رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکیسم

رآل پلیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسا مارکسیسم

1- اثري است از جرج لوكاچ- پاول برانكو كابررا و ديگر نويسندگان به ترجمه ي مسعود اميدي و چاپ انتشارات گل آذين.

كتاب پيش رو مطالعه اي است بر رآل پليتيك انقلابي لنين كه يكي از اصول موفقيت در رهبري انقلاب سوسياليستي اكتبر 1917 روسيه به شمار مي رود و همچنين نقدي است بر ديدگاه هاي پساماركسيستي كه مدافعان سيستم سرمايه داري از آن ها در قبال فعالان اجتماعي و مخالفان اين سيستم بهره مي برند.
گزیده ای از کتاب
پساماركسيسم از جنبه هاي مختلف مفهوم تجزيه و تحليل طبقاتي ماركسيسم را مورد تهاجم قرار مي دهد. آنها از يك سو ادعا مي كنند كه ماركسيسم اهميت برابر و حتي قابل توجه تر هويت هاي فرهنگي (جنسيت، قوميت) را محو مي كند. آنها تحليل گران طبقاتي را متهم به تقليل پديده هاي اجتماعي به جنبه هاي اقتصادي يا “ساده سازي اقتصادي” آنها و شكست در توضيح اختلاف هاي جنسيتي و نژادي در بين طبقات نموده و سپس پيش تر رفته و استدلال مي نمايد كه اين “اختلاف” ماهيت سياست معاصر را تعيين مي كنند.

2- نوشتارهایی از: جرج لوکاچ، پاول بلانکو کابررا و ….
برگردان: مسعود امیدی

یک قرن از انقلاب دوران ساز سوسیالیستی اکتبر 1917 روسیه می گذرد. بی تردید دستاوردها و تاثیرات شگرف آن در بنای جامعه ای نو و مبتنی بر توسعه ی انسانی در قلمروِ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، رهایی بشریت از هیولای فاشیسم، حمایت انترناسیونالیستی از جنبش های کارگران و زحمتکشان و جنبش های رهایی بخش و ضد استعماری و ضد امپریالیستی در سراسر جهان، ایجاد توازن قوای بازدارنده به نفع صلح و ممانعت از یکه تازی ویرانگرانه ی امپریالیسم در مناطق مختلف جهان و… ، بیانگر آنند که انقلاب اکتبر بزرگترین رویداد در حوزه ی تحولات اجتماعی و سیاسی در تاریخ یک قرن اخیر جهان بوده است که چشم انداز واقعی تحولات چشمگیر و امیدبخش را در برابر انسانِ گرفتار در دوگانه ی “بربریت یا سوسیالیسم” گشود. درک این رویداد بدون شناخت اندیشه ی راهنمای آن یعنی اندیشه های لنین غیر ممکن است. اندیشه ای که دستاوردهای آن خواب سرمایه داری جهانی را برآشفت و بر آن داشت تا از هیچ اقدام مخربی برای نابودی کشور شوراها کوتاهی نکند. اما نظریه پردازان سرمایه داری جهانی خوب می دانند تا زمانی که سیستم سرمایه داری با پیامد های فقر، فاصله ی طبقاتی، محرومیت از خدمات اجتماعی ، بیکاری، جنگ، تخریب محیط زیست و… در جهان وجود دارد، اندیشه ی انقلابی سوسیالیستی به عنوان تنها راه رهایی از این بربریت نیز مطرح خواهد بود. آنها خوب می دانند که لنینیسم، مارکسیسم دوران امپریالیسم و انقلاب های کارگری است. از این رو یکی از راه های چاره را در تهی کردن و تحریف مارکسیسم از محتوی انقلابی آن و حمله به لنینیسم در قالب انواع اندیشه های پسامارکسیستی چون”چپ نو”، “سوسالیسم قرن بیست و یکم”، “سوسیالیسم دموکراتیک ” و… می دانند. کتاب حاضر از یک سو مروری است بر مقاله ی پژوهشی بسیار عمیق و ارزشمند جورج لوکاچ در باره رِآل پُلیتیک انقلابی لنین که از بنیان های نظری تعیین کننده در رهبری پیروزمند انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 1917 روسیه بود و از سوی دیگر تلاشی است در نقد انواع دیدگاه های پسامارکسیستی که با عناوین مختلف از سوی نظریه پردازان مدافع سیستم سرمایه داری جهانی با هدف منحرف کردن فعالان اجتماعی و مخالفان سیستم سرمایه داری به خورد آنها داده می شود.

3- یکصدسال از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 روسیه می گذرد . انقلابی که به استناد پیامدها و تاثیرات شگرف خود چه در بنای جامعه ای نو و مبتنی بر توسعه انسانی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چه در شکست فاشیسم و رهایی بشر از چنگال خونین آن چه در حمایت انترناسیونالیستی از جنبش های کارگران و زحمتکشان و جنبش های رهایی بخش و ضد استعماری و ضد امپریالیستیدر سراسر جهان چه در ایجاد توازن قوای بازدارنده به نفع صلح و ممانعت از یکه تازی ویرانگرانه امپریالیسم در مناطق مختلف جهان و…بدون تردید انقلابی دوران ساز و در واقع بزرگترین رویداد در حوزه ی تحولات اجتماعی و سیاسی در تاریخ یک قرن اخیر بود و چشم انداز واقعی تحولات چشم گیر و امید بخش را در برابر انسان گرفتار در دو گانه ی بربریت یا سوسیالیسم گشود.

مطالب مرتبط