مرزبندی قوميتی (نهادها قدرت و شبكه‌ها)

در كتاب حاضر مباحث قوميت و قوم گرايي از منظر چگونگي عملكردشان مور بحث قرار گرفته اند. حرف اصلي نويسنده آن است كه تممي مفاهيم و مقولات، آداب و رسوم، نهادها و نمادها، ويژگي هاي زباني و تاريخي و نژادي و جغرافيايي كه براي تبيين قوميت به كار گرفته مي شوند نمي توانند در عمل به تعريف جماعتي جدا از سايرين بينجامند مگر آنكه بتوانند به ميانجي ترسيم مرزهاي مشخصي ميان يكي و ديگري وجهي عملي بيابند.

مطالب مرتبط