مطالعات جنسیت و خانواده

دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده

دوفصلنامة مطالعات «جنسیّت و خانواده»، نشریّة پژوهشی وابسته به «مرکز تحقیقات زن و خانواده» است که مخاطبان خود را در میان پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه می‌جوید.
این نشریّه پذیرای مقاله‌های پژوهشی در مباحث زن و خانواده همراه با رویکرد اسلامی است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-188  

1

مبانی نظری دیدگاه علامه طباطبایی در حجیت روایات تفسیری و تعامل با روایات جنسیتی در المیزان

صفحه 11-34
زهره رجبیان
2

تحلیل دیدگاه فمینیستهای اسلامی دربارة حجاب، مطالعة موردی دیدگاه اسما بارلاس

صفحه 35-64
محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا رئیسیان
3

مقایسة «هرمنوتیک قرآنی» اسما بارلاس با نظریة تفسیری علامه طباطبایی؛ با تأکید بر مسئلة جنسیت

صفحه 65-93
محسن بدره؛ متینه سادات موسوی
4

خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران

صفحه 95-123
سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی
5

سازگاری زوجیت در تفسیر المیزان با نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

صفحه 125-146
فاطمه قاسمپور
6

وضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

صفحه 147-174
اعظم ابراهیمی؛ حسین کاویار
مطالب مرتبط