معرفی درس گفتار Boosting Your Emotional Intelligence

درس گفتار تقویت هوش احساسی شما Boosting Your Emotional Intelligence در 24 قسمت 31 دقیقه‌ای توسط پروفسور جیسون سترفیلد Professor Jason M. Satterfield, Ph.D از اساتید دانشگاه سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در آمریکا ارائه می شود و در آن به ابعاد مختلف هوش انسانی می پردازد. قسمت های این درس‌گفتار عبارتند از:

What Is Emotional Intelligence (EQ
Measuring EQ
Exploring Emotions
Embodied Emotions
Emotional Impacts
Perceiving and Expressing Emotions
Understanding Emotions
Managing Your Emotions
Managing Others’ Emotions
The Development of EQ
Emotional Intelligence Training
Social Intelligence
Intimacy and EQ
Interpersonal Conflict
EQ in the Workplace
Occupational Stress and Burnout
Leadership and EQ
Workplace Culture
Stress Management
Emotion Regulation Disorders
Behavior Change and EQ
Chronic Disease and EQ
Emotional Intelligence in Health Care
The Future of Emotional Intelligence

مطالب مرتبط