سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها «مجموعه آموزشی»

سازمان جهانی تجارت تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود دارد و قواعد و مقررات آن درواقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در این اثر با استفاده از منابع اصیل و دست اول سعی شده است که کلیه موضوعات مربوط به سازمان جهانی تجارت ـ از ساختار و موافقتنامه‌های آن تا مذاکرات جاری در‌ آن، معرفی و بررسی شوند.

سیدحسین میرجلیلی، ابوالقاسم بینات، وحید بزرگی، امیرهوشنگ فتحی زاده، میترا نصیری، مسعود کمالی اردکانی، علی صباغیان، ماندانا فاضل، اسفندیار امیدبخش، محمدحسن زارع، غزاله دژم خوی، حامد روحانی، علی زاهد طلبان، میرهادی سیدی، فرزاد مرادپور، موسی موسوی زنوزی، سیدمهدی ناصری

مطالب مرتبط