جامعه شناسی تعلیم و تربیت

جامعه شناسی تعلیم و تربیت دانشی است که جنبه‌های گوناگون تعلیم وتربیت جامعه را مطالعه و بررسی می‌کند و پدیده‌های مختلف اجتماعی مؤثر در تعلیم وتربیت را تفسیر می‌کند. به عبارت دیگر جامعه شناسی تعلیم و تربیت علمی است که رابطه حیات اجتماعی را با تعلیم و تربیت بررسی می‌کند. موضوعاتی که در جامعه شناسی تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل موضوعاتی است مانند جامعه، فرهنگ، تعلیم و تربیت، معلم، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی و موضوعاتی که در این مقوله جای می‌گیرد. بنابراین دیدگاهها و نظریات گوناگون در جامعه شناسی تعلیم و تربیت مطرح می‌شود. در این نگارش سعی بر آن است در فصل اول کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت، در فصل دوم جامعه و فرهنگ، در فصل سوم تحولات اقتصادی، تعلیم و تربیت در فصل چهارم تحولات اجتماعی و تعلیم و تربیت، در فصل پنجم کاربرد جامعه شناسی تعلیم و تربیت و در فصل ششم نقش خانواده در تعلیم و تربیت در فصل هفتم نقش مدرسه و معلم در تعلیم و تربیت و در فصل هشتم فلسفه اجتماعی تعلیم و تربیت بررسی می‌شود، به امید آن که مورد استفاده دانشجویان، دانش پژوهان و مربیان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

مطالب مرتبط