عوامل مهم رد شدن مقالات از سوی مجلات علمی

یکی از مهمترین نکاتی که در نگارش مقالات مهم علمی – پژوهشی باید به آن اشاره کرد؛ نحوه پذیرش آن در مجلات معتبر می‌باشد. از این‌رو نویسندگان می‌کوشند تا تمامی استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند. در زیر به تعدادی از عوامل مهم رد شدن مقالات از سوی مجلات علمی اشاره می‎شود:
– طراحی نامناسب آزمایش، نتایج و نتیجه گیری کل آن
– عدم پیروی نویسندگان از دستورالعمل های ژورنالها و فرمت مورد نظر
– سرقت ادبی
– طرح مطالعه از متدولوژی مناسبی برخوردار نباشد
– عدم تناسب مقاله ارسالی با حوزه تخصصی مجله
– ضعف در زبان نوشتاری و گرامر مقاله
– ضعف در ترجمه انگلیسی
– ضعف طراحی مطالعه
– بیان ناکافی مشکلات طرح
– نواقص و نادرستی نتایج طرح
– قدیمی بودن یا تکراری بودن طرح
– فاقد نوآوری یا Novelty بودن مقاله

مطالب مرتبط