فهرست مجلات معتبر سال 97 رشته تاریخ

فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته تاریخ بر اساس اعتبار، تاریخ تصویب و نام سردبیر آن که در سال 97 مورد ارزیابی قرار گرفته اند:

1. اسناد بهارستان – کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – علمی – ترویجی – دی 91 – منصوره اتحادیه
2. پژوهشنامه تاریخ اسلام ـ انجمن ایرانی تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی– خرداد 90 – سیدعلیرضا واسعی
3. پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همكاری انجمن ایرانی تاریخ – علمی ـ ترویجی خرداد 91 – شهرام یوسفی فر
4. پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسی ها سابق) ـ دانشگاه تهران– علمی ـ پژوهشی مرداد 74 – احمد بادکوبه هزاوه
5. پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاهها– علمی ـ پژوهشی خرداد 91 – محمدرضا نصیری
6. پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی – پژوهشی– فروردین 91 – محمد ابراهیم زارعی
7. پژوهشهای تاریخی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی- خرداد 80 – مرتضی دهقان نژاد
8. پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی- فروردین 97- فاطمه جان احمدی
9. پژوهشهای علوم تاریخی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد 90- منصور صفت گل
10. پژوهه باستان سنجی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز علمی ـ پژوهشی– پاییز و زمستان 94- کمال الدین نیكنامی
11. تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا – علمی ـ پژوهشی– تیر 80- علی محمد ولوی
12. تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی – خرداد 83 – محمد علی اکبری
13. تاریخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه علمی- ترویجی – خرداد90 – محمد علی کاظم بیگی
14. تاریخ علم ـ پژوهشكده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد 87 – حسین معصومی همدانی
15. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی – مرداد 91 – فاطمه جان احمدی
16. تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی – خرداد 80 – رضا دهقانی
17. تاریخ نگری و تاریخ نگاری – دانشگاه الزهراء علمی ـ پژوهشی – پاییز و زمستان 92 – علی محمد ولوی
18. تاریخ و تمدن اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی – اسفند 88 – هادی عالمزاده
19. تاریخ و فرهنگ (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی – خرداد 80 – اصغر منتظر القائم
20. تحقیقات تاریخ اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی – خرداد 90 – شهرام یوسفی فر
21. جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق) ـ پژوهشگاه علوم انسانی علمی ـ پژوهشی – اسفند90 – پروین ترکمنی آذر
22. سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه علمی – ترویجی – دی 92 – نعمت الله صفری فروشانی
23. مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد 80 – کمالالدین نیكنامی
24. مطالعات تاریخ اسلام ـ پژوهشكده تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی – بهمن 89 – مهدی محقق
25. مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی – ترویجی – پاییز 93 – محمدامیر شیخ نوری
26. مطالعات تاریخ فرهنگی ـ انجمن ایرانی تاریخ علمی ـ پژوهشی – آبان 90 – علیمحمد ولوی
27. مطالعات تاریخی جهان اسلام – جامعه المصطفی العالمیه علمی – پژوهشی – فروردین 92 – نعمت الله صفری فروشانی
28. مطالعات تاریخی جنگ- انجمن ایرانی تاریخ با همكاري دانشگاه اراک علمی – پژوهشی – بهار 97 – عبداله متولی
29. Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همكاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی – مهر 89 – مهدی مرتضوی
30. انجمن علمی -Archaeologists Iranian of Society the of Journal International باستان شناسی ایران علمی ـ پژوهشی spring2015&winter,1.No حامد وحدتی

مطالب مرتبط