دوفصلنامه‌ مطالعات اسلامی زنان و خانواده

دوفصلنامه‌ علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده با هدف ایجاد فرصتی پژوهشی فراروی اندیشه‌ورزان مسلمان حوزه و دانشگاه در جهت کشف، بازشناسی، تدقیق و تبیین مبانی، اصول و آموزه‌های اسلامی ناظر به مباحث زنان و خانواده شکل گرفته است و مجدانه تولید علم اسلامی را در حوزة مذکور و همچنین ارائه‌ی راهکارهای اصولی برای برون رفت از چالش‌های علمی و عملی در این موضوع را دنبال می‌کند.

مطالب مرتبط