ارزيابی اخلاقی نظریه رفتار درمانی عقلانی هيجانی آلبرت آلیس

این پایان‌نامه توسط آقای مجید عبودی درمقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قم دفاع شده است.

چکیده:

با به وجود آمدن دنياي مدرن مشکلات عاطفي انسان‌ها روز به روز افزايش پيدا کرد از همين رو روانشناسان سعي بر برطرف کردن اين اختلالات کرده‌اند به گونه‌اي که در حال حاضر ‎400‎ نوع نظام روان‌درماني ابداع شده که در ميان اين تعداد کثير، اندکي محدود نظر افراد را به خود جلب کرده است. در بين اين چند نظريه، نظري رفتار درماني عقلاني- هيجاني در بين اشخاص ازمحبوبيت خاصي بر خوردار شده که توسط آلبرت اليس ابداع شد. او با در هم آميختن روانشناسي و فلسفه نظامي را ابداع کرد تا انسان‌ها بتوانند با به چالش کشيدن باورهاي نامعقول خود بر اختلالات هيجاني ورفتاري خود فايق آيند و در راه شادکامي که هدف اصلي انسان‌ها است قدم بردارند. برخي‌ها معتقدند- از جمله خود آليس که اين نظريه يک نظام اخلاقي بوده و حتي ايدهاي اليس را با اخلاق فضيلت ارسطو يکي دانسته‌اند که البته با زباني متفاوت بيان شده است. اين نظام معتقد است که افکار و باورها بر رفتار و احساس تأثير مي‌گذارد و دليل اصلي اينکه فردي رفتاري اخلاقي و غير اخلاقي انجام مي‌دهد افکار و باوري است که در مورد چيزي يا وقايعي که روي مي‌دهد دارند چون خوبي و بدي خارج از ذهن انسان وجود ندارد. به اعتقاد آليس اين رويدادها نيستند که باعث رفتار مي‌شوند بلکه طريق فکر کردن انسانها به آن رويدادها است که باعث رفتار خوب يا بد مي‌شود. انسان با جايگزين کردن افکار منطقي به جاي افکار غيرمنطقي در خود مي‌تواند احساسات سالم توليد کند که به دنبال آن رفتارهاي معقول و اخلاقي از او سر بزند؛ بنابراين مي‌توانيم يکي از کارهاي اصلي اين نظريه را تعديل هيجانها توسط عقل بدانيم. آليس براي اينکه به اين هدف برسد روش‌هايي اخلاقي را معرفي مي‌کند که از جمله مي‌توان، به خودپذيري و ديگرپذيري نامشروط اشاره کرد.

فهرست

عنوان صفحه
مقدمه
الف. طرح موضوع و اهميت آن
ب. سوالات اصلي و پرسش هاي فرعي
ج. سابقه و پيشينة تحقيق
د. ضرورت و انجام تحقيق
ه. فرضيه تحقيق
و. هدف ها و كاربرد تحقيق
ز. روش بحث
ي. منابع تحقيق
ن. ساختار تحقيق
بخش اول. كليات اخلاق
1. حكمت نظري و عملي
2. مفهوم و ماهيت اخلاق
2-1 . اخلاق در لغت
2-2 . اخلاق در اصطلاح
3. علم اخلاق
1-3 . تعريف علم اخلاق
4. فلسفه اخلاق
1-4 . تعريف فلسفه اخلاق
2-4 . مسايل فلسفه اخلاق و كاربرد آن
1. مسايل
2-2-4 . كاربرد هاي فلسفه اخلاق
3-4 . قلمرو فلسفه اخلاق
1-3-4 . اخلاق هنجاري
1-1-3-4 . نتيجه گرايي يا پيامد گرايي
2-1-3-4 . وظيفه گرايي
. اخلاق فضيلت گرا
3-2-4 . فرا اخلاق
1-2-3-4 . مباحث معنا شناختي
2-2-3-4 . مباحث معرفت شناختي
3-2-3-4 . مباحث وجود شناختي
4-2-3-4 . مباحث روانشناختي
بخش دوم: كليات روانشناسي
1. مفهوم و ماهيت روانشناسي
1. روانشناسي در لغت
2-1 . تعريف روانشناسي در اصطلاح
2. فلسفه روانشناسي
بخش سوم
1. رابطة اخلاق و روانشناسي
1-1 . سه موضع گيري ارتباط هيجان ها با علم اخلاق
2-1 . افلاطون و فرويد
بخش چهارم
1. نظامهاي رواندرماني
2. تعريف رواندرماني
3. اصول اخلاقي و روانكاوي
1-3 . تعريف بهداشت رواني
2-3 . آلبرت اليس و بهداشت رواني
3-3 . بهداشترواني و اخلاق
4. نظريه رفتار درماني عقلاني هيجاني
1-4 . عقلاني يا منطقي
2-4 . هيجان(عاطفه –احساس)
3-4 . رفتار
فصل دوم نظرية رفتار درماني عقلاني- هيجاني
بخش نخست
مقدمه
1. زندگي آلبرت اليس و نظريه اش
2. ريشه هاي نظريه رفتار درماني عقلاني- هيجاني
1-2 . رواقيون
2-2 . اپيكتوتوس
3-2 . ماركوس اروليوس
4-2 . اپيكور
5-2 . اسپينوزا
6-2 . بودا
3. مخالفت اليس با روان كاوي پويا(فرويد)
بخش دوم
1. تأثير افكار و باورها بر رفتار و احساس
1-1 . سه كار كه هميشه انسان انجام مي دهد
2-1 . مسير باورها، تفكرات، احساسات و رفتار
3-1 . باورها
1-3-1 . باورهاي منطقي
2-3-1 . باورهاي غير منطقي
1-2-3-1 . سه باور نامعقول اصلي
4. چهار طريقة فكر كردن در نقطة باورها
1-4-1 . نوع اول
2-4-1 . نوع دوم
3-4-1 . نوع سوم
4-4-1 . نوع چهارم
3-1 . احساسات دررفتار درماني عقلاني-هيجان
1-3-1 . دو نوع احساس
2. نظرية شخصيت عقلاني- هيجاني
. دو نوع رويداد فعال كننده
بخش سوم
1. بايدها، نبايدها، الزامات، اجبارها در نظرية اليس
1-1 . سه نتيجة افكار الزام آور
2. به چالش كشين باورها نامعقول
1-2 . سه شيوة زير سوال بردن
2-2 . روش علمي
3. روش هايي براي كسب شادماني
1-3 . تصور عقلاني هيجاني منفي و مثبت
2-3 . روش هيجاني خودپذيري و ديگرپذيري نامشروط
3-3 . شوخي و نيت مهمل نما
4. رفتار درماني عقلاني- هيجاني و كمال گرايي
نتيجه گيري
فصل سوم اليس و اخلاق
بخش نخست. ديدگاه هاي اخلاقي اليس
مقدمه
1 دو قانون اخلاقي
1-1 اصل اول
1-2 اصل دوم
2 واقعيت و امرواقع و امر مطلق
3 ارزش انسان
4 آزادي و انتخاب
5 لذتگرايي و رفتار درماني عقلاني- هيجاني
6 خودپذيري و ديگر پذيري نامشروط
7 دوستي و خانواده
1-7 راهبرد اول
راهبرد دوم
3-7 راهبرد سوم
4-7 راهبرد چهارم
5-7 راهبرد پنجم
6-7 راهبرد ششم
7-7 راهبرد هفتم
بخش دوم ارزيابي اخلاقي
1 سعادت
2 شناخت گراي و ناشناخت گرايي
1-2 دو احساس متقابل
2-2 واقع گرايي و ضد واقع گرايي اخلاقي
3 اليس و نسبي گرايی
4 آلبرت اليس و هيوم
5 خودگرايي و ديگرگرايي
1-5 خودگرايي روانشناختي
2-5 خودگرايي اخلاقي
6 لذتگرايي
7 رابطة عمل اخلاقي و باور اخلاقي
8 رفتار درماني عقلاني هيجاني و اخلاق فضيلت ارسطو
نقد نهايي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مطالب مرتبط