رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

دانلود فایل

هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش‌هایی هدایت می­شود که گاهی بنیان و شالودۀ آن سیستم را شکل می‌دهند؛ ارزش‌هایی نظیر عدالت که به‎منزلۀ نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی‎شده، سنگ­پایۀ مشروعیت دولت و حکومت و جوهرۀ مقاصد خط­‌مشی­‌گذاری عمومی محسوب می‎شود. یکی از خردمندانه‌ترین ابزار حکومت‌ها برای دستیابی به چنین هدفی، بودجۀ عمومی کشور است؛ ابزاری که ضمن نمایان‎کردن کلیۀ اقدامات حکومت، کلیۀ ارزش‎های حاکم بر سیاست‌ها و خط­‌ مشی‌های حکومت را بازنمایی می‌کند. بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار بودجه‌بندی در فراگرد تحقق عدالت، به بررسی اعتبار یافته‌های پژوهشی دیگر، دال بر «چالش­های سیستم بودجه‌بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای از طریق بودجۀ عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش، برای تأیید یافته‎های پژوهشی (حاصل از روش نظریۀ داده‌­بنیاد)، از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان، رتبه‌­بندی توصیفی شاخص‌های ناظر بر بودجه‌بندی مطلوب امکان‎پذیر شود. مطابق یافته‌های پژوهش، همۀ عوامل معرفی‎شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی، در فراگرد افزایش عدالت منطقه‌ای اثرگذارند.

نویسندگان
میریعقوب سیدرضائی 1؛ علی اصغر پورعزت2؛ علی اصغر سعدآبادی3
1- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش توسعه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب مرتبط