فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری

عنوان نشریه: مطالعات تفسیری
نوع نشریه: فصلنامه
رتبه علمی: علمی _ پژوهشی
شاپا:7256 ـ 2228
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
دانشگاه معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر: دکتر سید رضا مؤدب
دبیر تحریریه: علیرضا کمالی
کارشناس فصلنامه: علی سراقی
آدرس: ایران – قم – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی – بین کوچه ۴ و ۶ – پلاک ۷۲ – دانشگاه معارف اسلامی
کد پستی: ۳۷۱۵۵۵۵۵
صندوق پستی: ۳۷۱۵۵,۶۱۷۳
شماره مستقیم: ۳۲۱۱۰۵۶۵-۰۲۵