اصطلاح Desk Rejection چیست؟

وقتی مقاله برای مجله ای ارسال میشود اول توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار میگیرد. سردبیر دو مساله مهم را چک می نماید:

1- آیا مقاله به موضوع های مورد توجه مجله مرتبط است؟

2- آیا مقاله از حداقل های کیفیتی لازم برای بررسی شدن توسط داورها برخوردار است؟

اگر پاسخ هر کدام از این سوال ها منفی باشد مقاله ما توسط سردبیر مردود میشود و اصلا به فرآیند داوری وارد نمیشود. در این حالت به اصطلاح گفته میشود که مقاله ی ما همان روی میز سردبیر مردود شده است یا Desk Reject شده. در این حالت معمولا سردبیر دلیل مردود شدن را به ما بیان می نماید.

مطالب مرتبط