بررسی رابطه بین تحلیل‌رفتگی شغلی با رضایتِ شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان

دانلود فایل

‏‫هدف پژوهش بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان است فشارهای عصبی در کارکنان و مدیران سازمان باعث ایجاد بیماریهای روحی، جسمی و رفتاری گردیده و تأثیر بسزازی بر عملکرد آنان دارد . تحلیل رفتگی یک حالت خستگی و فرسودگی است که از کارسخت و بدون انگیزه و علاقه ناشی می شود . تحلیل رفتگی از این فشارهای عصبی یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است . این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است نتایج پژوهش نشان داد که ۷/۱۳ درصد مدیران دارای تحلیل عاطفی متوسط و بالا و ۳/۲۵ درصد دارای مسخ شخصیت متوسط و بالا بوده اند . ۵/۵۰ درصد مدیران احساس عدم موفقیت فردی متوسط و بالا دارند میزان رضایت شغلی مدیران با میانگین ۶۰/۳ در حد خوبی است و کمترین میزان رضایت را از حقوق و مزایا دارند . نتایج همچنین نشان داد که بین تحلیل رفتگی و رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد . بین خرده مقیاس تحلیل عاطفی و رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد بین مسخ شخصیت و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد بین فقدان موفقیت فردی و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد مقایسه نمرات تحلیل رفتگی مدیران مرد وزن تفاوت معنی داری را نشان نداد اما بین تحلیل رفتگی و سنوات خدمت مدیران رابطه مثبت مشاهده شد بین تحلیل رفتگی و رشته تحصیلی مدیران نیز رابطه معنی داری مشاهده نشد نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که مسخ شخصیت تأثیری در برآورد نمره رضایت شغلی نداشته و تحلیل عاطفی و فقدان موفقیت فردی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی رضایت شغلی دارند .

مقدمه :

بخش روش شناسی پژوهش قلب اصلی پژوهش می باشد که در آن کار های انجام شده معرفی می گردد .

در کتاب روش تهیه پرسش نامه در رابطه با روش پژوهش چنین بیان می دارد . در این بخش نحوه و روش جمع آوری و تحلیل داده ها و چگونگی اجرای پژوهش معرفی می شوند از آنجا که خوانندگان پرسشنامه از طریق خواندن این بخش با نحوه انجام پژوهش آشنا میشوند لازم است تمامی اجزای ضروری پژوهش به طور خلاصه در اینجا نوشته شوند .

روش پژوهش :

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است و از نظر رابطه بین متغیر ها از نوع همبستگی است . زیرا پژوهشگر قصد دارد میزان همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته را بسنجد . تحقیقات همبستی را شامل لیه تحقیقات میداند که در ان سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود .

هدف روش پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است .

فرضیه های پژوهش

الف : فرضیه اصلی : بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس رابطه وجود دارد .

ب : فرضیه های فرعی

بین تحلیل عاطفی با رضایت شغلی مدیران رابطه وجود دارد .

بین مسخ شخصیت با رضایت شغلی میران رابطه وجود دارد .

بین فقدان موفقیت فردی با رضایت شغلی مدیران رابطه وجود دارد .

انواع متغیر های مستقل و وابسته :

  • متغیر مستقل : تحلیل رفتگی شغلی در این پژوهش متغیر مستقل می باشد .
  • متغیر وابسته : رضایت شغلی در این پژوهش متغیر وابسته می باشد .