سید مهدی طاهری

تحصیلات:
كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، معدل: 19/47 (رتبه اول گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی).
دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل کل: 19/70

پایان نامه:
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:
بررسي تطبيقي كيفيت نمايه‌سازي و رتبه‌بندي اشياي محتوايي حاوي عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (رتبه نخست جشنواره بین‌المللی فارابی، سومین، 1388).

عنوان رساله دکتری:
بررسی امکان نمایه‌سازی و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین، مارک 21، و طرح فراداده‌ای توصیف شیء توسط موتورهای کاوش عمومی و ارائه الگوی مناسب

اطلاعات تماس:
نشانی: تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

Email: taherismster@gmail.com    and  taherism@atu.ac.ir
website: www.smtaheri.ir
ResearcherID: I-2877-2013

Facebook: www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid: https://www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram: dr._taheri
Telegram:@DrSMTaheri

الف. سابقه پژوهشي
الف، 1. كتاب‌ها
الف، 1-1. تاليفي
الف، 1-1-1. فتاحي، رحمت‌الله؛ طاهري، سید مهدي (1384). فهرستنويسي: اصول و روش‌ها. ويرايش 4. تهران: كتابدار. (نامزد كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1384)، چاپ هفتم: 1394. چاپ هشتم: 1396.
الف، 1-1-2. اسفندیاری‌مقدم، علی‌رضا؛ طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، محمدهادی. رویکردهای نوین در تدوین و کاربرد اصطلاحنامه‌ها. با همکاری بهروز بیات؛ تهیه و تدوین مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386 .
الف،1-1-3. طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، محمدهادی (1386). “چكيده مقالات همايش ملي اصطلاحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترونيكي”. قم: مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.
الف، 1-1-4. فتاحي، رحمت‌الله؛ طاهري، سید مهدي (1388). فهرستنويسی رايانه‌ای: مفاهيم، شيوه‌ها و کاربرد نرم‌افزارهاي رایانه‌ای در سازماندهی اطلاعات. با همکاری فرشته ناقد احمدی. تهران: كتابدار. چاپ دوم: 1393؛ چاپ سوم: 1394.
الف، 1-1-5. طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، محمدهادی (1391). زبان‌های راه‌گزین و محیط اطلاعاتی کنسرسیوم‌های محتوایی: تحلیلی بر چالش‌های طراحی یک الگوی ایرانی. ارائه شده به عنوان فصل 10 کتاب محتوای ملی در فضای مجازی.
الف، 1-1-6. یعقوب‌نژاد، محمدهادی؛ طاهری، سید مهدی (1391). مجموعه مقالات همایش ملی اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی. تهران: کتابدار. چاپ دوم: 1393؛ چاپ سوم: 1394.
الف، 1-1-7. طاهری، سید مهدی؛ حریری، نجلا؛ فتاحی، سید رحمت‌الله (1394). فراداده‌ها، موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها. تهران: کتابدار. چاپ دوم: 1394؛ چاپ سوم: 1394. چاپ چهارم: 1396.
الف، 1-1-8. طاهری، سید مهدی (1394). ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش: با تاکید بر رویکردهای نوین. تهران: کتابدار. چاپ دوم: 1395. چاپ سوم: 1396.
الف، 1-1-9. زرگری، محمدعلی؛ طاهری، سیدمهدی؛ قاسمی، منیره (1396). راهنمای جامع سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتالی آذرسا. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

الف، 2. مقالات
الف، 2-1. تاليفي
الف، 2-1-1. مجلات علمی- پژوهشی
الف، 2-1-1-1. طاهری، سید مهدی (1387). ” مقايسه كارايي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و قالب فراداده‌اي مارك 21 در سازماندهي منابع اطلاعاتي شبكه جهاني وب”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 43 (پاییز 1387).
الف، 2-1-1-2. طاهری، سید مهدی؛ حریری، نجلا؛ فتاحی، رحمت‌الله (1388). “بررسی تطبیقی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 48 (زمستان 1388).
الف، 2-1-1-3. طاهری، سید مهدی (1389). “بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی”. فصلنامه علمی- پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 80 (زمستان 1389).
الف، 2-1-1-4. طاهری، سید مهدی؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1390). “بررسی تحلیلی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در محیط¬ اطلاعاتی جدید: ضرورت بازتعریف روابط و کارکردهای جدید “. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (2).
الف، 2-1-1-5. طاهری، سید مهدی؛ علائی‌آرانی، محمد (1391). “بررسی تطبیقی گرایش‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، کانادا و آمریکا با ایران: با تاکید بر تاثير آنها بر میزان تولید علم در عرصه بین‌المللی”. فصلنامه علمی- پژوهشی دانش‌شناسی (تابستان 1391).
الف، 2-1-1-6. حریری، نجلا؛ بختیاری، الناز؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سید مهدی (1391). “بررسی امکان پياده‌سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پيشينه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر) در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ايران”. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. شماره 59.
الف، 2-1-1-7. طباطبائی امیری، فائزه السادات؛ طاهری، سید مهدی؛ فرج پهلو، حسین؛ عصاره، فریده؛ بیگدلی، زاهد (1391). “موتورهای کاوش وب، نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای در محیط‌های اطلاعاتی پویا “. فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات. دوره 27، شماره 4 (تابستان 1391).
الف، 2-1-1-8. طاهری، سید مهدی (1391). کاربرد فراداده در بافت آرشیوی: مفاهیم، رویکردها، و مروری بر استانداردها. فصلنامه علمی- پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 88 (زمستان 1391).
الف، 2-1-1-9. طاهری، سید مهدی (1391). استاندارد آر‌دی‌ای و بازنمایی شبکه دانش بافت انتشارات اسلامی: لزوم بازنگری و بومی‌سازی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا. شماره 4 (1391).
الف، 2-1-1-10. علائی‌آرانی، محمد؛ نقشینه، نادر؛ طاهری، سید مهدی (1391). شاخص‌های خروجی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه‌های ثبت اختراع و تولیدات علمی مخترعان ایرانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 27، شماره 4.
الف، 2-1-1-11. حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، سید رحمت‌الله (1392). “میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: چالش‌ها و رویکردهای جاری”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (2).
الف، 2-1-1-12. حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی (1393). کاربرد روش “جزیره داده‌ها” در تولید پیشینه‌های فراداده‌ای، و بهبود دسترسی به اشیای محتوایی از طریق موتورهای کاوش وب: بهبود دسترسی به اشیای محتوایی، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 4 (1).
الف، 2-1-1-13. طاهری، سید مهدی؛ شادپوری، داوود؛ نوروزی، یعقوب؛ رزمی، مسعود (1393). کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، دوره 2، شماره 4.
الف، 2-1-1-14. باب‌الحوائجی، فهیمه؛ طاهری، سید مهدی؛ آقاعابدی، زهرا (1393). بررسی تطبیقی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی پیشینه‌های فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 1، شماره 3.
الف، 2-1-1-15. محمدی پیله‌رود، رقیه؛ مومنی، عصمت؛ طاهری، سید مهدی (1393). شناسایی و تعیین چهریزه‌ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه‌ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، جلد 30، شماره 4.
الف، 2-1-1-16. حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی (1394). بررسی تاثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 5 (1).
الف، 2-1-1-17. پیرنظریان، محمدابراهیم؛ طاهری، سید مهدی؛ احمدی، نفیسه (1394). بررسی تاثیر کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دانش اسلامی، دوره 1 (شماره 1).
الف، 2-1-1-18. طاهری، سید مهدی؛ رستمی، سهراب (1394). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‏ای پایگاه‏های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (زیر چاپ).
الف، 2-1-1-19. علی‌بیک، محمدرضا؛ طاهری، سید مهدی؛ هویدا، علیرضا، عرب شیبانی، زکیه (1394). ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی بر اساس استاندارد ایزو 25964. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دوره 1، شماره 2.
الف، 2-1-1-20. طاهری، سید مهدی؛ گویلی، ناهید؛ شکفته، مریم؛ کازرانی، مریم (1394). رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراده ای در توسعه وب معنایی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره 5، شماره 4.
الف، 2-1-1-21. طاهری، سید مهدی؛ نیکزاد بهله، رضا؛ صمیعی، میترا (1396). بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به فرداده‌های مبتنی بر روش ترکیبی خرده‌های غنی و روش داده‌های پیوندی: مطالعه موردی کنسرسیوم محتوای ملی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 33، شماره 2.
الف، 2-1-1-22. فتحیان، اکرم؛ صنعت‌جو، اعظم؛ طاهری، سیدمهدی؛ کاهانی، محسن (1396). شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه‌ی ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. سال 7، شماره 2.
الف، 2-1-1-23. فتحیان، اکرم؛ صنعت‌جو، اعظم؛ طاهری، سیدمهدی؛ کاهانی، محسن (1396). شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 1.
الف، 2-1-1-24. جلالی، علی؛ خالقی، رضا؛ طاهری، سیدمهدی (1395). میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش bing و Google Image. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، سال پنجم، شماره 3 و 4، پیاپی 19 و 20 ، تابستان و پاییز 1395، ص 42 – 33.
الف، 2-1-1-25. فردحسینی، مهسا؛ طاهری، سیدمهدی؛ حریری، نجلا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1397). “بازنمایی صفات و روابط میان موجودیت‌های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند مبتنی بر الگوی مرجع کتابخانه‌ای (ال‌آر‌ام)”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).
الف، 2-1-1-26. گویلی، ناهید؛ طاهری، سیدمهدی؛ شکفته، مریم؛ کازرانی، مریم (1397). “مدیریت فراداده‌های بافت سازمانی: مطالعه موردی طراحی و تدوین فرانمای ثبت فراداده مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).
الف، 2-1-1-27. عبدی نسب، علی‌رضا؛ مومنی، عصمت؛ طاهری، سیدمهدی. مقاله طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی. مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (زیر چاپ).
ب، 2-1-1-28. محمدی استانی، مرتضی؛ …؛ طاهری، سیدمهدی. “تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (زیرچاپ)
ب، 2-1-1-29. طاهری، سیدمهدی. “واگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش: حرکت از وحدت به کثرت”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (در دست داوری).
ب، 2-1-1-30. گلینی مقدم، گلنساء؛ طاهری، سیدمهدی (1357). مقاله “وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی”. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی (زیر چاپ).
ب، 2-1-1-31. فردحسینی، مهسا؛ طاهری، سیدمهدی؛ حریری، نجلا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1397). ” بازنمون روابط میان موجودیت‌های توصیف شده در آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند بر اساس روابط آر‌دی‌اِی.”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).
ب، 2-1-1-32. آقائی، سمیرا؛ طاهری، سید مهدی؛ مومنی، عصمت (1397). “کاربردپذیری اصطلاحات غیرموضوعی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در فرایند بازیابی اطلاعات”. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (در دست داوری).
ب، 2-1-1-33. محمدی استانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ …؛ طاهری، سید مهدی (1397). “شناسایی خصیصه‌های نسخ خطی بافت ایرانی- اسلامی از دیدگاه سازماندهی دانش”. نشریه آینه میراث (در دست داوری).
ب، 2-1-1-33. طاهری، سیدمهدی؛ ذوالقدر، سارا؛ حریری، نجلا (1397). بررسی تطبیقی نمایه سازی و پیدانمایی خرده های غنی توسط موتورهای کاوش وب. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی. (در دست داوری).

الف، 2-2. مجلات تخصصی با فرایند داوری
الف، 2-2-1. طاهري، سید مهدي (1383). “نقدي بر كتاب فهرستنويسي”. کتاب ماه کلیات. شماره 84 (آذرماه 1383)
الف، 2-2-2. طاهري، سید مهدي (1384). “نقدي بر يك اثر جديد در حوزه فهرستنويسي”. کتاب ماه کلیات. شماره 97- 98.
الف، 2-2-3. طاهری، سید مهدی (1386). “فهرستنویسی منابع الکترونیکی” (نقد). کتاب ماه کلیات. شماره 124.
الف، 2-2-4. طاهري، سید مهدي (1386). “فرايند تدوين اصطلاحنامه” (نقد). كتاب ماه كليات. شماره 118.
الف، 2-2-5. طاهري، سید مهدي (1386). “كتابشناسي منابع اصطلاحنامه اي فارسي”. كتاب ماه كليات. شماره 118.
الف، 2-2-6. طاهري، سید مهدي (1386). “ضرورت توجه به اصطلاحنامه”. كتاب ماه كليات. شماره 118.
الف، 2-2-7. طاهري، سید مهدي (1386). “سير تحول تدوين و كاربرد اصطلاحنامه در ايران در گفت و گو با دكتر عباس حري”. كتاب ماه كليات. شماره 118.
الف، 2-2-8. طاهری، سید مهدی (1389). “استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) و انتشارات ایرانی- اسلامی”. کتاب ماه کلیات، شماره 157، دی ماه (1389).
الف، 2-2-9. طاهری، سید مهدی (1389). “اقتصاد شبکه ای و شبکه های اطلاعاتی”. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی.
الف، 2-2-10. علیپور، مهدی؛ حیاتی، زهیر؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ طاهری، مهدی (1389). “نقد کتاب فهرستنویسی و سازماندهی منابع دیجیتالی”. کتاب ماه کلیات. شماره 151.
الف، 2-2-11. طاهری، سید مهدی؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ ظاهری، فتح‌الله (1390). “تحلیل هزینه – سودمندی تولید رکوردهای فراداده ای مربوط به اشیای محتوایی کتابخانه دیجیتالی تبیان”. کتاب ماه کلیات، شماره 165 (شهریور 1390).
الف، 2-2-12. طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، هادی (1390). “رویکردهای دانش‌مدار در تدوین اصطلاحنامه علوم اسلامی”. کتاب ماه کلیات، شماره 171 (اسفند 1390).
الف، 2-2-13. صمیعی، میترا؛ نوروزی، یعقوب؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن؛ طاهری، سید مهدی؛ علیپور حافظی، مهدی (1390). “معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتالی”. کتاب ماه کلیات، شماره 166.
الف، 2-2-14. طاهری، سید مهدی (1390). “همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات: حرکت از کثرت به وحدت”. کتاب ماه کلیات شماره 167.
الف، 2-2-15. طاهری، سید مهدی (1391). “تحولات حوزه سازماندهی دانش و محیط¬های اطلاعاتی ایران: فرصت‌ها و تهدیدها”. کتاب ماه کلیات، شماره 175 (تیرماه 1391).
الف، 2-2-16. طاهری، مهدی (1391). سازماندهی اطلاعات یا دانش؟: نگاهی به تحولات جدید حوزه سازماندهی دانش در گفت‎وگو با پروفسور سید رحمت‎الله فتاحی. کتاب ماه کلیات، شماره 175 (تیرماه 1391).
الف، 2-2-17. طاهری، سید مهدی (1391). رویکرد هستی‌شناسانه در طراحی و توسعه استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات. کتاب ماه کلیات، شماره 182 (بهمن 1391).
الف، 2-2-18. طاهری، سید مهدی (1393). “پژوهش در محیط وب”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌.
الف، 2-2-19. طاهری، سید مهدی؛ یعقوب‌نژاد، محمدهادی (1393). “کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی: بازتاب یک تجربه ملی”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌، شماره 2.
الف، 2-2-20. طاهری، سید مهدی؛ واردی، سید تقی (1394). “جنبه‌های پژوهشی فرایند نمایه‌سازی”. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات‌، شماره 3.

الف، 2-3. مجموعه مقالات همایش‌ها
الف، 2-3-1. طاهری، سید مهدی (1387). “طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد”. در مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی کتابخانه‌های دیجیتالی، تهران 1387؛ به کوشش شرکت پارس آذرخش. تهران: سبزان.
الف، 2-3-2. طاهری، سید مهدی (1388). “تاثیر و تاثر دانش سازماندهی اطلاعات و دکتر فتاحی”. در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت اندیشمند گرانمایه استاد دکتر سید رحمت الله فتاحی. مشهد، آذرماه 1388. تهران: چاپار.
الف، 2-3-3. طاهري، سید مهدي (1390). “مقايسه كارايي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و قالب فراداده‌اي مارك 21 در سازماندهي منابع اطلاعاتي شبكه جهاني وب”. در همایش رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، اسفند 1385. تهران: کتابدار.
الف، 2-3-4. امیرحسینی، مازیار؛ یعقوب‌نژاد، محمد هادی؛ نجیبی، مهدی؛ متقی‌نژاد، مرتضی؛ حری، عباس؛ طاهری، سید مهدی (1391). طرح تدوین اصطلاحنامه کلان علوم اسلامی: حرکت از کثرت به وحدت. در مجموعه مقالات اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی، قم، 1386. تهران: کتابدار.
الف، 2-3-5. طاهری، سید مهدی (1391). استاندارد آر. دی. ای. و بازنمایی شبکه دانش بافت انتشارات اسلامی: لزوم بازنگری و بومی سازی. ارائه شده در نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی- اسلامی، 31 اردیبهشت 1391. تهران: دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی- اسلامی (مقاله برگزیده کمسیون طبقه بندی علوم).
الف، 2-3-6. طاهری، سید مهدی (1391). بررسی تاثیر بستر نحوی بر میانکنش‌پذیری استانداردهای فراداده‌ای: گامی در راستای یکپارچه‌سازی نظام‌های اطلاعاتی. ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب.
الف، 2-3-7. طاهری، سید مهدی (1395). “دانشگاه و فضای مجازی: تحلیلی بر چالش‌های امنیتی فعالیت‌های دانشجویی در محیط شبکه‌های اجتماعی”. در همایش توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت. تهران. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
الف، 2-3-8. گویلی، ناهید؛ شکفته، مریم؛ طاهری، سید مهدی؛ کازرانی، مریم؛ قاسمی، منیره (1397). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی، اردیبهشت 1397، تهران. به کوشش دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی).

الف، 2-4. مجلات تخصصی بدون فرایند داوری (مقالات سفارشی)
الف، 2-4-1. طاهری، سید مهدی (1389). “تاملی بر برخی برداشت‌ها از مفاهیم جدید کتابداری”. پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی (لیزنا). سخن هفته شماره 10. 20 دی 1389.
الف، 2-4-2. طاهری، سید مهدی (1389). “کنسرسیوم‌ها و اشتراک دانش”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 2.
الف، 2-4-3. طاهری، سید مهدی (1390). “درگاه‌های کتابخانه‌ای، ابزاری برای دسترسی یکپارچه به منابع دانش”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 3.
الف، 2-4-4. طاهری، سید مهدی (1390). “دروازه‌های اطلاعاتی: تضمین کیفیت اطلاعات دسترس‌پذیر”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 4.
الف، 2-4-5. طاهری، سید مهدی (1390). “فراداده، پاسخ نظام‌های سازماندهی دانش به محیط و رسانه¬های جدید”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 5.
الف، 2-4-6. طاهری، سید مهدی (1391). “استاندارد فراداده‌ای هسته دوبلین (1)”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 7.
الف، 2-4-7. طاهری، سید مهدی (1391). “استاندارد فراداده‌ای هسته دوبلین (2)”. فصلنامه اطلاع‌رسانی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 8.
الف، 2-4-8. طاهری، سید مهدی (1391). “کنسرسیوم‌های محتوایی بستر توسعه هستی‌شناسی‌های فراداده‌ای”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 7.
الف، 2-4-9. طاهری، سید مهدی (1391). “شبکه‌های کتابشناختی و توصیف یکپارچه اشیای محتوایی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 10.
الف، 2-4-10. طاهری، سید مهدی (1392). “موتورهای کاوش وب: انواع، تاریخچه، ساختار، و شیوه‌های نمایه‌سازی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 11.
الف، 2-4-11. طاهری، سید مهدی (1392). “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت جامعه فرهنگی (1)”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 12.
الف، 2-4-12. طاهری، سید مهدی (1392). “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت جامعه فرهنگی (2)”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 13.
الف، 2-4-13. طاهری، سید مهدی (1392). معیارهای ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 14.
الف، 2-4-14. طاهری، سید مهدی؛ حسنی، میثم (1393). زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML): مفاهیم، رویکردها، و مدیریت پایگاه‌های داده‌ای. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 16.
الف، 2-4-15. طاهری، سید مهدی (1393). پروفایل کاربردی: تلاش برای بهینه‌سازی نظام‌های فراداده‌ای. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 17.
الف، 2-4-16. طاهری، سید مهدی (1393). استاندارد فراداده‌ای مارک 21: با تاکید بر مارک در بستر نحوی ایکس. ام. ال. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 18.
الف، 2-4-17. طاهری، سید مهدی (1394). نظام بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 19.
الف، 2-4-18. طاهری، سید مهدی (1394).ترجمه عناصر، عناصر فرعی، خصیصه‌ها و مقادیر استاندارد فراداده‌ای توصیف شیء (MODS). نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 20.
الف، 2-4-19. طاهری، سید مهدی (1394). نظام‌ها و استانداردهای سازماندهی دانش. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 21.
الف، 2-4-20. طاهری، سید مهدی (1395). فراداده و بستر نحوی. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 23.

الف، 2-5. مجلات عمومی
الف، 2-5-1. طاهری، سید مهدی (1389). “فهرست اطلاعات را از رایانه های کتابخانه‌ها بپرسید: گفت و گو با مولف کتاب “فهرستنویسی رایانه ای”. کتاب هفته شماره 233، پیاپی 884 (8 خرداد 1389).
الف، 2-5-2. طاهری، سید مهدی (1389). “افزایش قابلیت¬ها، حذف محدودیت¬ها: مروری بر چگونگی استانداردسازی کتابخانه¬های دیجیتالی” . مجله الف (ویژه نامه کتاب، از گروه مجلات همشهری). شماره 4.
الف، 2-5-3. طاهری، سید مهدی (1390). “درگاه‌های سازمانی: از مدیریت دانش تا تحقق جامعه اطلاعاتی”. ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 20 (دی ماه 1390).
الف، 2-5-4. احمدوند، شجاع؛ طاهری، سید مهدی (1393). “عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی یک بازی دو سر برد است: گفتگو با دکتر احمدوند معاونت پژوهشی و دکتر طاهری رئیس کتابخانه دانشگاه علامه طباطبائی”. نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 16.
الف، 2-6. در دست تدوین
الف، 2-6-1. طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت‌الله (1393). مفهوم دسترسی و پردازش در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش. (در دست تدوین).
الف، 2-6-2. طاهری، سید مهدی (1394). استانداردهای فراداده‌ای. به سفارش دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. (در دست تدوین).

الف، 2-7. لاتین

B, 2-7-1. Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla. “A Comparative Study on the Indexing and Ranking of the Content Objects Including the MARCXML and Dublin Core’s Metadata Elements by General Search Engines”. Electronic Library (ISI ranked journal). Vol 30, issue 4.
B, 2-7-2. Akbarydarian, Saeedeh; Taheri, Sayyed Mahdi; Shakeri, sedigheh (2012). “The functionality of bibliographic records of IRANMARC based on Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) for monographs”. 78th IFLA General Conference and Assembly.
B, 2-7-3. Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2013). Using Data Island Method for Creating Metadata Records with Indexability and Visibility of Element Tag Names in the Web Search Engines. Library High Tech. Vol.:32; Issue: 1.
B, 2-7-4. Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2014). Does discarding XML Declarations and Changing File Extensions improve the Indexability and Visibility of Metadata Tag Names in Web Search Engines?. Journal of Information Science. Vol.: 40; No.: 6.
B, 2-7-5. Taheri, S. M.; Hariri, Nadjla, Fattahi, S. R. (2016). Interoperability between Metadata Systems and the Web Search Engines: A Review Article. Online Information Review (under review).
B, 2-7-6. Taheri, S. M. (2009). Interoperability Between XML-based Metadata Systems and the Web Search Engines. Archiving 2009 Conference, Arlington, USA, May 4-7.
B, 2-7-7. Taheri, S. M.; Shahrestani. Zohre; Yaaghub Nezhad, Mohammad Hadi (2014). Switching Languages and the National Content Consortiums: An Overview on the Challenges of Designing an Iranian Model. 13th International Conference (ISKO 2014) in Krakow, Poland, May 19th-22nd 2014.
B, 2-7-8. Taheri, Sayyed Mahdi; Khosrowjerdi, Mahmood (2018). The Impact of Syntax on the Interoperability among Metadata Standards: A Step towards Integrating Information Systems. Library Philosophy and Practice.
B, 2-7-9. Gavili Kilaneh, Nahid; Shekofteh, Maryam; Taheri, Seyed Mahdi; Kazerani, Maryam (2018). Designing a Metadata Application Profile for Organizing Content Objects: A Case Study of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries. Library Philosophy and Practice (Under review).
B, 2-7-10. Taheri, Seyed Mahdi; Gavili Kilaneh, Nahid; Shekofteh, Maryam; Kazerani, Maryam (2018). Management of the Organizational Context Metadata: Case Study of the Design and Creation of the Metadata Registry for the Libraries of ShahidBeheshti University of Medical Sciences. Library Review (Under review)
B, 2-7-11. Mohammadi Ostani. Morteza; CheshmehSohrabi. Mozaffar; Taheri, Seyed Mahdi. (2018). “To identify and determine the attributes of the Iranian-Islamic
Information Contexts’ Manuscripts as to Information and Knowledge
Organization”. Library Philosophy and Practice. (Under review).

الف، 2-8. ترجمه‌ها
الف، 2-8-1. شافنر، پاملا. “كاربرد كميته‌هاي كتابخانه‌اي در كتابخانه‌هاي تخصصي”. ترجمه سید مهدي طاهري. مجله الکترونیکی نما.
الف، 2-8-2. هارست، لسلي. “كتابخانه تخصصی در پرديس: نمونه‌اي از برنامه‌هاي آشنايي با كتابخانه با هدف مديريت، هيئت علمي، و كادر اداري”. ترجمه سید مهدي طاهري. مجله الکترونیکی نما.
الف، 2-8-3. طاهري، سید مهدي. “ترجمه فارسي عناصر، تعاريف، و توضيحگرهاي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين”.
الف، 2-8-4. ماسانس، جولین (2006). کاربرد و مطالعات وب. ترجمه سید مهدی طاهری و سید محمد موسوی. در ویژه‌نامه نخستین کنفرانس مدیریت منابع اطلاعاتی وب. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
الف، 2-8-5. طاهری، سید مهدی (1390). “واژه نامه انگلیسی- فارسی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. با ویراستاری سید رحمت¬الله فتاحی.
الف، 2-8-6. طاهری، سید مهدی (1390). ” ترجمه عناصر و خصیصه‌های طرح فراداده‌ای توصیف شیء (MODS)”. پیوسته، دسترس پذیر: http://www.isko-iran.org . و پیوند یافته به صورت رسمی از وب سایت استاندارد مودس:
http://www.loc.gov/standards/mods/mods-schemas.html
الف، 2-8-7. طاهری، سید مهدی؛ بختیاری، الناز (1391). “جدول تطبیقی اف. آر. بی. آر.، آر. دی. ای.، و یونی مارک”. پیوسته، دسترس پذیر
الف، 2-8-8. شيري، علي؛ كرافورج، روي (1391). “اصطلاحنامه‌هاي روي وب: روندها و تحولات جاري”. ترجمه سید مهدي طاهري؛ علي رضا اسفندياري مقدم، بهروز بيات. کتاب ماه کلیات، شماره 172 (فروردین 1391).
الف، 2-8-9. اُسوالج، اَچیم؛ استراسمن، استفان (2012). نقش کتابخانه‌ها در حفظ و نگهداری داده‌های پژوهشی در آلمان: یافته‌های یک مطالعه. ترجمه سید مهدی طاهری و سید محمد موسوی. در مجموعه مقالات ایفلا 2012. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
B, 2-8-10. Taheri, S. M. (2007), updater and translator.” MARC to Dublin Core Crosswalk (Persian).
” http://dublincore.org/resources/translations

الف، 2-9. طرح‌هاي پژوهشي
الف، 2-9-1. طاهری، سید مهدی (1384). “طرح مطالعاتی کتابخانه دیجیتالی علوم اسلامی”. با مقدمه و راهنمایی دکتر رحمت الله فتاحی. به سفارش معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1384.
الف، 2-9-2. طاهری، سید مهدی (1385). “ساختار، اهداف و شرح وظایف مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی”. زیر نظر شورای سیاستگذاری مرکز. برای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1384.
الف، 2-9-3. طاهری، سید مهدی (1387). “طرح اصلاح ساختار کتابخانه دیجیتالی تبیان”. به سفارش موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان نور، 1387.
الف، 2-9-4. طاهری، سید مهدی (1387). “کتابخانه‌های دیجیتالی: استانداردها، بستر فنی، و الگوی معماری”. به سفارش سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور (وابسته به جهاد دانشگاهی)، 1387.
الف، 2-9-5. طاهری، سید مهدی (1389). “ساختار سازمانی و سامانه ستاد مسأله‌یابی دینی: بر اساس مدل معماری سازمانی و سیستم هستی شناختی”. به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ با حمایت بنیاد ملی نخبگان، 1389.
الف، 2-9-6. طاهری، سید مهدی (1389). “الگوی اطلاع یابی (مسأله‌یابی) ستاد مسأله‌یابی دینی”. به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
الف، 2-9-7. طرح پژوهشی “امکان سنجی ایجاد آرشیو وب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج ا ا (فاز اول طرح پژوهشی آرشیو وب ایران). مشاور: سید مهدی طاهری.
http://www.nlai.ir/%5CPortals%5C0%5CFiles%5Cform-tarh-pajoheshi.pdf
الف، 2-9-8. طاهری، سید مهدی (1390). “استانداردها و پروتکل‌های تبادل محتوای الکترونیکی”. به سفارش کنسرسیوم محتوای ملی.
الف، 2-9-9. طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال اصطلاحنامه معارف رضوی. به سفارش بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.
الف، 2-9-10. طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال شبکه دانش علوم حوزوی. به سفارش شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم.
الف، 2-9-11. طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال ایجاد و توسعه نظام‌های معنایی حوزه علوم اسلامی. به سفارش پژوهشگاه فضای مجازی.
الف، 2-9-12. گلینی مقدم، گلنساء؛ طاهری، سیدمهدی (1396). تعیین جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی با توجه به شاخص‌های رتبه‌بندی بین المللی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
الف، 2-9-13. طاهری، سید مهدی (1395). ترجمه متن کامل استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) و ارائه مثال‌های فارسی برای آن. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
الف، 2-9-14. شکفته، مریم؛ گویلی کیلانه، ناهید؛ طاهری، سید مهدی (1395). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و ثبت فراداده برای سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

الف، 2-10. هدایت پایان‌نامه‌ها
الف، 2-10-1. به عنوان استاد راهنما
الف، 2-10-1-1. رستمی، سهراب (1392). “طراحی پروفایل کاربردی توصیف و سازماندهی اشیای دیجیتالی موجود در پایگاه نورمگز”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
الف، 2-10-1-2. قهرمانی، رویا (1394). نقش پرونده الکترونیکی سلامت در مدیریت درمان پزشکان و پیراپزشکان در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
الف، 2-10-1-3. افضل‌زاده نائینی، مریم (1394). سنجش قابلیت‌های نرم‌افزار کتابخانه‌‌ای ثنا از دیدگاه کاربران دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-1-4. نیکزاد، رضا (1394). بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به فراداده‌های مبتنی برروش ترکیبی خرده‌های غنی وروش داده‌های پیوندی کنسرسیوم محتوای ملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-1-5. شیخ‌محمدی، مهدی (1395). بررسی کاربردپذیری نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
الف، 2-10-1-6. نجف‌زاده، مینا (1395). طراحی پروفایل کاربردی برای سازماندهی اشیای محتوایی موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (نور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-1-7. عبداللهی رهرویان، اعظم (1395). بررسی کاربردپذیری دروازه کنسرسیوم محتوای ملی ایران بر اساس تحلیل لاگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
الف، 2-10-1-8. همتیان، بشری (1395). بررسی کاربردپذیری سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس تحلیل لاگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
الف، 2-10-1-9. مقیمی، امیدعلی (1395). بررسی روابط کتابشناختی میان اشیای محتوایی کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره). الف، 2-10-1-10. گویلی کیلانه، ناهید (1395). طراحی پروفایل کاربردی و ثبت فراداده برای توصیف و سازماندهی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کتابداری و اطلاع‌رسانی در شاخه پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
الف، 2-10-1-11. بهاری ایری علیا، راحله (1395). امکان سنجی ایجاد آرشیو دیجیتالی برای روابط عمومی بانک‌ها: مطالعه موردی بانک تجارت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-1-12. ذوالقدر، سارا (1395). بررسی تطبیقی نمایه‌سازی و پیدانمایی خرده‌های غنی در موتورهای کاوش وب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-1-13. زارعی، مهناز (1395). بررسی وضعیت امنیت اطلاعات در آرشیو دیجیتالی مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کاربران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-1-14. سارلی، سردار (1395). بررسی تطبیقی چالش‌ها و فرصت‌های اجرای مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی ایران و ارائه الگوی مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-2-15. آقاده، سمیرا (1397). طراحی طرحواره داده‌های مستند مبتنی بر روش داده‌های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه های مبتنی بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-16. کاظمی، ژیلا (1397). بررسی میزان همخوانی نقش دهنده‌های گروه مسئولیت با نشانگرهای گروه کتابشناختی و همخوانی آن‌ها با نقش دهنده‌ها در بافت انتشارات ایرانی- اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-17. آقایی، سمیرا (1396). بررسی کاربرد پذیری واژگان عمومی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در مرحله بازیابی اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-18. جان محمدی، فریبا (1397). بررسی وضعیت نظام‌های توصیه‌گر و قابلیت‌های شخصی سازی خدمات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-19. کیانفرد، مریم (1397). شناسایی و تعیین خط مشی‌های نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی سازمان‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-20. فردحسینی، مهسا (1397). بررسی تاثیر استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای بر بهبود کارکردپذیری خرده‌های غنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
الف، 2-10-2-21. مالک، فاطمه (1397). بررسی میزان همخوانی پیشینه های فراداده‌ای اشیای غیرکتابی کتابشناسی ملی ایران با استانداردهای فهرست‌نویسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-22. بنیادی مغوان، عفت (1397). ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده بر اساس مدل DAMA. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی. استاد راهنما: نجلا حریری, سید مهدی طاهری.

الف، 2-10-2. به عنوان استاد مشاور
الف، 2-10-2-1. موسوی‌پور، سید اسماعیل (1392). “بررسی امکان پیاده‌سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد.
الف، 2-10-2-2. آجرلو، لیلا (1392). ” بررسی میزان تطابق اصطلاحنامه علوم اسلامی با ساختار و ویژگی‌های اصطلاحنامه‌های بازیابی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
الف، 2-10-2-3. سلیمانی، زهرا (1392). “مطالعه مدیریت منابع انسانی د‌رکتابخانه‌های دانشگاهی شهر همدان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
الف، 2-10-2-4. پیرنظریان، محمد ابراهیم (1392). ” بررسی تاثیر کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در ارتقاء سواد اطلاعاتی مراجعان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین.
الف، 2-10-2-5. محمدی پیله‌رود، رقیه (1392). “بررسی چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-6. خالقی، رضا (1393). “مطالعه تطبیقی جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتور های کاوش Bing، Google و AOL بر اساس شیوه‌های نمایه‌سازی محتوامحور و مفهوم محور”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-7. افلاکی، صدیقه (1394). ارزیابی نمایه‌های منابع اطلاعاتی ایران از لحاظ بازنمون دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-8. فتحیان، اکرم (1394). طراحی الگوی هستیشناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی. رساله دکترا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
الف، 2-10-2-9. ناطقی‌فر، جمیله (1394). تسهیم دانش بین کارکنان مجموعه کتابخانه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-10. بزرگی، لیلا (1394). سنجش رابطه تفکر استراتژیک مدیران و مدیریت بحران در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-2-11. عبدی نسب، علیرضا (1395). طراحی الگوی سیستم نرم افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن کاوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-12. مردی، راضیه (1394). بررسی ویژگی‌های اشیای محتوایی اسلامی از دیدگاه سازمان‌دهی دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-13. بابائی، کبرا (1395). طراحی پروفایل فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. رساله دکترا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
الف، 2-10-2-14. پاشازاده، سیده کبری (1395). طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف اشیای محتوایی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
الف، 2-10-2-15. حسنی، نعیمه (1395). طراحی الگوی پیاده‌سازی داده‌های پیوندی در سرعنوان‌های موضوعی فارسی بر اساس مدل فرساد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-16. باقری، شاهرخ (1395). بررسی و ارزیابی نرم افزار سامان در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌ها در استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-17. محمدی استانی، مرتضی (1396). طراحی طرح‌واره داده‌های خرد نسخه‌های خطی بافت اسلامی- ایرانی و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه اصفهان.
الف، 2-10-2-18. امینی، مصطفی (1396). طراحی مدلی برای مدیریت اکوسیستم کلان‌داده برای کسب‌ و کارهای داده‌محور در جامعة فیزیکی ‌ـ‌ سایبری با تأکید بر شهر هوشمند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
الف، 2-10-2-19. باقری، شاهرخ (1396). ارزیابی مدیریت سبز در کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهر داری استان تهران . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-20. فرزادی، سمیه (1396). ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد 31000iso . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
الف، 2-10-2-21. امیدی‌نیا، سیاوش (1397). مدل موفقیت هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات. رساله دکترا. گروه مدیریت فناوری. پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
الف، 2-10-2-22. دانشجو، فرناز (1397). مطالعه توسعه نوآوری های اجتماعی در خدمات کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه جامعه مدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

ب، كارگاه‌ها، دوره‌هاي آموزشي، نشست‌ها، و سخنرانی‌ها
ب، 1. کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
ب، 1-1. دوره آموزشي “نمايه سازي و چكيده نويسي (مقدماتي تا پيشرفته)”. براي مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1385.
ب، 1-2. دوره آموزشي “فهرستنويسي”. براي مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1385.
ب، 1-3. “كتابخانه‌هاي ديجيتالي: مفهوم، سير تحول تاريخي، و رويكردهاي نوين”. براي اتحاديه انجمن‌هاي علمي – دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني ايران، قم، سازمان ملي جوانان، ارديبهشت ماه 1386.
ب، 1-4. “سازماندهي منابع الكترونيكي”. براي اتحاديه انجمن‌هاي علمي – دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني ايران. اهواز، دانشگاه شهيد چمران، ارديبهشت ماه 1386.
ب، 1-5. “آشنايي با طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و بررسي كاركردهاي آن در سازماندهي اشياي شبه مدرك شبكه جهاني وب”. برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
ب، 1-6. “سازماندهي منابع الكترونيكي”. براي موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع). اصفهان، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، مهر ماه 1386.
ب، 1-7. “فهرستنويسي منابع الكترونيكي”. براي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران و مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، دی ماه 1386.
ب، 1-8. “سازماندهي اشياي محتوايي كتابخانه‌هاي ديجيتالي”. براي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران و مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز همايش‌هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 25 اسفند ماه 1386.
ب، 1-9. “سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 7 – 9 خرداد ماه 1387.
ب، 1 -10. “مدیریت اطلاعات در کتابخانه دیجیتالی”. برای موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. قم، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (دفتر قم)، 18-25 تیر ماه 1387 .
ب، 1-11. “کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، فناوری‌ها، و رویکردهای نوین”. برای سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور (وابسته به جهاد دانشگاهی). تهران: سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور، 14 مرداد ماه 1387.
ب، 1-12. “زبان نشانه‌گذاری گسترش پذیر (XML) و کاربرد آن در مدیریت اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 14 آذرماه 1387.
ب، 1-13. “دوره تخصصی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، بهمن و اسفندماه، 32 ساعت 1387.
ب، 1-14. کارگاه آموزشی “فرایند تدوین اصطلاحنامه با استفاده از استانداردهای ISO 2788 و Z39.19”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 16 اردیبشت ماه 1388 .
ب، 1-15. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، 22 اردیبهشت ماه 1388.
ب، 1-16. کارگاه آموزشی “اطلاع‌یابی در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و فرهنگسرای سالمند. تهران، 21 خرداد ماه 1388.
ب، 1-17. کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای وزارت امور خارجه؛ با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، دو روزه، شهریور و مهرماه 1388.
ب، 1-18. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای نهاد کتابخانه‌های عمومی قم. قم، تالار الغدیر، 30 آبان ماه 1388.
ب، 1-19. کارگاه آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه ها و هستی‌شناسی‌ها در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 3 و 4 آذرماه 1388.
ب، 1-20. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، شاخه خراسان. مشهد، دانشگاه فردوسی، 5 اذرماه 1388.
ب، 1-21. کارگاه آموزشی “زبان نشانه‌گذاری گسترش پذیر (XML) و کاربرد آن در مدیریت اطلاعات. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و موسسه پژوهشی و آموزشی پارس آذرخش. تهران، سازمان اسناد جمهوری اسلامی ایران، 1388.
ب، 1-22. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (2)”. برای موسسه خانه کتاب. تهران، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت 1389.
ب، 1-23. کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، فرایندها، و رویکردهای نوین”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، و دانشگاه پیام نور اصفهان، شهریورماه 1389.
ب، 1-24. کارگاه آموزشی “میانکنش پذیری استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.
ب، 1-25. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (1)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.
ب، 1-26. کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (2)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.
ب، 1-27. کارگاه آموزشی “استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی: حرکت به سوی ایجاد نظام‌های هستی شناسانه”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خراسان، آبان ماه 1389.
ب، 1-28. دوره آموزشی “مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای کتابخانه مرکزی دانشگاه امیر کبیر. تهران، آذر- فروردین ماه 1389 (28 ساعت).
ب، 1-29. کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجوی در محیط وب و پایگاه‌های تخصصی پزشکی”. برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، 18 آذرماه 1389.
ب، 1-30. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، 6 دی ماه 1389.
ب، 1-31. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. تهران، 30 تیرماه 1390.
ب، 1-32. دوره آموزشی “نمایه‌سازی پیشرفته”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء. قم، 6-15 شهریورماه 1390.
ب، 1-33. کارگاه آموزشی “الگوهای مفهومی و تولید دانش: مروری بر الگوهای مفهومی کتابخانه‌ای”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 11 مهرماه 1390.
ب، 1-34. کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی بر اساس استانداردهای توصیف و دسترسی به منبع (RDA)” و طرح فراداده‌ای توصیف شیء (MODS)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 13-14 مهرماه 1390.
ب، 1-35. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 25-26 مهرماه 1390.
ب، 1-36. کارگاه آموزشی “توصیف محتوای موضوعی نسخ خطی آستان قدس بر اساس اصطلاحنامه”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه¬ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،11-12 آبان ماه 1390.
ب، 1-37. کارگاه آموزشی “همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات: حرکت از کثرت به وحدت”. برای کنسرسیوم محتوای ملی (کارگاه جانبی نخستین همایش کنسرسیوم محتوای ملی). تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 28 آبان ماه 1390.
ب، 1-38. دوره آموزشی “نمایه‌سازی پیشرفته”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء. قم، آذر و دی‌ماه 1390.
ب، 1-39. کارگاه آموزشی “PREMIS: فراداده برای نگهداری اشیای دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 12 بهمن 1390.
ب، 1-40. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد، 13 بهمن 1390.
ب، 1-41. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دانشگاه هنر اصفهان. ساختمان معاونت پژوهشی، 23-24 فروردین 1391.
ب، 1-42. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. تهران، 27 و 28 اردیبهشت ماه 1391.
ب، 1-43. کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. همدان، 29 اردیبهشت ماه 1391.
ب، 1-44. کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب”. برای فرهنگسرای اشراق. تهران، 8 تیرماه 1391.
ب، 1-45. کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. تهران، 10-11 تیرماه 1391.
ب، 1-46. کارگاه آموزشی “آشنایی با مجموعه قواعد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. برای مرکز اطلاع‌رسانی منطقه ای علوم و فناوری و شرکت پارس آذرخش. شیراو، 21 تیرماه 1391.
ب، 1-47. کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی. مشهد، 28 و 29 تیرماه 1391.
ب، 1-48. کارگاه آموزشی “نظام‌های بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و شرکت پارس آذرخش. مشهد، 8 شهریورماه 1391.
ب، 1-49. کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. اهواو، 18 آبان ماه 1391.
ب، 1-50. کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 30 آبان الی 2 آذر ماه 1391.
ب، 1-51. کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب (1)” برای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. تهران، 29 بهمن و 6 اسفندماه 1391.
ب، 1-52. کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. قم، 8 بهمن ماه 1391.
ب، 1-53. کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بوشهر، 16 اسفندماه 1391.
ب، 1-54. کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چیکده‌نویسی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و باغ موزه دفاع مقدس. بوشهر، 8 اردیبهشت ماه 1392.
ب، 1-55. کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران. تهران، 14 اردیبهشت ماه 1392.
ب، 1-56. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران، 15 اردیبهشت ماه 1392 .
ب، 1-57. کارگاه آموزشی “میانکنش‌پذیری کتابخانه‌های دیجیتالی و موتورهای کاوش”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد،22 خردادماه 1392.
ب، 1-58. کارگاه آموزشی “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت مدیریت اطلاعات”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 23 خردادماه 1392 .
ب، 1-59. کارگاه آموزشی “تدوین اصطلاحنامه: رویکردها و رهنمودهای عملی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 25-26 خردادماه 1392.
ب، 1-60. کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای دیجیتالی”. برای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قم، 30 تیرماه و 5 مردادماه 1392.
ب، 1-61. کارگاه آموزشی “شیوه‌های جدید ارائه فراداده به موتورهای کاوش: خرده‌های غنی و بهینه‌سازی موتورهای کاوش. مشهد، 25 و 26 مهر ماه 1392.
ب، 1-62. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علم اطلاعات ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه آذربایجان. تبریز، دانشگاه تبریز، 24 آبان ماه 1392.
ب، 1-63. دوره آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش (1)”. برای کتابخانه‌های آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و حضرت عباس (ع). عراق (کربلای معلا)، 14 سپتامبر الی 5 اکتبر 2013.
ب، 1-64. کارگاه آموزشی “معیارهای ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی”. برای نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 8 بهمن ماه.
ب، 1-65. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، 13-14 اسفندماه 1392.
ب، 1-66. کارگاه آموزشی “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها”. برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، 15 اسفندماه 1392.
ب، 1-67. کارگاه آموزشی “خرده‌های غنی: داده‌های خرج، قالب‌های خرج، و چهارچوب توصیف منبع (خصایص). برای موسسه خانه کتاب. تهران: بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، سرای اهل قلم، 12 اردیبهشت ماه 1393.
ب، 1-68. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. اصفهان، 11 اردیبهشت ماه 1393.
ب، 1-69. کارگاه آموزشی “خرده‌های غنی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 3 تیرماه 1393.
ب، 1-70. کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 18 – 20 خردادماه 1393.
ب، 1-71. کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. کرمانشاه، 10 مهرماه 1393.
ب، 1-72. کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای دیجیتالی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 3 و 10 آبان ماه 1393.
ب، 1-73. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 29 آذرماه 1393.
ب، 1-74. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 22 بهمن ماه 1393.
ب، 1-75. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (2)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 6 اسفندماه 1393.
ب، 1-76. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (3)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 20 اسفندماه 1393.
ب، 1-77. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. کرمان، 16 اسفندماه 1393.
ب، 1-78. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. گرگان، 22 اسفندماه 1393.
ب، 1-79. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. تبریز، 27 اسفندماه 1393.
ب، 1-80. دوره آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش (2)”. برای کتابخانه‌های آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و حضرت عباس (ع). عراق (کربلای معلا)، 11 ژانویه الی 21 ژانویه 2014.
ب، 1-81. دوره آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش”. برای بخش مطالعات و پژوهش‌های اسلامی آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع). عراق (کربلای معلا)، 22 ژانویه الی 25 ژانویه 2014.
ب، 1-82. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (4)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 9 اردیبهشت ماه 1394.
ب، 1-83. کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (5)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 30 اردیبهشت ماه 1394.
ب، 1-84. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. اراک، 21 خردادماه 1394.
ب، 1-85. کارگاه آموزشی “فهرستنویسی و رده‌بندی پیشرفته”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. تهران، 25 خردادماه 1394.
ب، 1-86. دوره آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سيد علی خامنه ای (مد ظله العالی). خرداد الی تیرماه 1394.
ب، 1-87. کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی”. ویژه دوره دانش‌افزایی. برای معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 8-9 شهریور 1394.
ب، 1-88. کارگاه آموزشی “شیوه تدوین مقالات پژوهشی”. برای دانشگاه علوم انتظامی. تهران، 6 آبان ماه 1394.
ب، 1-89. کارگاه آموزشی “نظام‌های رده‌بندی”. برای کتابخانه‌های عمومی سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 12-13 آبان ماه 1394.
ب، 1-90. کارگاه آموزشی “چگونه یک موتور کاوش شخصی بسازیم؟”. برای دانشگاه علامه طباطبائی (ره). تهران، 28 آذرماه 1394.
ب، 1-91. کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و تدوین اصطلاحنامه”. برای پژوهشگاه قوه قضائیه. تهران، آبان الی بهمن ماه 1394.
ب، 1-92. کارگاه آموزشی “مهارت‌های اطلاع‌یابی برای کتابداران”. برای کتابخانه‌های عمومی سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 23-24 تیرماه 1395.
ب، 1-93. کارگاه آموزشی “فناوری‌های اطلاعاتی نوین در خدمت کتابخانه‌های معاصر”. برای موسسه دولتی فرهنگ و هنر مسکو (مگیک). خیمکی، 12 خردادماه 1395.
ب، 1-94. کارگاه آموزشی “چگونه یک موتور کاوش شخصی بسازیم؟”. برای رایزنی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. مسکو، 11 خردادماه 1395.
ب، 1 – 95. کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی ماشینی: رویکردها و ابزارها”. برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم، سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی، 21 تیرماه 1395.
ب، 1 – 96. کارگاه آموزشی “ظرفیت‌شناسی علم اطلاعات و مدیریت دانش”. برای موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. تهران، 7 مردادماه 1395.
ب، 1 – 97. کارگاه آموزشی “وبینار داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها”. به صورت ویدئو کنفرانس در مؤسسه‌ی آرموک، با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 18 آذرماه 1395.
ب، 1 – 98. کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب”. برای دانشجویان ایرانی مقیم مسکو. در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. آبان ماه 1395.
ب، 1 – 99. کارگاه آموزشی “استانداردهای مدیریت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای مدیران و کارشناسان انستیتوی علم اطلاعات در علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه. اینیون. آبان ماه 1395.
ب، 1 – 100. کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای همکاران کتابخانه مجازی ایران و اسلام. در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. آبان ماه 1395.
ب، 1 – 101. کارگاه آموزشی “وبینار داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها”. در موسسه آرموک، با همکاری کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 2 دی ماه 1395.
ب، 1 – 102. کارگاه آموزشی ” سیستم های جستجو و بازیابی اطلاعات و دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی “. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 103. کارگاه آموزشی ” پروتکل‌ها و استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی “. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 104. کارگاه آموزشی ” ساختار، معماری و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 105. کارگاه آموزشی ” مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 106. کارگاه آموزشی ” کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، معماری و ویژگی‌ها”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 107. کارگاه آموزشی ” سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 108. کارگاه آموزشی ” ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. مرداد ماه 1396.
ب، 1 – 109. کارگاه آموزشی “سازماندهی موضوعی منابع اطلاعاتی”. در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز. کرج. 16 شهریورماه 1396.
ب، 1 – 110. کارگاه آموزشی “مهارت‌های اطلاع‌یابی در وب”. در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قم. قم. 30 شهریورماه 1396.
ب، 1 – 111. کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، رویکردها و چالش‌ها”. برای مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم، کتابخانه آیت الله بروجردی. قم. مهرماه 1396.
ب، 1 – 112. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات”. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تبریز، ارومیه. 21 مهرماه 1396.
ب، 1 – 113. کارگاه آموزشی ” آشنایی با مفاهیم و ساختارهای کتابخانه‌های دیجیتالی برای کتابداران و مدیران کتابخانه‌های عضو مکتا “. مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم. آذرماه 1396.
ب، 1 – 114. کارگاه آموزشی ” فهرستنویسی: اصول و روشها”. حوزه علمیه خواهران استان قزوین. آذرماه 1396.
ب، 1 – 115. کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات”. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قزوین، قزوین. 2 آذرماه 1396.
ب، 1 – 116. کارگاه آموزشی ” استانداردهای جدید در کتابخانه‌های دیجیتالی”. عراق، کربلا. دی ماه 1396.
ب، 1 – 117. کارگاه آموزشی ” کاربرد اصطلاحنامه در فرآیند پژوهش “. حوزه علمیه خواهران استان قم. دی ماه 1396.
ب، 1 – 118. کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی (2)”. کتابخانه حضرت آیت العظمی بروجردی، قم. فروردین 1397.
J, 1 – 119. Data Mining In Digital Libraries Environments. For Knowledge E Company. Dubai. 16 – 19 April. 2018.
ب، 1 – 120. دبیر علمی کارگاه بین المللی “عصر نوین فناوری های نوین کوانتومی”، کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. 19 اردیبهشت ماه 1397
ب، 1 – 121. کارگاه آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش” برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷.

ب، 2. سخنرانی¬های علمی
ب، 2-1. “بررسی تطبیقی کیفیت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 11 شهریور ماه 1387 .
ب، 2-2. “طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد” (سخنرانی علمی). در نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال. به کوشش شرکت پارس آذرخش. تهران، دی‌ماه 1387.
ب، 2-3. “طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد” (سخنرانی علمی). در همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال – استان خوزستان. به کوشش مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان؛ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛ شرکت پارس آذرخش. اهواز، اسفند ماه 1387.
ب، 2-4. “استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی” (سخنرانی علمی). در همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال – دانشگاه الزهرا (س). به کوشش گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (س)؛ شرکت پارس آذرخش. اهواز، فروردین‌ماه 1388.
ب، 2-5. سخنرانی علمی “تاثیر و تاثر دانش سازماندهی اطلاعات و دکتر فتاحی” (سخنرانی علمی). در همایش بزرگداشت اندیشمند گرانمایه استاد دکتر سید رحمت الله فتاحی. مشهد، برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خراسان، آذرماه 1388.
ب، 2-6. سخنرانی علمی “پورتال‌های کتابخانه‌ای و تحقق وب معنایی”. برای شرکت پارس آذرخش. تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دی‌ماه 1388.
ب، 2-7. سخنرانی علمی “میانکنش پذیری استانداردهای کتابخانه¬های دیجیتالی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تیرماه 1389.
ب، 2-8. سخنرانی علمی “استاندارد مارک و محیط‌های اطلاعاتی جدید”. در همایش زیرساخت‌ها و رویکردهای توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی بر اساس استاندارد مارک ایران. به همت شرکت پارس آذرخش؛ با همکاری سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، آبان‌ماه 1389.
ب، 2-9. سخنرانی علمی “استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی و تحقق کتابخانه‌های دیجیتالی استاندارد”. برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. مشهد، اردوگاه مازندران، 8 دی ماه 1389.
ب، 2-10. سخنرانی علمی “همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات در راستای تحقق نسل‌های جدید وب (وب معنایی، وب 2، وب 3)”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 29 دی‌ماه 1389.
ب، 2-11. سخنرانی علمی “هستی‌شناسی و تولید دانش: تغییر پارادایم‌ها و نگرش‌ها در مدیریت اطلاعات”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع. تهران، 21 آبان‌ماه 1390 .
ب، 2-12. سخنرانی علمی ” استاندارد آر. دی. ای. و بازنمایی شبکه دانش بافت انتشارات اسلامی: لزوم بازنگری و بومی سازی”. در نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی- اسلامی. تهران، 31 اردیبهشت‌ماه 1391.
ب، 2-13. سخنرانی علمی ” زبان‌های راه‌گزین و محیط اطلاعاتی کنسرسیوم‌های محتوایی: تحلیلی بر چالش‌های طراحی یک الگوی ایرانی”. در همایش ملی محتوای ملی در فضای مجازی. تهران، 4 بهمن‌ماه 1391.
ب، 2-14. سخنرانی علمی ” بررسی تاثیر بستر نحوی بر میانکنش‌پذیری استانداردهای فراداده‌ای: گامی در راستای یکپارچه‌سازی نظام‌های اطلاعاتی”. در نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب. تهران، 2 اسفند‌ماه 1391.
ب، 2-15. سخنرانی علمی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند مدیریت دانش”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع. تهران، 21 خردادماه 1392.
ب، 2-16. سخنرانی علمی “تجربه ملی کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی”. در نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده، تهران، 9 بهمن‌ماه 1392.
ب، 2-17. سخنرانی علمی “پروفایل کاربردی: تلاش برای بهینه‌سازی نظام‌های فراداده‌ای”. در همایش نسل نوین نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، تهران، 29 مهرماه 1393.
ب، 2-18. سخنرانی علمی “روش‌های تدوین کتاب”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه رباط کریم. رباط کریم، 26 آبان‌ماه 1393 .
ب، 2-19. سخنرانی علمی “استانداردهای سازماندهی مواد آرشیوی”. برای مرکز اسناد ملی ایران. تهران، ساختمان گنجینه اسناج، 21 اردیبهشت ماه 1394.
ب، 2-20. سخنرانی علمی “استانداردهای سازماندهی مواد آرشیوی”. برای مرکز اسناد ملی ایران. تهران، ساختمان گنجینه اسناج، 21 اردیبهشت ماه 1394.
ب، 2-21. سخنرانی علمی “تجربیات برتر حوزه‌ی کتابخانه دیجیتالی در ایران”. برای کتابخانه دولتی روسیه. روسیه، لنین، آبان ماه 1395.
ب، 2-22. سخنرانی علمی “همگرایی بافت‌های کتابخانه، موزه و آرشیو: حرکت به سوی ایجاد بافت میراث فرهنگی”. روسیه، دانشگاه دولتی علوم انسانی. آبان 1395.
ب، 2-23. سخنرانی علمی ” معرفی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی”. تهران، دانشگاه علامه طباطبائی. اسفند 1395.
ب، 2-24. سخنرانی علمی ” مفاهیم نوین در مدیریت دانش”. در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران. 24 اردیبهشت ماه 1397.

ب، 3. نشست¬های تخصصی
ب، 3-1. عضو پنل داوران همایش ملی “اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی”. برای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). آبان 1386.
ب، 3-2. عضو پنل “نشست هستی‌شناسی و اصطلاح نامه‎ها”. سرای اهل قلم؛ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 1387.
ب، 3-3. عضو کمیته علمی “اولین همایش تخصصی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برگزار کننده: شرکت پارس آذرخش. تهران، سی دی ماه 1387.
ب، 3-4. عضو کمیته علمی “نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال”. به کوشش شرکت پارس آذرخش. تهران، دی ماه 1387.
ب، 3-5. عضو کمیته علمی همایش ملی “کتابخانه‌های دیجیتالی: چارچوب‌ها و چالش‌های طراحی، بومی سازی، و پیاده سازی، با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی”. برای انجمن کتابخانه‌های دیجیتالی اسلامی. اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام). اسفندماه 1388.
ب، 3-6. عضو پنل نشست تخصصی “استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 17 اردیبهشت ماه 1389.
ب، 3-7. عضو پنل نشست علمی “تکنولوژی RFID و بهبود کیفیت خدمات اطلاعاتی”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت ماه 1389 (دبیر نشست).
ب، 3-8. عضو پنل نشست نقد و بررسی کتاب “سازماندهی و فهرستنویسی منابع دیجیتالی. ترجمه دکتر زهیر حیاتی و علی اکبر خاصه”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم (غرفه دیدار). تهران، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 21 اردیبهشت ماه 1389.
ب، 3-9. عضو پنل نشست “معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتالی”. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، 14 اردیبهشت ماه 1390 (دبیر نشست).
ب، 3-10. عضو پنل نشست “سیر تحول قواعد فهرستنویسی”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 16 اردیبهشت ماه 1390.
ب، 3-11. عضو پنل نشست “بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت ماه 1390.
ب، 3-12. عضو پنل نشست “چالش‌های پیاده سازی فراداده‌ها کتابخانه‌ای در ایران”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 21 اردیبهشت ماه 1390.
ب، 3-13. عضو پنل نشست “رویکردهای دانش‌مدار در سازماندهی علم کلام”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 23 اردیبهشت ماه 1390 (دبیر نشست).
ب، 3-14. عضو پنل نشست “کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تهران، پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی. مصلای تهران (مهرماه 1390).
ب، 3-15. عضو پنل نشست “طرح طبقه بندی علوم”. برای سرای اهل قم. بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 23 اردیبهشت ماه 1390.
ب، 3-16. رییس سومین نشست علمی “نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب”. تهران، 2 اسفندماه 1391.
ب، 3-17. عضو پنل نشست “استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و بازیابی معنایی”. برای سرای اهل قلم (بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران)، تهران، 12 اردیبهشت ماه 1393.
ب، 3-18. عضو پنل نشست “داده‌های بزرگ و داده‌های پیوندی”. برای سرای اهل قلم (بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران)، تهران، 12 اردیبهشت ماه 1393.
ب، 3-19. عضو پنل نشست “بازنمون و طراحی اطلاعات و دانش”. برای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، تهران، 10 دی ماه 1393.
ب، 3-20. عضو پنل نشست “سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش”. برای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، تهران، 17 دی ماه 1393.
ب، 3-21. عضو پنل دومین نشست نقد کتاب ساختواژه، اصطلاح شناسی و مهندسی دانش”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک). 15 بهمن ماه 1393.
ب، 3-22. عضو پنل نشست “همگرایی جامعه میراث فرهنگی (کتابخانه، آرشیو و موزه) در سازماندهی اشیای محتوایی”. برای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، تهران، 26 خردادماه 1394.
ب، 3-23. عضو پنل نشست “علم اطلاعات و داده‌های بزرگ (Big Data)”. برای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. 15 مرداد ماه 1394.
ب، 3-24. عضو پنل نشست “علم اطلاعات و هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)”. برای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. 26 شهریورماه 1394.
ب، 3-25. عضو پنل نشست “علم اطلاعات و تحلیل رفتار کاربر”. برای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. 5 اسفندماه 1394.
ب، 3-26. عضو پنل نشست “تعامل انسان و اطلاعات”. برای دانشگاه علامه طباطبائی (ره). 24 آذرماه 1394.
ب، 3-27. عضو پنل نشست “سناریونویسی در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. 1 دی ماه 1394.
ب، 3-28. عضو پنل نشست “همایش ملی اطلاعات و مردم”. برای دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی. 20 مردادماه 1395.
ب، 3-29. عضو ناقد نشست علمی – ترویجی “نقد بازنمایی اطلاعات علوم اسلامی”. در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 9 دی ماه 1395.
ب، 3-30. عضو پنل نشست “دومین کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: مالکیت فکری” در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. 4 اسفندماه 1395.
ب، 3-31. عضو پنل نشست تخصصی “داده‌های پیوندی” از سلسله نشست‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. تهران. 7 اسفندماه 1395.
ب، 3-32. عضو پنل نشست تخصصی “داده‌های کوچک” از سلسله نشست‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دوره 9 با محوریت داده‌شناسی، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. تهران. 16 اردیبهشت ماه 1396.
ب، 3-33. عضو پنل جلسه کرسی ترویجی با عنوان “فناوری اینترنت اشیاء مبتنی بر محسبات عاطفی برای تحول آموزش و یادگیری” در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. 24 اردیبهشت ماه 1397.
ب، 3-34. عضو پنل نشست “کتابخانه‌های دانشگاهی” در چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 26 و 27 آبان 1397.
ب، 3-35. عضو کمیته علمی همایش “یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی: تشیع و مختصات فرهنگ شیعی”. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، آبان 1397.
ب، 3-36. عضو پنل نشست هم‌اندیشی ” توانمندسازی و آموزش مداوم کتابداران دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های آنان” در چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 26 و 27 آبان 1397.

ب، 4. آموزش‌های دانشگاهی
ب، 4-1. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (5)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1387-1388. دانشگاه علوم پزشکی ایران (برای دو دوره آموزشی روزانه و شبانه).
ب، 4-2. تدریس واحد درسی “مرجع شناسی تخصصی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-3. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-4. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (2)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-5. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (5)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1388-1389. دانشگاه علوم پزشکی ایران (برای دو دوره آموزشی روزانه و شبانه).
ب، 4-6. تدریس واحد درسی “تاریخ تحول کتابخانه‌ها”. نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-7. تدریس واحد درسی “روش‌های مطالعه و یادگیری”. نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-8. تدریس واحد درسی “خدمات ویژه کتابخانه¬ها” . نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-9. تدریس واحد درسی “ارتباط شناسی” . نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1390. دانشگاه جامع علمی-کاربردی ت(واحد قم).
ب، 4-10. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-11. تدریس واحد درسی “ارتباط شناسی” . نیمسال اول سال تحصیلی 1390-1391. دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد قم).
ب، 4-12. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).
ب، 4-13. تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر روابط عمومی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-14. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-15. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-16. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).
ب، 4-17. تدریس واحد درسی “سازماندهی رایانه‌ای مواد (5)”. نمیسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-18. تدریس واحد درسی “اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع‌رسانی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1391-1392. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-19. تدریس واحد درسی “تکنولوژی‌ها و سیستم‌های اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-20. تدریس واحد درسی “داده‌پردازی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-21. تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر آرشیو”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-22. تدریس واحد درسی “مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-23. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی و چکیده نویسی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).
ب، 4-24. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-25. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (2)”. نمیسال اول سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه قم. مقطع کارشناسی.
ب، 4-26. تدریس واحد درسی “مقدمه‌ای بر روابط عمومی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-27. تدریس واحد درسی “ذخیره و بازیابی اطلاعات”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-28. تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-29. تدریس واحد درسی “سازماندهی مواد (3)”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1392-1393. دانشگاه قم. مقطع کارشناسی.
ب، 4-30. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برای دو دوره آموزشی برادران و خواهران).
ب، 4-31. تدریس واحد درسی “کارورزی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-32. تدریس واحد درسی “کارورزی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).
ب، 4-33. تدریس واحد درسی “آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری”. برای رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی (برادران).
ب، 4-34. تدریس واحد درسی “آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری”. برای رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).
ب، 4-35. تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-36. تدریس واحد درسی “مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی”. نمیسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه شاهد تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-37. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-38. تدریس واحد درسی ” داده‌کاوی”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-39. تدریس واحد درسی “سمینار تحقیق”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-40. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-41. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات “. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-42. تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-43. تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-44. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1394. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-45. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی (خواهران).
ب، 4-46. تدریس واحد درسی “نظام‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-47. تدریس واحد درسی ” نظام‌های اطلاعات مدیریت”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-48. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه 1).
ب، 4-49. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه 2).
ب، 4-50. تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.
ب، 4-51. تدریس واحد درسی “سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-52. تدریس واحد درسی ” سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-53. تدریس دوره آموزشی “نمایه‌سازی اشیای محتوایی (پیشرفته)”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1394 – 1395. برای پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه. تهران.
ب، 4-54. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-55. تدریس واحد درسی “بازنمایی اطلاعات”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-56. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-57. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-58. تدریس واحد درسی “آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-59. تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.
ب، 4-60. تدریس واحد درسی “کارورزی 3”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی. (سامانه وارد نشد)
ب، 4-61. تدریس واحد درسی “سیستم های اطلاعات مدیریت”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی ارشد.
ب، 4-62. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب”. نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-63. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (برادران).
ب، 4-64. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (خواهران).
ب، 4-65. تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.
ب، 4-66. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب” نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-67. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه الف).
ب، 4-68. تدریس واحد درسی “داده‌کاوی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی ارشد (گروه ب).
ب، 4-69. تدریس واحد درسی “نمایه‌سازی کتاب” نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی.
ب، 4-70. تدریس واحد درسی “هستی‌شناسی و وب معنایی”. نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه الزهراء (س). تهران. مقطع دکترا.
ب، 4-71. تدریس واحد درسی “کارآموزی (1)” نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. مقطع کارشناسی.

ج، فعالیت‌های ویراستاری
ج، 1. عضو هیئت تحریریه مجله “مطالعات دانش‌شناسی”. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
ج، 2. عضو هیئت تحریریه مجله “مدیریت دانش اسلامی”. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
ج، 3. عضو پنل داوران فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات.
ج، 4. عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی دانش شناسی (علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی).
ج، 5. عضو پنل داوران فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران).
ج، 6. عضو پنل داوارن فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات کتابخانه‌های عمومی و اطلاع‌رسانی.
ج، 7. عضو پنل داوران جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
ج، 8. عضو پنل داوران فصلنامه خدمات و نظام‌های اطلاعاتی.
ج، 9. عضو پنل داوارن فصلنامه علمی- پژوهش پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
ج، 10. عضو پنل داوران شورای پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
ج، 11. عضو پنل داوران نشریه کتاب ماه کلیات.
ج، 12. عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی گنجینه اسناد.
ج، 13. عضو پنل داوران “نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل”. هفتمین همایش ملی ادکا.
ج، 14. عضو پنل داوران فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.
ج، 15. همکار ویژه کتاب ماه کلیات. ویژه نامه همایش ملی “اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی”. شماره 118 (آبان ماه 1386).
ج، 16. عضو پنل داوران جشنواره بین‌المللی فارابی (چهارمین (1389)، پنجمین (1390)، ششمین (1391) جشنواره).
ج، 17. عضو پنل داوران نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1391).
ج، 18. عضو پنل داوران همایش محتوای ملی در فضای مجازی (1391).
ج، 19. عضو پنل داوران نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب (1391).
ج، 20. دبیر مهمان ویژه‌نامه “پژوهش در محیط وب” کتاب ماه کلیات (1392).
ج، 21. عضو پنل داوران نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده (1392).
ج، 22. عضو پنل داوران هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی (1392).

ج، 23. مجلات بین‌المللی
ج، 23-1. عضو پنل داوران مجله بین‌المللی International Journal of Information Science and Management.
ج، 23-2. عضو پنل داوران مجله بین‌المللی The Electronic Library (ISI ranked Journal) از پایگاه Emerald.

د، 24. داوری پایان‌نامه‌ها
د، 24-1. نورپور، احمد (1391). “بررسی مدیریت مجموعه منابع الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاهی مستقر در شهر تهران”. استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: مهدی علیپور حافظی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
د، 24-2. شادپوری، داوود (1391). “بررسی کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه بر اساس استانداردهای ایزو 9241 و ایزو 16982”. استاد راهنما: یعقوب نوروزی؛ استاد مشاور: محمدهادی یعقوب‌نژاد؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
د، 24-3. کلاته، مریم (1392). “ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتالی ایران”. استاد راهنما: عصمت مومنی؛ استاد مشاور: میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
د، 24-4. زندیه دولابی، مریم (1393). “طراحی، نقشه‌نگاری، و اجرای مقدماتی الگوی مسیریابی کاربران در فضای کتابخانه با استفاده از جی آی اس: مطالعه موردی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی”. استاد راهنما: علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: رویا پورنقی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
د، 24-5. علیزاده، سمانه (1393). “تعیین میزان کارکرد‏پذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) در تابلو‏های نقاشی موزه‏های شهر تهران”. استاد راهنما: معصومه کربلا آقایی کامران؛ استاد مشاور: سعید رضایی شریف آبادی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).
د، 24-6. محمدی، اقبال (1393). “کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با استفاده از ابزار لایب کوآل”. استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
د، 24-7. بشیرزاده، مجید (1393). “طراحی مفهومی اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)”. استاد راهنما: رضا ملکی؛ استاد مشاور: دکتر عصمت مومنی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
د، 24-8. اکبری، روناک (1394). “نگرش کاردرمانی نسبت به کتاب درمانی و تعامل با متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در فرایند آن”. استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
د، 24-9. کولیوند، فاطمه (1394). “ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های تخصصی فعال در زمینه فنی-مهندسی استان تهران و البرز”. استاد راهنما: دکتر زویا آبام؛ استاد مشاور: دکتر میترا دیلمقانی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س).
د، 24-10. پورکریمی، زهره (1395). “تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014”. استاد راهنما: گلنساء گلینی مقدم؛ استاد مشاور: دکتر علی جلالی دیزجی؛ استاد داور: سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-11. نبوی، مجید (1395). “ایجاد ارزش افزوده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) ملی با رویکرد بومی‌سازی مدل داده‌ای آن”. استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات.
د، 24-12. ریاحی، عارف (1395). “مطالعه عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌یابی مهاجران خارجی در ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی: یک مطالعه ترکیبی”. استاد راهنما: دکتر نجلا حریری. استاد مشاور: فاطمه نوشین‌فرد. استاد داور: سید مهدی طاهری. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
د، 24-13. سوری، رضا (1395). “مدیریت منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) بر مبنای مدل دلوس”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: سیدمهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-14. سیادتی، لیلا سادات (1395). ” تحلیل مدل دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس در کتابخانه‌های دیجیتالی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علی پور حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-15. حیدری، حمیدرضا (1396). ” مطالعه رفتار وسواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و انسانی دانشگاه اصفهان در محیط الکترونیکی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر میترا صمیعی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-16. عزیزی، سکینه (1396). ” ارزیابی و مقایسه کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی و تبیان “. استاد راهنما: دکتر علی جلالی دیزجی. استاد مشاور: دکتر گل نساء گلینی مقدم. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-17. گل‌محمدی، مریم (1397). ” مطالعه درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی”. استاد راهنما: دکتر عصمت مومنی. استاد مشاور: دکتر مهدی علیپوری حافظی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
د، 24-18. رمضانی، عمران (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان دولت. استاد راهنما: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی. استاد مشاور: دکتر خدیجه علی‌آبادی. استاد داور: دکتر سید مهدی طاهری. رساله دکترا. گروه تکنولوژی آموزشی. پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

هـ، عضويت‌ها
ﻫ، 1. عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (دوره چهارم).
ﻫ، 2. عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
ﻫ، 3. عضو شورای راهبردی مقالات بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
ﻫ، 4. عضو شورای پژوهشی ستاد مساله‌یابی دینی (پروژه ملی).
ﻫ، 5. عضو شورای پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
ﻫ، 6. عضو شورای علمی دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (حفظه ‌الله تعالی).
ﻫ، 7. عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش شاخه ایرانی جامعه بین المللی سازماندهی دانش (ایسکو).
ﻫ، 8. عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب.
ﻫ، 9. عضو کمیته علمی همایش محتوای ملی در فضای مجازی.
ﻫ، 10. عضو کارگروه مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استانداری استان قم.
ﻫ، 11. عضو کمیته علمی همایش “نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل”. هفتمین همایش ملی ادکا.
ﻫ، 12. عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
ﻫ، 13. عضو شورای علمی دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (داکا).
ﻫ، 14. عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389-1392).
ﻫ، 15. عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده (1392).
ﻫ، 16. عضو کمیته علمی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (آبان ماه 1394).
ﻫ، 17. عضو کمیته علمی دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (آبان ماه 1395).
ﻫ، 18. عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی دومین کنفرانس ملی “کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری” (1395).
ﻫ، 19. عضو کمیته علمی “دومین کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: مالکیت فکری” برگزار کننده دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. 4 اسفندماه 1395.
ﻫ، 20. عضو کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبائی (اسفند 1395).
ﻫ، 21. عضو در کمیته علمی یازدهمین همایش ملی ادکا با عنوان ” نقش کتابداران در اصلاحات اجتماعی و رفتارهای شهروندی” (1397).

و، تجربيات كاري
و، 1. مدیر کتابخانه تخصصی پگاه (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم). (از دی¬ماه 1379 – اردیبهشت ماه 1384).
و، 2. طراح سئوالات “کتابداری و اطلاع‌رسانی” (1386). برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منطقه 13، فرهنگسرای سالمند؛ با همکاری نشر کتابداری.
و، 3. دبیر همایش ملی “اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی”. قم، آبان ماه 1386.
و، 4. دبیر شورای اطلاع‌رسانی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (از اردیبهشت ماه 1386 – 1387).
و، 5. مدیریت نظام¬های اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (از اردیبهشت ماه 1386 – 1388).
و، 6. مسئول بخش کارشناسی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (از مهر ماه 1386 – 1391).
و، 7. دبیر کمیته کتابخانه دیجیتالی علوم اسلامی (وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
و، 8. دبیر انجمن کتابخانه‌های دیجیتالی اسلامی.
و، 9. دبیر همایش ملی “کتابخانه¬های دیجیتالی: چارچوب¬ها و چالش¬های طراحی، بومی سازی، و پیاده سازی، با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی”. اصفهان، آبان 1388.
و، 10. مشاور علمی کنسرسیوم محتوای ملی (1388- 1389).
و، 11. مشاور علمی کتابخانه، و ناظر پروژه نمایه‌سازی بنیاد علوم وحیانی اسراء (متعلق به حضرت آیه¬الله جوادی آملی).
و، 12. مسئول کارگروه سامانه مسئله یابی دینی (طرح ملی).
و، 13. مشاور علمی و مسئول هماهنگی کارگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی طرح طبقه بندی علوم (بنیاد پژوهش‌های رضوی).
و، 14. دبير شوراي اطلاع رساني (فناوری اطلاعات) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
و، 15. رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
و، 16. مشاور علمی پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء وابسته به پژوهشگاه قوه قضاییه (1394-)
و، 17. دبیر علمی سومین همایش بین‌المللی کتابخانه‌های دیجیتالی: سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش”، اردیبهشت ماه سال 1398.

ز، شرکت در دوره های آموزشی
ز، 1. کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی”. ویژه دوره دانش‌افزایی. برای معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 8-9 شهریور 1394.
ز، 2. کارگاه آموزشی “روش آینده پژوهشی”. مدرس دکتر حسین سلیمی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 3. کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم‌افزار روش تحقیق کیفی Nvivo”. مدرس دکتر ندا ساعی‌پور. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 4. کارگاه آموزشی ” تدوین و ارزیابی چارچوب پروپوزال‌های دکتری و نحوه گزارش تحقیقات کیفی”. مدرس دکتر محمود مهرمحمدی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 5. کارگاه آموزشی “آشنایی با آئین‌ تشریفات بین‌المللی”. مدرس علی‌محمد بیدارمغز. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 6. کارگاه آموزشی “روش مطالعه زمینه‌ای (Grounded Theory)”. مدرس دکتر محمدسعید ذکایی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 7. کارگاه آموزشی “تحلیل روایت”. مدرس دکتر محمدسعید ذکایی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 8. کارگاه آموزشی “تحلیل محتوا”. مدرس دکتر علی دلاور. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.
ز، 9. دوره آموزشی Information Technology Infrastructure Library (ITIL) در سطح Foundation. شرکت ویرا جهان گستر. تهران، 1387.
ز، 10. کارگاه آموزشی “روش نوشتن مقاله تحقیقی”. مدرس: سید رحمت‌الله فتاحی. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، 1384.

ح، جوایز و افتخارات
ح، 1. عضو جامعه نخبگان ایران
ح، 2. عضو جامعه اهل قلم ایران با کد: 93340
ح، 3. پایان نامه برتر (رتبه اول) نخستین جشنواره ملی- دانشجویی برترین های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، 1387.
ح، 4. رتبه اول جشنواره بین المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری، (سومین دوره، 1388).
ح، 5. نخبه برگزیده (برتر) در چهارمین همایش ملی نخبگان جوان (1389).
ح، 6. جایزه اثر برتر در همایش “هم اندیشی پیرامون بومی سازی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات”. تهران، 1389.
ح، 7. مقاله برتر کمیسیون طبقه بندی علوم نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی- اسلامی. تهران، 1391.
ح، 8. مقاله برتر نخستین همایش ملی “محتوای ملی در فضای مجازی (همایش تهران)”. تهران، 1391.
ح، 9. عضو انجمن نویسندگان امرالد (Emerald Literati Network).
ح، 10. دریافت تقدیرنامه انتشارات Emerald
Author Excellence Recognition Certificate, Emerald Group Publishing, 2017
ح، 11. مقاله برتر چهارمین کنفرانس بین المللی وب‌پژوهی. تهران، 1397.

مطالب مرتبط