دوفصلنامة پژوهش‌های ایرانشناسی – شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مجله پژوهشهای ایرانشناسی همیار

دوفصلنامة پژوهش­های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است در زمینه تاریخ فرهنگ، زبان و ادب و تمدن ایران، حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­ شود. دوفصلنامة پژوهش­های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است. این مجله به منظور گسترش تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و سنن ایرانی اهتمام دارد و مقالاتی که در این حوزه پذیرش می نماید . مجله ایرانشناسی هر گونه تحقیق تازه در حوزه های تاریخی، باستانشناسی، ادبی، فلسفی، دینی، عرفانی، زبانی، زبانهای باستانی، فرهنگ و هنر، مردم شناسی، خرده فرهنگها، فلکلورهای محلی، صنایع دستی و هر انچه که به نحوی مربوط به ایران فرهنگی است در ساختار علمی و پژوهشی مد نظر دارد.

 شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398  

مطالب مرتبط