دوفصلنامه علوم اجتماعی

تاریخچه نشریه
مجله ازسال 1383 آغاز به کارکرد و درتاریخ1388/3/23 طی نامه شماره پرونده 3/11/543 درنشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از اولین شماره رتبه علمی -پژوهشی دریافت نموده است.
اولین سردبیر مجله ، سرکار خانم دکتر هما زنجانی زاده اعزازی ، ازتاریخ 1383تا 1386 بوده است.
دومین سردبیر جناب آقای دکتر محمد مظلوم خراسانی ازتاریخ 1386 تا 1388 بوده اند.
سومین سردبیر جناب آقای دکتر رامپور صدرنبوی ازتاریخ 1388 تا تاریخ 1391/5/30 بوده اند.
چهارمین سردبیر جناب آقای دکتر محمد مظلوم خراسانی از تاریخ 1391/5/31 تا شماره 1 مجلّه سال دهم، بهار و تابستان 1392.
پنجمین سردبیر جناب آقای دکتر علی یوسفی از شماره 2 مجلّه ، سال دهم پاییز و زمستان 1392 تا کنون ادامه دارد.

حوزه و تخصص نشریه
جامعه شناسی

هدف و چشم انداز نشریه
دو فصلنامه علوم اجتماعی با محوریت علم جامعه شناسی و حوزه های مرتبط ، پذیرای مقالات اصیل و ناب می باشد که از طریق پژوهش منظم و تجربی به نوآوری های نظری ،مفهومی و روش شناختی منجر می شوند . در این راستا ،هیات تحریریه مجله برای پذیرش و چاپ مقاله محورهای زیر را ملاک قرار می دهد و لازم است نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله آنها را مد نظر داشته باشند :
• ایده های نو و بدیع در باب فرایندها، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی (با محوریت جامعه شناسی اقتصادی و توسعه).
• نقد ، بسسط ، تعمیق و تلفیق نظریه های جامعه شناسی در پرتو داده های تجربی.
• بکارگیری، نقد و بسط روش های نوین پژوهش با تاکید برنوآوری های تکنیکی و روش شناسانه و ترجیحا استفاده از تحلیل های چند سطحی و ترکیبی( استفاده توامان از روش های کمی و کیفی ).
• نگاه و تحلیل بینارشته ای واهتمام به هم افزایی اجتماع علمی با بکارگیری داشته های نظری ، مفهومی و روش شناختی حوزه هایی همچون اقتصاد ، علوم سیاسی ، تاریخ ، روان شناسی اجتماعی ، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط با محوریت تحلیل جامعه شناختی.
• نقد روشمند کتابها و مقالات منتشر شده درحوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.

ویراستار
ویدا بهروان

سبک های تربیتی والدین و احساس نیاز به موفقیت

حسین میرزایی; مجتبی میرزایی; الهام مظلومی
صفحه 20-1 PDF

تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود

علی اکبر مجدی; محمود تیموری; سید احمد میرمحمدتبار
صفحه 50-21 PDF
صفحه 168-143 PDF

بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی(مطالعه تطبیقی استان های کشور)

مجید فولادیان; محمد توکل; محسن سوهانیان حقیقی
  صفحه 220-189 PDF
مطالب مرتبط