فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی در دو حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی منتشر می کند.

این فصلنامه در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:
محورهای علوم انسانی:
ــ الهیات و معارف اسلامی ــ الگوهای ایرانی اسلامی ــ علوم اقتصادی و توسعه ــ زبان شناسی و آموزش ــ جغرافیا و برنامه ریزی ــ زبان و ادبیات فارسی ــ علوم قرآن و حدیث ــ آموزش و پرورش ــ مشاور و راهنمایی ــ علوم حسابداری ــ علوم روانشناسی ــ علوماجتماعی ــ تاریخ و تمدن ــ علوم مدیریت ــ علوم رفتاری ــ علوم سیاسی ــ فقه و حقوق ــ علوم تربیتی ــ انسان و هنر

مطالعات فرهنگی:
ــ موانع و مشکلات فرهنگی جامعه ــ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ــ فرهنگ کار و کارآفرینی ــ تربیت اخلاقی و فرهنگی ــ الگوهای فرهنگی پایدارــ فرهنگ اقتصاد مقاومتی ــ تعلیم و تربیت اسلامی ــ جامعه شناسی فرهنگی ــ سبک زندگی اسلامی ــ فرهنگ و اندیشه دینی

ساختار سازمانی مجله
خانم فرزانه بالاجه (سردبیر)
آقای دکتر محمدعلی ماهانی (مدير پايگاه)
آقای دکتر حسن ثقفیان (هیات تحریریه)
آقای دکتر ناصر نصیری (هیات تحریریه)
خانم دکتر فرح زاهدی (هیات تحریریه)
آقای دکتر غلامرضا حسنی (هیات تحریریه)
آقای دکتر افشین متقی (هیات تحریریه)
خانم دکتر زینب صداقتیان (هیات تحریریه)
آقای دکتر عباس قدیمی قیداری (هیات تحریریه)
خانم دکتر مهری اذانی (هیات تحریریه)
آقای دکتر حامد حیاتی (هیات تحریریه)
خانم دکتر فرحناز کهن (هیات تحریریه)
آقای دکتر میرابراهیم صدیق (هیات تحریریه)
آقای دکتر احمدعلی اسدپور (هیات تحریریه)
آقای دکتر رسول عبدی (هیات تحریریه)

 

مطالب مرتبط