پارادایم های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می باشد؟

دانلود فایل

درباره این موضوع که آیا علم سیاست نیز مانند دیگر علوم اجتماعی دارای پارادایم های مسلط می باشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است این پاردایم ها کدامند، بین نویسندگان و صاحب نظران این دانش اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر مدعی است که علم سیاست نیز مانند دیگر علوم اجتماعی دارای پارادایم می باشد. هدف از مقاله حاضر معرفی پارادایم های مسلط در علم سیاست رایج و اجزای آن ها است. از نتایج این نوشته می توان در برای فلسفه علم سیاست، روش شناسی سیاسی، روش های پژوهش در سیاست و بررسی پارادایمیک بودن دانش های سیاسی برآمده در جهان اسلام استفاده کرد.

محمد پزشگی

علوم سیاسی – سال هفدهم پاییز 1393 شماره 67

The authors and scholars are not unanimous with respect to the existence of leading paradigms and kinds of them, in case of presence, concerning the political science akin to the other social sciences. According to this article, political science like the other social sciences is of paradigm. The aim of the present article will be the introduction of leading paradigms in the prevalent political science and its components. The findings of this writing could be utilized in favor of the philosophy of political science, political methodology, methods of research in politics as well as the investigation of political sciences as paradigmatic and manifested in the world of Islam.

مطالب مرتبط