پرسشنامه تهیه نقشه های آلودگی صوتی در کلانشهر تهران

دانلود فایل

گستره آلودگی های موجود در مجموعه های شهری از مرزهای آلودگی های سنتی فرا تر رفته و امروزه در علم محیط زیست بررسی آلودگیهای ناشی از پیشرفت صنعت و تكنولوژی به عنوان یكی از مهمترین مباحث روز تبدیل گردیده است. شناسایی منشا آلودگی صوتی در شهرها از جهات مختلف از جمله، ایجاد بستری مطلوب برای ادامه حیات، كاهش مجموعه عواملی كه باعث ایجاد حس عدم مطلوبیت نسبت به شرایط محیطی می گردد و نیزجلوگیری از آثار فیزیولژیك, یك ضرورت محسوب می گردد. بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی منابع تولید نوفه به گروه های مختلفی طبقه بندی می گردند كه عبارتند از:
9 صنعت
9 ترافیك جاده ای
9 ترافیك ریلی
9 ترافیك هوایی
9 دیوار صوتی
9 كارهای ساختمانی و عمومی
9 منابع داخلی ساختمان‌ها
9 سایر منابع
پیشرفت تكنولوژی به عنوان اصلی
پیشرفت تكنولوژی به عنوان اصلی ترین عامل مطرح شدن مفهوم آلودگی صوتی محسوب می گردد. این عامل به صورتهای گوناگون از جمله افزایش تعداد منابع مولد صداهای مزاحم كه اصطلاحا” نوفه نامیده می شوند, موجب آشكار شدن اثرات ناشی از این نوع از آلودگی زیست محیطی گردیده است. تعدد منابع تولید صداهای مزاحم باعث گردیده كه نرخ تولید صوت از حد متعارف فراتر رود به طوری كه اثرات ناشی از آن به صورتهای مختلف قابل مشاهده باشد. آلودگی صوتی در ترازهای بالای فشار صوت (بیش از 85 دسی بل) باعث اثرات مستقیم بر روی اندام شنوایی شامل تغییر موقت آستانه شنوایی (TTS) و درصورت تماس طولانی ایجاد افت دائم شنوایی(PTS) می گردد. اما در محدوده ای از ترازهای پایین تر (بین 50 تا 80 دسی بل) اثرات عمده آن تحت عناوین آزاردهندگی ، مزاحمت ،(اخلال در آسایش و ناخواسته بودن (Intrusion) قلمداد می شود، به عبارت دیگر قسمتی از اثرات صدا مربوط به تاثیر آن بر روی دستگاه عصبی نباتی و وضع روانی و رفتاری افراد است.
بطور كلی می‌توان تأثیرات آلودگی صوتی بر روی انسان را به چند قسمت زیر تقسیم بندی كرد:
. أ كاهش شنوایی
. ب اثرات بالینی
. ت تأثیر بر خواب
. ث اثرات روحی و روانی
. ج اختلال در مكالمات
عمده ترین منابع سر و صدا در محیط‌های شهری ناشی از وسایل حمل و نقل میباشد. كه شامل حمل و نقل جاده ای، هواپیماها و قطارها میباشند. ترازهای صوتی ناشی از وسایل حمل و نقل جاده ای (شامل موتورسیكلت، ماشینهای سواری، ماشینهای سنگین و نیمه سنگین) سهم عمدهای در تولید آلودگی صوتی شهرها دارند. یكی از مهمترین بخشهای آلودگی صوتی در شهر تهران ناشی خودروها و موتورسیكلت‌هاست كه باید در كمترین زمان ممكن نسبت به اجرای استانداردهای آلودگی صوتی خودروهای نو اقدام شود . در این بین سر و صدای ناشی از وسایل حمل و نقل جادهای شامل موتورسیكلت، خودروهای سواری، سنگین و نیمهسنگین سهم عمدهای در تولید آلودگی صوتی شهر دارند. از سوی دیگر سر و صدای ناشی از ترافیك جادهای و هوایی نیز یكی از مهمترین عوامل تمایل ساكنان به جابهجایی از محل سكونت خود است كه در شهر تهران هر سه عامل آلودگی در شهر وجود دارد. از جمله منابع دیگر سر و صدا فعالیتهای صنعتی، ساختمانی و تجهیزات و دستگاههای موجود در محیط زندگی و منزل است كه هریك سهمی در تولید آلودگی صوتی در محیط زیست شهر تهران را دارند.
از منابع دیگر سر و صدا در جوامع شهری میتوان به فعالیت‌های صنعتی، فعالیت‌های ساختمانی و تجهیزات و دستگاه‌های موجود در محیط زندگی و منزل اشاره نمود كه هر یك سهم مشخصی را در تولید آلودگی صوتی زیست محیطی دارند. كاهش آلودگی صوتی به منظور بالا بردن سطح كیفی زندگی و كم كردن آثار آن بر سلامت شهروندان، به عنوان یكی از معضلات زیست محیطی شهر تهران است كه بدین لحاظ مطالعه و بررسی آلودگی صوتی و تهیه و تدوین ترازهای آلودگی صوتی شهر تهران به تفكیك مناطق جهت كنترل و كاهش آلودگی صوتی شهر تهران ضروری به نظر می رسد.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، تا پایان سال جاری میلادی ( 2008 ) باید تمامی شهرهای دارای جمعیتی بالغ بر 250 هزار نفر، جادههایی با میزان تردد بیش از شش میلیون خودرو در سال، ریلهای قطار با تردد بیش از 60 هزار قطار در سال و فرودگاههایی با بیش از 50 هزار پرواز در سال نقشه‌های صوتی داشته باشند و تا پایان سال جاری میلادی باید در طرحهای تفصیلی خود این نقشه‌ها را در جهت كاهش آلودگی صوتی استفاده كنند و تا سال 2012 میلادی باید برای مناطقی با جمعیت بالای 100 هزار نفر نیز چنین نقشه‌هایی‌ تهیه شود. این طرح در پی آن است كه با جمع آوری داده های مربوط به آلودگی صوتی در نقاط مختلف كلان شهر تهران و بررسی و مقایسه میزان آنها با مقادیر استاندارد جهانی، در نهایت نقشه پهنه بندی آلودگی صوتی شهر تهران را با استفاده از نرم افزارGIS تهیه و راهكارهای اجرایی جهت كنترل و كاهش آلودگی صوتی را ارائه نماید. لذا در این پژوهش به بررسی جغرافیایی مهمترین نمودهای آلودگی صوتی از بین منابع مختلف آلودگی صوتی در شهر تهران پرداخته می شود. بدین منظور با طبقه بندی شهر تهران به زونهای مختلف در هر یك از این زونها تعدادی ایستگاه جهت اندازه گیری نوفه انتخاب و پس از آن بر مبنای شدت و ضعف هر یك از این مناطق نقشه ها در محیط GIS تهیه می گردد. خروجی این طرح مشتمل بر شناسایی و طبقه بندی نقاط مختلف شهر تهران بر مبنای میزان آلودگی صوتی می باشد كه در قالب طرح جامع پایش آلودگی صوتی شهر تهران ارائه می گردد. همچنین در بخش دوم این طرح جامع به شناسایی سازوكارهای كاهش منابع آلودگی صوتی و نیز شیوه های كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت كاهش آسیب پذیری شهروندان تهرانی در مناطق آلوده پرداخته می شود.

مطالب مرتبط