پدیدارشناسی دین: چهره‌های شاخص، عوامل شکل‌دهنده و مباحثات بعدی

فهرست
مقدمه مترجم
تقدیر و تشکر
مقدمه
فصل اول
فهم پدیدار‌ها: مفاهیم کلیدی در فلسفه‌ی ادموند هوسرل
فصل دوم
تجربه دینی در الهیات ریچلی
فصل سوم
سنخ‎‌های مثالی و علوم اجتماعی: نقش ترولچ، وبر و یونگ در تفکر پدیدارشناختی
فصل چهارم
نقش سرنوشت‌ساز مکتب پدیدارشناسی هلند در علم نوپای دین
فصل پنجم
از آفریقا تا لنكستر: مکتب پدیدارشناسی انگلستان
فصل ششم
تفسیر امر قدسی: پدیدارشناسی آمریکای شمالی در شیکاگو و در اندیشه های دبلیو. سی. اسمیت