تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

نویسنده: ای. ک. هانت
مترجم: سهراب بهداد
این کتاب ترجمه ای از متن تجدید نظر شده چاپ هفتم کتاب در سال 1995 است.دکتر سهراب بهداد استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه میشیگان این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر آگه ان را منتشر نموده است.
تاریخ اندیشه های اقتصادی از یک سو تاریخ تلاش انسان متفکر برای تبیین نظام اقتصادی است و از سوی دیگر تاریخ کشاکش انسان سیاسی برای دفاع و توجیه نظم موجود یا برای شکل دادن به نظم اقتصادی نوین است وهرچند این تلاش و کشاکش از زمان های بسیار قدیم بوده است اما در هیچ کجا و هیچ زمانی به آن شدت و حدتی که در اروپای قرون 17 تا 19 رسید نبوده است.
مجموعه ای از تحولات موجب افول فئودالیسم و ارتقای اقتصاد جدید مبتنی بر بازار شد.مهم ترین این تحولات پیشرفت در فن کشاورزی بود که بین قرن یازدهم و اواخر قرن سیزدهم روی داد.جمعیت افزایش یافت و تمرکز شهری بیشتر شد.در شهر ها نظام تولید خانگی برای تولید کالاهایی که در این تجارت به فروش می رفتند برپا گردید.این به نوبه خود ایجاد تخصص شهری-روستایی را که فقط در صورت پولی شدن وظایف و فعالیت های تولیدی میسر کرده بود موجب شد.
در مراحل نخستین سرمایه داری سیاست های سوداگرانه،دخالت وسیع حکومت در کار بازار به خصوص در مواردی که به بازرگانی بین المللی مربوط می شد به بارآورد.این سیاست ها معمولا در جهت تامین سودهای هنگفت برای شرکت های بزرگ تجاری،افزایش درامد حکومت ملی و به طور کلی وارد کردن حد اکثر مقدار فلزات قیمتی به داخل کشور بود.
لازمه گسترش فعالیت سرمایه یکپارچگی بازار است.از یکسان بودن نظام پولی،حقوقی و واحدهای اندازه گیری گرفته تا تامین امنیت در جاده ها(و نیز کشیدن جاده ها) و تضمین قراردادها و حراست از مالکیت در پهنه وسیع رفت و آمد تجار.
مطالب مرتبط