ارزیابی اخلاقی نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت آلیس

این پایان‌نامه توسط آقای مجید عبودی درمقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قم دفاع شده است.

چکیده:

با به وجود آمدن دنیای مدرن مشکلات عاطفی انسان‌ها روز به روز افزایش پیدا کرد از همین رو روانشناسان سعی بر برطرف کردن این اختلالات کرده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر ‎400‎ نوع نظام روان‌درمانی ابداع شده که در میان این تعداد کثیر، اندکی محدود نظر افراد را به خود جلب کرده است. در بین این چند نظریه، نظری رفتار درمانی عقلانی- هیجانی در بین اشخاص ازمحبوبیت خاصی بر خوردار شده که توسط آلبرت الیس ابداع شد. او با در هم آمیختن روانشناسی و فلسفه نظامی را ابداع کرد تا انسان‌ها بتوانند با به چالش کشیدن باورهای نامعقول خود بر اختلالات هیجانی ورفتاری خود فایق آیند و در راه شادکامی که هدف اصلی انسان‌ها است قدم بردارند. برخی‌ها معتقدند- از جمله خود آلیس که این نظریه یک نظام اخلاقی بوده و حتی ایدهای الیس را با اخلاق فضیلت ارسطو یکی دانسته‌اند که البته با زبانی متفاوت بیان شده است. این نظام معتقد است که افکار و باورها بر رفتار و احساس تأثیر می‌گذارد و دلیل اصلی اینکه فردی رفتاری اخلاقی و غیر اخلاقی انجام می‌دهد افکار و باوری است که در مورد چیزی یا وقایعی که روی می‌دهد دارند چون خوبی و بدی خارج از ذهن انسان وجود ندارد. به اعتقاد آلیس این رویدادها نیستند که باعث رفتار می‌شوند بلکه طریق فکر کردن انسانها به آن رویدادها است که باعث رفتار خوب یا بد می‌شود. انسان با جایگزین کردن افکار منطقی به جای افکار غیرمنطقی در خود می‌تواند احساسات سالم تولید کند که به دنبال آن رفتارهای معقول و اخلاقی از او سر بزند؛ بنابراین می‌توانیم یکی از کارهای اصلی این نظریه را تعدیل هیجانها توسط عقل بدانیم. آلیس برای اینکه به این هدف برسد روش‌هایی اخلاقی را معرفی می‌کند که از جمله می‌توان، به خودپذیری و دیگرپذیری نامشروط اشاره کرد.

فهرست

عنوان صفحه
مقدمه
الف. طرح موضوع و اهمیت آن
ب. سوالات اصلی و پرسش های فرعی
ج. سابقه و پیشینه تحقیق
د. ضرورت و انجام تحقیق
ه. فرضیه تحقیق
و. هدف ها و کاربرد تحقیق
ز. روش بحث
ی. منابع تحقیق
ن. ساختار تحقیق
بخش اول. کلیات اخلاق
1. حکمت نظری و عملی
2. مفهوم و ماهیت اخلاق
2-1 . اخلاق در لغت
2-2 . اخلاق در اصطلاح
3. علم اخلاق
1-3 . تعریف علم اخلاق
4. فلسفه اخلاق
1-4 . تعریف فلسفه اخلاق
2-4 . مسایل فلسفه اخلاق و کاربرد آن
1. مسایل
2-2-4 . کاربرد های فلسفه اخلاق
3-4 . قلمرو فلسفه اخلاق
1-3-4 . اخلاق هنجاری
1-1-3-4 . نتیجه گرایی یا پیامد گرایی
2-1-3-4 . وظیفه گرایی
. اخلاق فضیلت گرا
3-2-4 . فرا اخلاق
1-2-3-4 . مباحث معنا شناختی
2-2-3-4 . مباحث معرفت شناختی
3-2-3-4 . مباحث وجود شناختی
4-2-3-4 . مباحث روانشناختی
بخش دوم: کلیات روانشناسی
1. مفهوم و ماهیت روانشناسی
1. روانشناسی در لغت
2-1 . تعریف روانشناسی در اصطلاح
2. فلسفه روانشناسی
بخش سوم
1. رابطه اخلاق و روانشناسی
1-1 . سه موضع گیری ارتباط هیجان ها با علم اخلاق
2-1 . افلاطون و فروید
بخش چهارم
1. نظامهای رواندرمانی
2. تعریف رواندرمانی
3. اصول اخلاقی و روانکاوی
1-3 . تعریف بهداشت روانی
2-3 . آلبرت الیس و بهداشت روانی
3-3 . بهداشتروانی و اخلاق
4. نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی
1-4 . عقلانی یا منطقی
2-4 . هیجان(عاطفه –احساس)
3-4 . رفتار
فصل دوم نظریه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی
بخش نخست
مقدمه
1. زندگی آلبرت الیس و نظریه اش
2. ریشه های نظریه رفتار درمانی عقلانی- هیجانی
1-2 . رواقیون
2-2 . اپیکتوتوس
3-2 . مارکوس ارولیوس
4-2 . اپیکور
5-2 . اسپینوزا
6-2 . بودا
3. مخالفت الیس با روان کاوی پویا(فروید)
بخش دوم
1. تأثیر افکار و باورها بر رفتار و احساس
1-1 . سه کار که همیشه انسان انجام می دهد
2-1 . مسیر باورها، تفکرات، احساسات و رفتار
3-1 . باورها
1-3-1 . باورهای منطقی
2-3-1 . باورهای غیر منطقی
1-2-3-1 . سه باور نامعقول اصلی
4. چهار طریقه فکر کردن در نقطه باورها
1-4-1 . نوع اول
2-4-1 . نوع دوم
3-4-1 . نوع سوم
4-4-1 . نوع چهارم
3-1 . احساسات دررفتار درمانی عقلانی-هیجان
1-3-1 . دو نوع احساس
2. نظریه شخصیت عقلانی- هیجانی
. دو نوع رویداد فعال کننده
بخش سوم
1. بایدها، نبایدها، الزامات، اجبارها در نظریه الیس
1-1 . سه نتیجه افکار الزام آور
2. به چالش کشین باورها نامعقول
1-2 . سه شیوه زیر سوال بردن
2-2 . روش علمی
3. روش هایی برای کسب شادمانی
1-3 . تصور عقلانی هیجانی منفی و مثبت
2-3 . روش هیجانی خودپذیری و دیگرپذیری نامشروط
3-3 . شوخی و نیت مهمل نما
4. رفتار درمانی عقلانی- هیجانی و کمال گرایی
نتیجه گیری
فصل سوم الیس و اخلاق
بخش نخست. دیدگاه های اخلاقی الیس
مقدمه
1 دو قانون اخلاقی
1-1 اصل اول
1-2 اصل دوم
2 واقعیت و امرواقع و امر مطلق
3 ارزش انسان
4 آزادی و انتخاب
5 لذتگرایی و رفتار درمانی عقلانی- هیجانی
6 خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط
7 دوستی و خانواده
1-7 راهبرد اول
راهبرد دوم
3-7 راهبرد سوم
4-7 راهبرد چهارم
5-7 راهبرد پنجم
6-7 راهبرد ششم
7-7 راهبرد هفتم
بخش دوم ارزیابی اخلاقی
1 سعادت
2 شناخت گرای و ناشناخت گرایی
1-2 دو احساس متقابل
2-2 واقع گرایی و ضد واقع گرایی اخلاقی
3 الیس و نسبی گرایی
4 آلبرت الیس و هیوم
5 خودگرایی و دیگرگرایی
1-5 خودگرایی روانشناختی
2-5 خودگرایی اخلاقی
6 لذتگرایی
7 رابطه عمل اخلاقی و باور اخلاقی
8 رفتار درمانی عقلانی هیجانی و اخلاق فضیلت ارسطو
نقد نهایی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مطالب مرتبط