چهار جز اصلی هر چکیده

1- یافته هایتان، یا چیزی که قصد یافتن آن را داشته اید.

2- اگر روش های به کار برده شده در کار تحقیقاتی جالب هستند توضیحی راجع به آن ها ذکر شود، در غیر این صورت لزومی به آن نیست.

3- نتایج اصلی کار را همراه با تعابیر اصلی آن ها به صورت شفاف و واضح ذکر کنید. هرگز نباید از توصیف های مبهم استفاده نمائید. تعبیر و تفسیر از نتایج را بر اساس اهمیت، کاربرد و استنباط از آن ها ذکر نمائید.

4- حجم یک چکیده نباید بیش از ۱۵۰ کلمه باشد.

مطالب مرتبط