
1379. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن. (ويراست2). محمد پزشکی و. ديگران. قم: نهاد نمايندگي ‌مقام ‌معظم ‌رهبري، معاونت‌ امور اساتيد و دروس ‌معارف‌ اسلامي.
1377. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن. (ويراست1). محمد پزشکی و. ديگران. قم: نهاد نمايندگي ‌مقام ‌معظم ‌رهبري، معاونت‌ امور اساتيد و دروس ‌معارف‌ اسلامي.

4-6. کتاب- فرهنگنامه
1394، محمد رضا سنگ سفیدی و محمد پزشگی. «ارشاد». حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج2. علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. صص 114-93.
1394، محسن الهی و محمد پزشگی. «اسراف». حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج2. علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. صص 348-331.

5-6. مقاله- علمی پژوهشی
1397. «حکمت متعالیه: ویژگی‌های ممیز زبانشناختی» در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه ISC (پذیرش مقاله و در دست نشر)
1395. «حکمت صدرایی: الگوهای فلسفی علم سیاست» در فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ISC شماره سوم (پیاپی 10). پاییز. صص 130-111.
1394. «نظریه حرکت جوهری: تبیین هستی شناسانه در علم سیاست» در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه ISC. (پیاپی 9). تابستان. صص 40-25.
1394. «فقه سياسي و تجدد: تحليل گفتماني فقه سياسي مشروطيت» در فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ISC. (پیاپی 69). بهار. صص 86_59
1393. «پارادایم‌های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می‌باشد؟» در فصلنامة علمی- پژوهشی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع) ISC. (پياپی 67). پاييز. صص 132-109.
1393. «تاملی انتقادی در باب تعبیر “فلسفه مضاف” ؟! مطالعه موردی “فلسفه سیاست”» در فصلنامه علمی – پژوهشی حکمت اسلامی، ISC، 1 (پیاپی 3)، پاییز. صص90- 47.
1392. «دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت و بنیان‌ها.» در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه ISC، 3 (پیاپی 3)، زمستان. صص 98-81.
1388. صدرا، علی¬رضا و پزشکی، محمد. «گفتارهای سياسی جهان فرهنگی جديد ايران». در فصلنامه علمی- پژوهشی سياست: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی ISC. 39 (3)، پاييز 1388. صص – 289 267.
1388. توحيدفام، محمد و پزشکی، محمد.«رهيافتی برای مطالعه انديشه سياسی معاصر ايران»، در فصلنامه علمی- پژوهشی رهيافت¬های سياسی و بين المللی ISC. (پياپی 17)، بهار 1388. صص 194-167.

6-6.مقاله- علمی ترویجی
1387. «بسط حکمت متعاليه در فلسفه سياسی اسلامی معاصر». در فصلنامه علمی- ترويجی دانشگاه اسلامی ISC. 12 (3) (پياپی 39). پاييز. صص 114-92.

7-6. مقاله- علمی تخصصی
1395، «پارادایم‌های علم: چیستی علم سیاست» در دو فصلنامه علمی- تخصصی سیاستنامه مفید. 1 (پیاپی 1)، پاییز و زمستان. صص120-107.
1394. «تفسیر سیاسی قرآن کریم: ملاحظات روش شناختی» در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست. 3 (پیاپی 3). بهار. صص 30-7.
1393. «بررسی گفتار سیاسی روشنفکران گفتگویی: از ارایه تا نقد درون گفتاری.» در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، 1 (پیاپی 1)، پاییز. صص 60-39.
1391. «تحلیلی فلسفی از طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی». در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، 2 (پیش‌شماره)، زمستان. صص 22-9.
1390، «منادي وحدت روشي در فلسفه اسلامي: نگاهي به نگاه فلسفي حائري يزدي در تفاوت با علامه طباطبائي»، مهرنامه، شماره 13، سال دوم، تير، صص 221و222.
1390، «داستان ما و غرب: نگاهي به تاريخ‌نگاري عبدالهادي حائري»، مهرنامه، شماره11، سال دوم، ارديبهشت، ص 180.

 

2011. “Islamic Rights and Human Rights: Considerations about the problematical concept of Religious Freedom”. In Em Debate, Belo Horizonte. 3 (2), may. pp. 16- 19. Retrieved from: <http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Accessed 27 September 2012].
2011. “Direitos islâmicos e Direitos Humanos: Considerações sobre o conceito problemático da Liberdade Religions.”traduzido por Braga de Noronha. Em Debate. 3, (2), pode:. 16- 19. Fedral Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte <http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Acessado em 27 de setembro de 2012].

1389، «درك احساسات ادراكي: نگاهي به ادراكات اعتباري در فلسفه علامه طباطبايي»، مهرنامه، شماره 4، سال اول، مرداد، ص 79.
1388. «بررسی مقايسه¬ای تاريخ¬نگاری فريدون آدميت و عبدالهادی حائری». در مجله آينه پژوهش (پياپی115). فروردين و ارديبهشت. صص 17-11.
1385. «مکتب ادينبورا و نظريه اجتماعی». دانش سياسی. تارنمای شخصی، (آخرين بازنگری 3 مهر 1390)
<http://pezeshki.blogfa.com/8503.aspx>.
1384. «صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام (2)». در فصلنامة علمی-تخصصی کتاب زنان: دبيرخانة شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. 8 (پياپی30). زمستان. صص 108-73.
1384. «صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام (1)». در فصلنامة علمی- تخصصی کتاب زنان: دبيرخانة شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. 8 (پياپی 29). پاييز. صص 130-92.
1384. «مباني شناخت شناسي توسعة سياسي ايران (رهيافت اجتهادگرا)». در فصلنامة علمی- تخصصی دانشگاه امام صادق (ع). (پياپی 26). تابستان. صص 49-23.
1382. «روش¬شناسي در جامعه شناسي سياسي مسلمانان» در فصلنامة علمی- تخصصی کتاب روش مرکز مديريت حوزه¬هاي علمية خواهران. 1(1) (پياپی پيش¬شمارة اول). زمستان. صص 182-161.
1382. «روش تفکر سياسي بر اساس آموزه¬هاي فيلسوفان مشاء». در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع).، 6 (پياپی 22).تابستان. صص 151-135.
1381. «استبداد از ديدگاه قرآن» در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 5 (پياپی 19). پاييز. صص 82-71.
1381، «چيستي فلسفة سياسي اسلامي» در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 5 (پياپی 17). بهار. صص 90-67.
1378. «شرايط حکومت ديني از نظر امام خميني». در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 2 (پياپی5). تابستان. صص 441-406.
1376. «درآمدي بر انديشة سياسي شهيد مطهري». گزارش معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. کد گزارش 4102368. ارديبهشت 1376. (محل نگهداری، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
1374. «دين، فرهنگ و توسعه» در تازه¬هاي انديشه: ويژة حکومت ديني. تهران. نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي ادارة کل مطبوعات داخلي. صص56-45.
1373. «کارکردهاي انديشة وحدت حوزه و دانشگاه در امر آموزش». در نشرية هفتمين سمينار حوزه و دانشگاه: گاهنامه. شمارة 2. صص22-17.
1372. «درآمدي بر انديشة سياسي شهيد مطهري» در فصلنامة داخلی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). شمارة 6 دورة قديم. زمستان. صص 39-28.

8-6. مقاله‌- همايش¬ ملی
1396. «مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامی» در اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی، بهمن، مرکز مطالعات راهبردی ناجا. (در دست نشر)
1395. «علم سیاست و «مناقشه علوم انسانی و علوم تجربی» در فلسفه اسلامی» در همایش فلسفه‌های مضاف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. (در دست نشر)
1389. ایراد سخنرانی. «بایسته‌های روشنفکری حوزوی در دهه چهارم انقلاب اسلامی» در همایش روحانیت و انقلاب اسلامی. 12 اسفنده ماه. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1389. «جستاري تطبيقي درباب سرشت و جايگاه فلسفه سياسي: مورد علامه محمد حسين طباطبائي و مهدي حائري». در سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه: مجموعه مقالات. ج2. شريف لک¬زايي (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي). صص 236-213.
1388. «بررسی انتقادی انديشه¬ورزی موج سوم انديشه سياسی ايران» در نوانديشی دينی: مجموعه مقالات دومين همايش نوانديشی دينی. معاونت پژوهشی و فن¬آوری دانشگاه شهيد بهشتی و معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها (اهتمام). تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی. صص 358-311.
1388. «بسط حکمت متعاليه در فلسفه سياسی اسلامی معاصر» در سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه: مجموعه مقالات. ج1. شريف لک¬زايي (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. صص 424-397.
1387. «مطالعات سياسی و حوزه علميه قم» در وضعيت علوم انسانی در ايران معاصر (دفتر دوم). ج3. مظفر نامدار (اهتمام). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص 438-411.
1386. «شيوة فهم سيرة سياسي پيامبر (ص) در سياست نبوي. علي اکبر عليخاني و همکاران. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي و دانشگاه امام صادق. صص 55-17.
1385. «چالش¬هاي مفهومي مردم سالاري ديني» در مردم سالاري دينی: ديدگاه¬ها. ج1. کاظم قاضي¬زاده (کوشش). تهران: نشرعروج. صص 314-265.
1385. «دکترین مهدویت و فلسفه تاریخ هگل». همایش دکترین مهدویت، (آخرین بازنگری 7 تیر 1392)
>http://www.intizar.org/vdcd2o0k6yt0f.a2y.html<
1378. «دولت قانوني به عنوان دولت ديني» در امام خمينی و حکومت اسلامی: فلسفة سياسي (2) مجموعة مقالات کنگرة امام خميني و حکومت اسلامي. ج 2. تهران: موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني. صص 150-135.

9-6. مقاله‌- همايش¬ بین المللی
1395. چکیده مقاله «عقلانیت استعلایی» در چکیده مقالات کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت. قم، نشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص82.
2015. «مردم سالاری اسلامی: «حسبه» به مثابه زمینه اجتماعی مردم سالاری در اسلام». ارایه شده در سمپوزیوم اسلام و دموکراسی. ترکیه. ساکاریا. دانشگاه ساکاریا. پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه. 27 نوامبر(ششم آذر ماه 1394).
1391. «انديشه سیاسی معاصر ايران: بررسی انتقادی». در همايش بين المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010. ج2. شهين اعوانی (کوشش). تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران. صص 176-162.
1384، «سیاست در اندیشه علامه شرف الدین». (همایش بین المللی علامه سید عبدالحسین شرف الدین). مجله کیهان فرهنگی، شماره 222، بهار، صص 34-41.

10-6. مقاله- نقد کتاب
1383. «نظام سياسي و دولت در اسلام: نقد کتاب». در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 7 (پياپی 27). پاييز. صص 231-217.
1380. «نقدي روش¬شناسانه بر کتاب درآمدي بر مباني فکري انقلاب اسلامي» در فصلنامة علمی- تخصصی معارف: ويژنامة درس انقلاب اسلامي. اسفند. صص 160-152.
1380. «قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام: نقد و معرفي». در فصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 4 (پياپی 15). پاييز. صص 335-309.
1379. «کتاب انديشة سياسي کشفي در بوتة نقد». درفصلنامة علمی- تخصصی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع). 3 (پياپی 10). پاييز. صص 218-207.

11-6. مقاله-نقد آثار من
1391. «جستاری درباب سرشت و جايگاه فلسفه سياسی». در سياست متعاليه از منظر حکمت متعالیه. ناقد احمد رضا یزدانی مقدم. دفتر سوم سخنرانی‌ها و نشست‌های همايش. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص 170-157.
1390. «نقد کتابِ چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي». در مطالعات سياسی. رجبعلی اسفنديار (اهتمام). قم. نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص 348-327.
1384. «چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي: نقد کتاب» در فصلنامة پژوهش و حوزه؛ ويژة علوم و انديشة سياسي، محسن رضواني (کوشش). 6 (1و2) (پياپی 22-21). صص 286-270.

7- کرسی‌ها
1-7. کرسی‌ها: کرسی‌ عرضه و نقد دیدگاه علمی
1395. کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «درآمدی بر تفسیر سیاسی قرآن کریم»، انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)
2-7. کرسی‌ها: کرسی‌ ترویجی
1397. کرسی ترویجی با عنوان «تفکر روشنفکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت». دانشگاه مفید. (ناقد)
1395. کرسی ترویجی با عنوان «انقلاب اسلامی و نبرد نمادها»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)
1395. کرسی ترویجی با عنوان «عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ارایه دهنده)
1395. کرسی ترویجی با عنوان «انتخابات از نگاه فقه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)

8- آثار در دست انتشار
1-8. کتاب «پژوهشی انتقادی درباب اندیشه سیاسی معاصر ایران.» دانشگاه مفید. (در دست ارزیابی.)
2-8 کتاب «درآمدی بر فلسفه علم سياست بر اساس حکمت متعالیه». به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (در دست نشر.)
3-8 مقاله «مطالعات اسلامي». به سفارش دانشنامه اسلام معاصر به نشانی اينترنتیwww.eci-ir/index1.php . (در دست نشر.)
4-8 مقاله «الگوهای فلسفی علم سیاست بر اساس حکمت متعالیه». به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (در دست ارزیابی.)
5-8. مقاله «الگوهای سیاسی حکمت متعالیه». مجله الرسائل (ارزیابی)
6-8. مقاله «حکمت متعالیه: چیستی جامعه». یادنامه استاد محقق داماد (ارزیابی)
7-8. مقاله «حکمت متعالیه: امر واقع اجتماعی». پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی و اسلامی، کمیسیون علوم سیاسی (ارزیابی)
8-8. مقاله «واقع‌گرایی: مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه». فصلنامه حکمت اسلامی (ارزیابی)

9- طرح¬هاي در دست اجرا
1-9 نظریه واقع‌گرایی متعالی، به سفارش قطب‌های فکری- فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (در دست پژوهش.)

10- مصاحبه¬ها و گفتگوها
1389. «بزرگترين حکيم متعالی خداوند است». پايگاه خبری، تحليلی اهل البيت عليهم السلام (ابنا). مصاحبه کننده رضا لک¬زايي. (آخرين بازنگری 4 مهر 1391)
> http://www.abna.ir/data.asp?lang=&id=133612> .
1388. «جلسه نقد و بررسی کتاب روش¬شناسی علوم سياسی». در نامه سياست، نشريه خبری- اطلاع رسانی انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، شماره¬های 5 و 6، بهمن 87- ارديبهشت 1388، ص 21.
1388. «دلايل نحيف بودن فلسفه سياسی در تمدن اسلامی». در نامه سياست، نشريه خبری- اطلاع رسانی انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، شماره¬های 5 و 6، بهمن 87- ارديبهشت 1388، ص 19.
1386. «مسایل جديد فلسفه سیاسی معاصر در گفتگو با دکتر معينی علمداری». مصاحبه¬کننده محمد پزشکی و احمد بستانی، در دانش سياسی. (آخرين بازنمایی 5 مهر 1391)
<http://pezeshki.blogfa.com/8602.aspx>.
1383. «چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي». مصاحبه کننده محمد الله¬خواه. در روزنامة رسالت، سه شنبه 6 مرداد، ص 7.

11- راهنمايي و مشاورة پايان¬نامه
1387.موقف العلماء و النخب فی العالم العربی من الحضاره الغربيه، استاد راهنما محمد پزشکی. نگارش وفی الشناوه. موسسه عالی علوم انسانی. کارشناسی علوم سياسی.
1381. مواضع اسماعيليان در برابر مغولان. استاد راهنما دکتر وهاب ولي. استاد مشاور محمد پزشکي. نگارش آزاده دقيق مهابادي، دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسي تاريخ.

12- سايت¬ها
1395، کانال من در تلگرام
@mohammadpezeshgi
1395، صفحه شخصی من در اسکولار گوگل
http://Scholar.Google.sk/citations?user=VLfuO31AAAJ&hl=sk
1392، صفحه شخصی من در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://rm.isca.ac.ir/fa/scholarmainpage.html?userid=2658
1390.صفحه شخصی من در آکادميا به نشانی
http://isca.academia.edu/MohammadPezeshki
1387، صفحه شخصی من در LinkedIn
http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-pezeshgi-phd/39/3b9/262
1387. صفحه شخصی من در پايگاه انديشه¬وران به نشانی
http://mpezeshki.andishvaran.com/fa/ScholarMainpage.html.
1383. وبلاگ دانش سياسي به نشاني http://pezeshki.blogfa.com

13- جوايز و لوح¬هاي تقدير
1394. دریافت لوح تقدیر، جایزه و تندیس بنیاد ملی نخبگان استان قم.
1394. دریافت لوح تقدیر، جایزه و تندیس به مناسبت «رتبه نخست پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی».
1388. دريافت لوح تقدير و جايزه از شانزدهمين دوره جشنواره کتاب سال دانشجويي برای نگارش کتاب «صورتبندی ‌مطالعات زنان در جهان اسلام»، جهاد دانشگاهی، آبان ماه.
1387. دريافت تنديس، لوح تقدير و جوايز از نخستين جشنوارة تجليل از مولفان کتاب¬هاي درسي و کمک درسي معارف اسلامي، براي نگارش کتاب «انقلاب اسلامي چرايي و چگونگي رخداد آن»، دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه¬ها، دي ماه.
1385. دريافت تديس از دورة اولِ دو سالانة پژوهش برتر حکومت اسلامي (1385- 1384)، براي کتاب «چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي»، مرکز تحقيقات حکومت اسلامي وابسته به دبيرخانة مجلس خبرگان رهبري.
1385. انتخاب و دريافت جايزه و لوح تقدير هشتمين دورة جشنوارة دين¬پژوهان کشور، براي کتاب « روش¬شناسي در انديشة سياسي کلاسيک اسلامي»، زمستان.
1385. انتخاب و دريافت تنديس و جايزه نخستين همايش تجليل از نخبگان دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، پاييز.
1385. دريافت لوح تقدير نخستين کنگرة ملي علوم انساني: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند.
1383. دريافت لوح تقدير و تنديس کنگرة بين المللي علامه سيد عبدالحسين شرف الدين، پاييز.
1382. دريافت لوح تقدير، تنديس و جايزة پنجمين دورة دين پژوهان کشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي کتاب «چيستي فلسفة سياسي در حوزة تمدن اسلامي».

14- کميته علمی همايش¬ها
1393. «کنگره جهانی جریان‌های افراظی و تکفیری از دیدگاه عامای اسلام»، بیت آيه الله العظمی مکارم شیرازی و آیه الله العظمی سبحانی، قم.
1390. همايش «دانش سياسی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
1388. همايش «سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
1374. همايش «انقلاب اسلامی و ريشه¬های آن»، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها، قم.

15- فرصت¬های مطالعاتی و بورسيه¬های پژوهشی
1389. فرصت مطالعاتی از سوي دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد به برزيل از 7Oct.- 26Sep. (15- 4 مهر).
1389. فرصت مطالعاتی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد به تفليس گرجستان از 13-7sep. (22-16 شهريور).

16- شرکت در کارگاه¬های علمی- پژوهشی
1391، شرکت در سلسله کارگاه¬های ويرايش و نگارش، استاد انصاری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از 23/3/91 تا 6/4/91، 18 ساعت.
1390، شرکت در کارگاه آموزشی «مديريت اطلاعات علمی»، دکتر سلطانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 28/9/90، 5 ساعت.
1390، شرکت در کارگاه علمی- پژوهشی «روش خوانش متون فلسفه سياسی کلاسيک يونان»، دکتر مصطفی يونسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از 21/7/90 الی 10/9/90، 16 ساعت.
1389-1388، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «انديشه شناسی سياسی»، دکتر عباس منوچهری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 16/12/88- 23/2/90، 12 ساعت.
1389-1388، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «انديشه سياسی در ايران معاصر»، دکتر داود فيرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 15/12/88- 16/2/89، 8 ساعت.
1388، شرکت در کارگاه علمی «فقه مشروطه»، دکتر داود فيرحی، انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، 40 ساعت.
1388، شرکت در کارگاه علمی «منابع فقه سياسی مشروطه»، دکتر داود فيرحی، انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، 40 ساعت.
1387، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «نسبت دين و سياست در فلسفه سياسی معاصر»، دکتر داود فيرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 5/6/87- 13/6/87، 10 ساعت.
1387-1386، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «جنگ و صلح از منظر فلسفه سياسی معاصر»، دکتر محمد لگنهاوزن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهمن 86-فروردين 87.
1385، شرکت در کارگاه علمی «اصول و روش نگارش علمی»، دکتر علی¬اصغر سلطانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 16/6/85- 22/9/85، 24 ساعت.

17- برگزاری کارگاه¬های علمی
1396-1395، برگزاری کارگاه دانش افزایی «پاراگراف نویسی و آیین نگارش مقدماتی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 5/11/1395 تا 24/5/1396، 38 ساعت.
1394، برگزاری کارگاه «مقاله نویسی علمی»، مدرسه معصومیه، 23 آبان ماه، 3 ساعت.
1393، برگزاری کارگاه «مقاله نویسی علمی»، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهمن ماه، 8 ساعت.
1391-1390، برگزاری کارگاه علمی «روش¬شناسی نگرش¬های جديد»، انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، 13/2/90، 15 ساعت .
1390-1389، برگزاری کارگاه علمی« روش¬شناسی تفهمی»، انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، 25/9/89، 15 ساعت.
1390-1389، برگزاری کارگاه علمی «روش¬شناسی تجربی»، انجمن مطالعات سياسی حوزه علميه قم، 20/4/90، 15 ساعت.

18- تدريس
1-18. دوره دکترا و سطح 4
روش شناسی در علوم سیاسی.
2-18. دوره کارشناسی ارشد و سطح 3
آیین نگارش دانشگاهی (1)
آیین نگارش دانشگاهی (2)
تبيين انديشه سياسی.
جریان‌ شناسی مطالعات زنان در جهان اسلام.
روش تحقیق در روابط بین الملل.
روش¬ شناسی سیاسی.
سمينار افکار سياسی غرب از نيمه دوم قرن نوزده.
شناخت انديشه¬های سياسی.
کاربرد نظريه¬های سياسی در قرن بيستم.
مبانی نظری انديشه سياسی غرب.
3-18. دوره کارشناسی و سطح 2
انقلاب اسلامي و ريشه¬هاي آن.
تاريخ اسلام.
جامعه شناسی سياسی.
روش¬ تحقيق در علوم سیاسی، الف.
روش¬ تحقيق در علوم سیاسی، ب.
نظام¬های سياسی مقايسه¬ای.
مبانی جامعه¬شناسی.
مبانی علم سياست.

19- ارزیابی کتاب و مقالات
کتاب سال حوزه
پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جشنواره (سازمان تبلیغات اسلامی)
جشنواره بین المللی امام خمینی (انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم)
کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام.
همايش دانش سياسی.
همايش سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه.
فصلنامه علمی- پژوهشی کتاب زنان
فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی (دانشگاه شهید بهشتی)
فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه (انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم)
فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت اسلامی (مجمع عالی حکمت اسلامی)
فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)
فصلنامه علمی- تخصصی حبل المتین (حوزه‌های علمیه اهل سنت)

20- مشاغل علمی- اجرایی
1394 – 1396، مدیر گروه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1394 تاکنون، دبیر بخش فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.
مهر ماه 1392 تاکنون، عضویت گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت.
1389 تاکنون ، مدیر گروه روش شناسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم.
1/12/1389 تاکنون، استاديار پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1/12/1389- 1/6/1389، مربی پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
1387، عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه.
1381- 1380، مدير گروه فلسفة سياسي، پژوهشکده علوم و انديشة سياسي.
1379- 1378، مربی آموزشی، گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع).
1374، عضو هيات علمي سمينار انقلاب اسلامي و ريشه¬هاي آن، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه¬ها.
1374، عضو گروه علوم سياسي، مرکز تحقيقات اسلامي صدا و سيماي مرکز قم.
1373، عضو هيات تحريرية هفتمين همايش حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
1373، عضو هيات تحريرية نخستين همايش امام خميني و فرهنگ عاشورا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

مطالب مرتبط