دانلود کتاب Digital Libraries and Crowdsourcing

دانلود فایل

Digital Libraries and Crowdsourcing
Mathieu Andro
English | ISBN: 178630161X | 2018 | 228 pages

کتابی که توسط Mathieu Andro به رشته تحریر در آمده و  در 220 صفحه از انتشارات وایلی Wiley-ISTE  که در هفتم مارس 2018 منتشر شده است و به پارادایم ها و الگوهای مختلفی از جمله مدل های اقتصادی در فرایند کتابخانه های دیجیتال اشاره می‌کند و همچنین به نقش تعاملی و سازنده کاربران اینترنتی در فراهم کردن منابع مختلفی در کتابخانه از جمله نیروی کار، مالی، دانش و مهارت ها و …اشاره دارد.

نسخه دیجیتالی این کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است و نسخه چاپی نیز به سفارش پژوهشگران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Chapter 1. A Conceptual Introduction to the Concept
of Crowdsourcing in Libraries: A New Paradigm? . . . . . . . . . . . . 1
1.1. A rapidly growing economic model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1. What made this new economic model possible . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2. Application to digital libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.3. Growing interest from politicians, Internet users and academics . . 7
1.2. Origin, definition and scope of crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1. Explicit crowdsourcing: using volunteers . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.2. Implicit crowdsourcing: using involuntary and unconscious work . . 16
1.2.3. Gamification: using players . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.4. Paid crowdsourcing: using microemployees . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.5. Crowdfunding: institutional “begging” . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3. Historical chronology of crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4. Philosophical and political controversies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5. Economic, sociological and legal consequences . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.1. Economy of crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.2. The users of crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.6. Managerial, library science and technological consequences . . . . . . 41
1.6.1. The cultural factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.6.2. The corporatist factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.6.3. The reign of the amateur: toward mediocracy? . . . . . . . . . . . . 44
1.6.4. Crowdsourcing: the highest stage of outsourcing? . . . . . . . . . . 45
vi Digital Libraries and Crowdsourcing
Chapter 2. Overview of Several Crowdsourcing Projects
Applied to the Digitization of Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1. Putting content online and participative curation: the Oxford’s
Great War Archive and Europeana 1914–1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2. Digitization on demand in the form of crowdfunding applied to
digital libraries: the European eBooks on Demand network . . . . . . . . . . 50
2.3. Printing on demand (POD): the Espresso Book Machine . . . . . . . . . 63
2.4. Participative OCR correction and participative transcription of
manuscripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.4.1. Explicit crowdsourcing: volunteer correction/transcription . . . . . 73
2.4.2. Gamification, OCR correction through play: Digitalkoot
(National Library of Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.4.3. Implicit crowdsourcing: involuntary OCR correction via
reCAPTCHA in the service of Google Books . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.4.4. Paid crowdsourcing: the Amazon Mechanical Turk market place . . . . 92
2.5. Folksonomy, cataloguing and participative indexing . . . . . . . . . . . 108
2.5.1. Explicit crowdsourcing through volunteer tagging: Flickr: the
Commons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.5.2. The use of gamification: Art Collector . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Chapter 3. Overview and Keys to Success . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.1. Typologies and taxonomies of projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.1.1. Explicit crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.1.2. Implicit crowdsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.1.3. Gamification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.2. Communication and marketing for recruiting volunteers . . . . . . . . . 136
3.3. The question of motivations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.3.1. Intrinsic motivations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.2. Extrinsic motivations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.3.3. The opposition between intrinsic and extrinsic motivations . . . . . 145
3.3.4. The specific motivation of gamification projects . . . . . . . . . . . 146
3.3.5. Crowdsourcing and rewards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.3.6. Other theories on motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.3.7. The motivations of cultural institutions and the prerequi-sites
for launching a crowdsourcing project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.4. Sociology of the contributors and community management . . . . . . . 154
3.4.1. Sociology of contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.4.2. Crowdsourcing or community sourcing? . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.4.3. The work of professionals on these projects and community
management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.5. The question of the quality of the contributions . . . . . . . . . . . . . . 161
Contents vii
3.5.1. Systems for evaluating and moderation of contributions . . . . . . . 162
3.5.2. Comparison between the quality of the data produced by
amateurs and that produced by professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.5.3. Reintegration of the data produced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.5.4. The legal status of contributions: crowdsourcing and the
semantic web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.6. The evaluation of crowdsourcing projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.6.1. Factors in success and failure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.6.2. Quantitative evaluation of crowdsourcing projects and
their costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3.7. Change management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

مطالب مرتبط